دوره و شماره: دوره 17، شماره 53، تابستان 1398، صفحه 0-0 
10. یک رویکرد برنامه‌ریزی آرمانی برای توسعه وزن‌های مشترک در تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای

صفحه 295-319

10.22054/jims.2017.21212.1737

داود قراخانی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ کیامرث فتحی هفشجانی؛ فرهاد حسین زاده لطفی؛ رضا کیانی ماوی