مسیر یابی– مکان یابی مواد خطرناک با در نظر گرفتن شاخص ریسک در شبکه هاب با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری

علی محتشمی؛ امیرحسین نیکنام فر

دوره 17، شماره 53 ، تیر 1398، ، صفحه 219-246

https://doi.org/10.22054/jims.2018.19055.1675

چکیده
  مواد خطرناک، موادی هستند که به دلیل خواص شیمیایی و فیزیکی خود، ریسک قابل توجه‌ای بر ایمنی مردم و محیط زیست تحمیل می‌کنند. مسیریابی حمل و نقل این گونه مواد پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به مواد معمولی دارد. تلفیق دو موضوع مساله مکان‌یابی و مساله مسیریابی، سیستم یکپارچه‌ای به نام مساله مکان‌یابی مسیریابی را به وجود می‌آورد. این‌گونه ...  بیشتر

ارائه مدلی جهت اولویت بندی ریسکهای امنیت اطلاعات سازمانی با استفاده از AHP فازی و شبکه بیزین در صنعت بانکداری

رضا یوسفی زنوز؛ اکبر حسن پور؛ پریسا موسوی

دوره 13، شماره 37 ، تیر 1394، ، صفحه 161-185

چکیده
  ریسک جزیی ذاتی و جدایی ناپذیراز زندگی و تجارت است. همواره شرایط عدم اطمینانی که ناشی ازاطلاعات و دادههای ناقص و یا متغیرهای غیرقابلکنترل است، با فرصتها و تهدیداتی همراه است. در عصرحاضر بسیاری از سازمانها به شدت به سیستمهای اطلاعاتی خود متکیاند و مدیریت امنیت اطلاعات به یکیاز موضوعات مهم سازمانی تبدیل شدهاست. با توجه به این واقعیت ...  بیشتر

شاخص تمرکز بازار صنعت و بازده سهام شرکتهای تولیدی

فرزین رضایی؛ هادی حقیق

دوره 9، شماره 25 ، تیر 1391، ، صفحه 133-159

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه بین نسبت تمرکز بازار و بازده سهام و ارایهمدلی برای بیان این رابطه می باشد. داده های پژوهشی مدل تحقیق متشکل ازمتغیرهای مستقل شاخص تمرکز بازار )صنعت(، ارزش بازار، نسبت ارزش دفتری بهارزش بازار، اهرم مالی، بازده سهام یک دوره قبل و بتای پرتفوی صنعت و همچنینبازده سهام دوره جاری به عنوان متغیر وابسته می باشند. ...  بیشتر

شناسایی و اولویت بندی ریسک پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK با رویکرد فازی (مورد مطالعه: پروژه های ساخت تقاطع غیر هم سطح در استان بوشهر)

لعیا الفت؛ فرزانه خسروانی؛ رضا جلالی

دوره 8، شماره 19 ، دی 1389، ، صفحه 147-163

چکیده
  ریسک، پتانسیلی است که می تواند مشکلاتی در اجرای پروژه و دستیابی به اهداف آن ایجاد نماید. ریسک جزء ذاتی تمام پروژه ها است و امکان حذف کامل آن وجود ندارد. اگر چه می توان برای کاهش تاثیر ریسک در دستیابی به اهداف پروژه، آن را به طور موثری مدیریت کرد. اما احتمال رخداد آن حداقل در یکی از ابعاد پروژه از قبیل محدوده، زمان، هزینه یا کیفیت وجود ...  بیشتر