نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد قزوین، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، قزوین، ایران

2 کارشناس ارشد دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران

چکیده

در این تحقیق به ارائه رویکردی یکپارچه برای طراحی خاصی از شبکه های توزیع در فضای زنجیره تأمین پرداخته شده که در آن تصمیمات مرتبط با مکان یابی پویای تسهیلات، برآورده سازی تقاضای مشتریان با رویکردی یکپارچه اتخاذ می گردد. در این راستا ، یک مدل ریاضی جدید مکان یابی پویا چند تسهیلاتی به منظور کمینه سازی مجموع هزینه های مرتبط بر مکان یابی اولیه هر یک از تسهیلات در سطح ظرفیتی خاص، مکان یابی مجدد تسهیلات و حمل و نقل اقلام از کارخانه به محل مراکز توزیع و سپس به مشتری نهایی، ارائه شده است. همچنین از آنجائیکه در دنیای واقعی برخی از پارامترهای مدل پیشنهادی، همچون هزینه حمل و نقل هر واحد محصول از کارخانه به مرکز توزیع مستقر شده، هرینه استقرار مکان اولیه به مرکز توزیع، هزینه اولیه برای استقرار مجدد به مرکز توزیع و تقاضای تخصیص یافته به مراکز توزیع برای هر یک از محصولات، دارای ماهیت غیر قطعی می باشند. لذا پارامترهای مذکور، متعیر فازی در نظرگرفته شده و در این راستا، مدل در شرایط فازی نیز توسعه داده شده است. از جنبه های نو آورانه، تحقیق   می­توان به ارائه مدلی جهت مکان یابی پویای چند تسهیلاتی در یک زنجیره تامین در شرایط قطعی و فازی و ارائه الگوریتمی جدید برمبنای روش خیمنز اشاره کرد. نتایج خروجی، نشان از کارایی الگوریتم توسعه داده شده و صرفه جویی در هزینه های مسأله پیشنهادی در مقایسه با شرایط قطعی دارد.

کلیدواژه‌ها

[1]                  Lambert, D. M., Cooper, M. C., & Pagh, J. D. (1998), "Supply chain management: implementation issues and research opportunities", International journal of logistics management, 9(2),   1–20.
[2]                  Chopra, S., and Meindl, P., (2007)," Supply chain management, Strategy, planning and operation", Das Summa Summarum des Management, 265–275.
[3]                  Owen, S. H., and Daskin, M. S., (1998)," Strategic facility location: A review." European Journal of Operational Research, 111(3), 423–447.
[4]                  Christopher, M.G., (1998), “Logistics and Supply Chain Management: Strategies for Reducing Costs and Improvement Services”, Pitman Publishing, London.
[5]                  Melo, M. T., Nickel, S., and Saldanha-Da-Gama, F. (2009), "Facility location and supply chain management-A review." European Journal of Operational Research, 196(2), 401–412.
[6]                  Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., and Simchi-Levi, E. (2004), "Managing the supply chain: the definitive guide for the business professiona"l, McGraw-Hill Companies.
[7]                  Cordeau, J. F., Pasin, F., and Solomon, M. M., (2006), "An integrated model for logistics network design," annals of operations research, 144(1), 59–82.
[8]                  Klose, A., and Drexl, A. (2005), "Facility location models for distribution system design", European Journal of Operational Research, 162(1), 4–29.
[9]                  Jiménez, M., Arenas, M., Bilbao, A., and RodrIīguez, M. (2007), "Linear programming with fuzzy parameters: an interactive method resolution". European Journal of Operational Research, 177(3), 1599–1609.
[10]                  Cadenas, J. M., and Verdegay, J. L. (1995), PROBO:" an interactive system in fuzzy linear programming "1. Fuzzy sets and systems, 76(3), 319–332.
[11]                  J.Wei and J.Zhao. (2013),: "Reverse channel decisions for a fuzzy closed-loop supply chain" , Applied Mathematical Modelling , 37(3), 1502–1513.
[12]                  J.Zhao , W.Liu , J.Wei (2012):"Pricing and Remanufacturing Decision of Decentralized Fuzzy Supply Chain" , Hindawi publishing, Article ID 986704