نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان دانشگاه

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

یکی از چالش هایی که صنعت سیمان امروزه با آن رو به روست، مدیریت زنجیره تأمین می باشد. فقدان مدیریت زنجیره تامین، صنعت سیمان را با مشکلات جدی نوسان و تفاوت قیمت از سوی تولید کننده و خرده فروشان رو به رو کرده است. معمولا زمانی که کمبود منابع و کالا در یک خرده فروشی رخ می دهد، مشتری ممکن است به خرده فروش دیگری مراجعه کند. این پژوهش پدیده اغلب رفتار جستجوی مشتری نامیده می شود. پژوهش حاضر به تحلیل یک تولید کننده و دو خرده فروش در زنجیره تامین دو پله با استفاده از تئوری بازی ها(تعادل نش، تعادل استکلبرگ) با رویکرد بازار مشتری در صنعت سیمان فارس پرداخته است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی از نظر جمع آوری داده ها، موردی می باشد. با بهره گیری از نظر خبرگان، اطلاعات موجود در سایت اصلی سیمان فارس و تعیین پارامترهای مدل و نرم افزار متمتیکا به حل معادلات ریاضی و رسم توابع پرداختیم. نتایج این مطالعه نشان می دهد که با شرایط فعلی و توابع سود تعریف شده برای مسأله، امکان تعیین قیمت عمده فروشی برای تولید کننده به منظور بیشینه کردن سود خود نمی باشد و لذا تولید کننده می بایست شرایط بازار را برای تعیین قیمت عمده فروشی مورد نظر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Using Game Theory in Analyzing The Supply Chain With The Customer Market Approach. (Case Study: Fars Cement).

نویسنده [English]

  • Morteza Shafiee 1

چکیده [English]

One of the challenges facing the cement industry today, managing the supply chain. Lack of supply chain management, the cement industry has serious problems volatility and the price difference by the manufacturer and the retailer has faced. Usually when a lack of resources and goods in a retail occurs, the customer may go to another retailer. This phenomenon is often called the customer search behavior. This study analyzes a manufacturer and two retailers in a two-echelon supply chain using game theory (Nash equilibrium, balance Stackelberg) with the customer market approach to fars cement industry. The method for the purpose of collecting data item. Enjoying the view of experts, information available on the main site Fars and determine the parameters of the model and software Mathematica functions to solve mathematical equations and plot discussed. The results of this study show that with current conditions and utility functions defined for the issue, to determine wholesale prices for producers in order to maximize profits Is not their own, so the manufacturer must consider market conditions to determine the wholesale price.

کلیدواژه‌ها [English]

