استفاده از روش تاپسیس فازی به منظور اولویت بندی موانع اجرای استراتژی در میان پیمانکاری بخش انرژی

سید محمد علی خاتمی فیروزابادی؛ سید حسین جلالی؛ سید علی محمد پرورده

دوره 11، شماره 29 ، تیر 1392، ، صفحه 113-137

چکیده
  شناسایی موانع پیاده سازی برنامه های استراتژیک در میان پیمانکاران فعال در بخش انرژی و ارائة یکطبقه بندی از حیث میزان اولویت عوامل شناسایی شده، ب هعنوان هدف اصلی این پژوهش پیمایشی وکاربردی مورد توجه است. به منظور دستیابی بدین هدف پس از بررسی پیشینة تحقیقاتی و بهر هگیری ازنظرات خبرگان، هشت عامل به عنوان موانع پیاده سازی برنامه های استراتژیک ...  بیشتر

تصمیم گیری گروهی برای انتخاب ابزار ماشین با استفاده از روش ویکور فازی

مقصود امیری

دوره 6، شماره 16 ، تیر 1386، ، صفحه 167-188

چکیده
  انتخاب ابزارهای ماشین مناسب برای یک شرکت تولیدی به دلیل تاثیر گذاری در فرایند تولید بسیار مهم است. وجود اطلاعات نادقیق باعث دشوارتر شدن این انتخاب می شود. روش VIKOR یکی از روش های جدید برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره است که هدف آن انتخاب بهترین گزینه بر اساس نزدیک ترین جواب ممکن به جواب ایده آل است. در این مقاله یک رویکرد فازی برای ...  بیشتر