  • supply chain
  • game theory (Nash equilibrium
  • balance stackelberg)
  • customer
  • Market approach
-         اسلامی بیدگلی. غلامرضا، احتشام راثی. رضا(1390)،"کاربرد تئوری بازیها در ارزیابی سرمایه گذاری در سهام"، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار(مطالعات مالی)،دوره 4،شماره 11،ص 94-124.
-         خدیور. آمنه، آذر. عادل، مجیبیان. فاطمه (1395)، "قیمت گذاری محصول در یک زنجیره تامین دو سطحی با استفاده از مفهوم تئوری بازی ها در محیط فازی شهودی"، فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی، دوره 14، شماره 43، ص 1-25.
-         دریساوی بهمنشیر. رضا ، دریساوی بهمنشیر. حسین ( 1388)،"تحلیل کاربرد تئوری بازی ها در فنون مذاکره و قراردادهای بین المللی"، اولین کنفرانس مدیریت اجرایی، تهران. ص 1-17.
-         رسایی. حسن، زارع مهرجردی. یحیی، فلاح نژاد. محمد صابر (1392)، "سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده  در حالت یک فروشنده و چندین خرده فروش"، نشریه بین المللی صنایع و مدیریت تولید، شماره 3، ص 275-282.
-         عبدلی. قهرمان، عموزاد مهدیرجی. حنان ،جبارزاده. یونس ( ۱۳۹۰)،" همکاری درزنجیره تامین درحالت کمبود مجازبا تئوری بازی ها غیرهمکارانه"، نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت.
-         غیاثی فرد. محمد، حافظ الکتب. اشکان، قضاوتی. وحید رضا ( 1392)، "تعامل بین دو زنجیره تامین حلقه بسته با رویکرد تئوری بازی ها"، دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.
-         نویدی. حمید رضا ، رحمتی. علی ( 1392)،" ارائه مدل رقابتی فروش چند جانبه در زنجیره های تأمین و تحلیل آن با استفاده از نظریه بازی ها"، دهمین کنفرانس بین اللمللی هندسی صنایع، تهران. ص 1-7.
-         نعیمی صدیق. علی، چهارسوقی سید. کمال ، شیخ محمدی. مجید( 1391) ، "طراحی مدل هماهنگی در زنجیره تامین رقابتی با استفاده از رویکرد نظریه بازی با همکاری و بدون همکاری"،فصلنامه مدیریت صنعتی،دوره 4،شماره 14،ص108-118.
-          Almehdawe, E. & Mantin, B, (2010),"Vendor Managed Inventory with Capacitated Manufacturer and Multiple Retailer: Retailer Versus Manufacturer Leadership,"Int.J.Produaction Economics, Vol. 128pp. 292-302.
-          Bynug, w (2007), "Dynamic Stackelberg Equilibrium Congestion Pricing. transportation Research Part c,15,154_174.
-          Cachon, P. &  Netessine, S (2003), "Game Theory in Supply Chain Analysis," Handbook of Supply Chain Analysisin the e Business Era Kluwer Academic Publisher, USA.
-          Cardella, E. & Ray, chiu (2012), "Stackelberg in the Lab –The Effects of Group Decision Making and Cooling_Off Periods". Journal of Economic Psychology,33,1070_1083.
-          Eliashberg, J. & Steinberg, R (1987), "Marketing-production decisions in an industrial channel of distribution". Management science, 33(8), 981- 1000.
-          Giannoccaro , I. & pontrandolfo, P (2004), "Supply Chain coordination By revenue Sharing Contracts". International journal Of production economics,89(2), 131-139.
-          James,P.  Minsh, J. Milind,T. Fernando,O. &Sarit, K (2010), "Robust Solutions to Stackelberg Games _Adderssing Bounded Rationality and Limited Observations In Human Cognition" .Artificial Intelligence,174,1142_1171.
-          Maw, Sh. Qinhua, P.  Jinn, T. Ya, C. &Sheng ,C (2013),"Stackelberg Solution in aVender-Buyer Supply Chain Model With Permissible Delay in Payments". International Journal Production Economics.144,397_404.
-          Nagarajan, M. &  Sosic, G (2008), "Game-Theoretic Analysis of Cooperation Among Supply Chain Agents: Review and Extensions", European Journal of Operational Research,Vol. 187, pp. 719-745.
-          Pu,Y. Ming,Y. & Shu, J (2008), "Dynamic Feedback Stackelberg Games With Non_ Unigne Solutions". Non_ linear Analysis ,69,1904_1913.
-          Raju, J. & Zhang, Z. J (2005), "Channel coordination in the presence of a dominant retailer". Marketing Science, 24(2), 254-262 .
-           Sadigh, A. N. Mozafari, M. & Karimi, B (2012), "Manufacturer–retailer supply chain coordination: A bi-level programming approach". Advances in Engineering Software, 45(1), 144-152.
-          Susan, x, Li. Huang, Zu. Zh, J. & Patrik. Chau. K (2003),"Cooperative  Advertising ,Game theory and manufacture –retailer supply chain" .The international journal of management science ,omega, vol.30,pp:347-357.
-          Tyan, J. & Hui-Ming, W (2003), "Vendor Managed Inventory: a Survey of the Taiwanes Grocery Industry," Jornal ofPurchesung and Supply Management,vol. 9, pp. 11-18.
-          Taleizadeh, A. Niki, S. T.A. & Wee, H.M (2013), "Joint Single vendor- single Buyer Supply chin Problem With Stochastic demand and Fuzzy Lead-Time Knowledge-based systems".48,1-9.
-          Weng, Z. K (1995), "Channel coordination and quantity discounts". Management science, 41(9), 1509-1522 .
-          Xiao, T. & Xu, T(2013),"Coordinating Price and Service Level Decisions for Supply chain with Deteriorating item Under Managed Inventory". International Journal of Production Economics ,vol.145.pp:743-752.
-          Xie, J. & Neyret, A (2009), "Co-op advertising and pricing models in manufacturer–retailer supply chains". Computers & Industrial Engineering, 56(4), 1375-1385.
-          Xie, J & . Wei, J. C (2009), "Coordinating advertising and pricing in a manufacturer–retailer channel". European Journal of Operational Research, 197(2), 785-791.
-          Yugang, Y. Liang, L. & Huang, G. Q (2006), "Leader–follower game in vendor managed inventory system with limited production capacity considering wholesale and retail prices". International Journal of Logistics: Research and Applications, 9(4), 335-350 .
-          Yuging, Qi. Weihang, Ni & Kuiran, shi (2015), "Game theoretic analysis of one manufacturer two retailer supply chain with customer market search". Jornal Elsevier, int,j. produetion Economic, 164:57-64.