نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور

2 دانشیار دانشگاه پیام نور

3 استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه صنایع خودرو سازی برای بکارگیری مدیریت دانش ،به دستاوردهای علمی روی آورده اند.اما در این فرایند با کاستی هایی روبرو هستند که از جمله آنها می توان به عدم توجه به تجربیات کاری و مهارتهای افراد با تجربه است،.هدف اصلی این تحقیق تعیین چارچوبی برای تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار می باشد .روش پژوهش حاضرازنظرهدف کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آودی اطلاعات از نوع پیمایشی می باشد . بدین منظور پس از مرور ادبیات و تحلیل شکاف مطالعاتی، با استفاده از روش دلفی و نظرسنجی از خبرگان به شناسایی ابعاد ممکن در دانش ضمنی پرداخته شده است. جامعه آماری ترکیبی از خبرگان دانشگاهی و صنعت خودرو سازی بود و نمونه گیری از روش قضاوتی انجام شد ، حجم نمونه شامل 30 نفر از اساتید علمی و متخصصان بود. پرسشنامه بادرج ۴بعد و ۳۰ سنجه استخراج و از یک طیف لیکرت با مقیاس ۵ گانه از تاثیر کم تا زیاد در دو مرحله توزیع گردید ودر مرحله اول تمامی ابعاد که مبتنی بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق بود بر اساس میانگین بدست آمده رتبه بندی شدند و اتفاق نظر میان اعضای پنل حاصل شد و در مرحله دوم دلفی نیزضریب توافق همانندمرحله اول میان اعضا پنل بوجودآمد و نظر سنجی با توجه به اشباع نظری متوقف شد.یافته های تحقیق نشان می دهد که از نظر خبرگان چهار بعد سازمانی ، برنامه ریزی وشروع پروژه ،تسخیر و مدلسازی دانش ضمنی ، و مستند سازی دانش صریح را میتوان بعنوان چارچوب تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح نام برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Framework for the Transformation of Tacit Knowledge into Explicit Knowledge in Industries "Case Study of Pars Automotive Industry"

نویسندگان [English]

 • mohammad reza nematollah 1
 • majid zamaheni 2
 • mohammad reza daraei 3
 • amirhossein amirkhani 2

1 PHD student of payamenoor university

2 associate professor ,payamenoor university

3 assistant professor ,payamenoor university

چکیده [English]

Today, the automotive industry has turned to scientific achievements for employing knowledge management One of them is the lack of attention to the work experience and skills of experienced people. The main goal of this research is to determine the framework for transforming tacit knowledge into explicit knowledge. The research methodology is applicable in terms of how to collect information from a survey type is . For this purpose, after reviewing the literature and analyzing the research gap, using the Delphi method and a survey of experts to identify possible dimensions in tacit knowledge has been discussed. The statistical population was a combination of university experts and automotive industry, and a sample of judiciary was conducted. The sample size consisted of 30 faculty members and specialists. The 4-dimensional and 4-dimensional questionnaire was extracted and 30 indicators were extracted from a 5-point Likert scale. In the first stage, all dimensions based on the literature and theoretical foundations of the research were ranked based on the obtained average and the incidence The panel members' opinion was reached, and in the second phase of the Delphi agreement, the same agreement as the first stage was created among panel members, and the survey was stopped according to theoretical saturation. The research findings show that, in terms of experts in four organizational dimensions, planning and project startup, conquer And modeling of tacit knowledge and explicit knowledge of documentary knowledge can be used as a framework for the transformation of tacit knowledge Explicit knowledge is named.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tacit knowledge
 • Explicit knowledge
 • Supportive factors
 • Automotive industry
 • اخوان، پیمان؛ حیدری، جلیل و زاهدی، محمد رضا (1393)، ارایه متدولوژی به منظور استحصال دانش فنی با لحاظ کردن ویژگیهای تاثیرگذار بر این فرایند، اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران.

  الفت لعیا، خاتمی فیروز آبادی علی، خداوردی روح اله ، بهار (۱۳۹۰)،مقتضیات تحقیق  مدیریت  زنجیره ی تأمین سبز درصنعت خودروسازی ایران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال ششم،شماره ۲۱ص ۱۴

  جامی پور، مونا و شرکت، محمدحسین (۱۳۹۴)چالش پیاده سـاز ی موفـق سیسـتم هـا ی مـدیریت

  دانش: بررسی عوامل مؤثربر پذیرش مدیریت دانـش در سـازمان هـا ی ایرانـی بـا رویکـردی آمیختـه "،

  مدیریت فناوری اطالعات، دوره ۷،شماره ۲،ص –۴۵۰۴۲۹

  حبیب پور، کرم، صفری، رضا(13۹۱ ) راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل دادههای

  کمی)، نشر لویه، متفکران، تهران، صفحات866-1.

  رضاییان  ، علی، (1381) ، نقش مدیر عالی دانش در مدیریت دانش، نشریه پیام مدیریت ، شماره  3 کارکنان و4.

  رضوانیان، اویس و متولیان، سید علیرضا(1395)کسب دانش مدیران، دستاوردها و چالش ها، مطالعه موردی صنعت پتروشیمی ایران، کنفرانس بین المللی میریت فناوری اطلاعات و  توسعه، تهران.

  سرلک، محمدعلی؛ ویسه، صیدمهدی؛ پوراشرف، یاسان ا... و مهدی زاده، حسـین . (1391) ،طراحـی مـدل سـازمان معنویـت گـرا درآمـوزش عـالی ایـران ». پـژوهش هـای مـدیریت عمـومی ، سـال هیجدهم،صص 24-۵

   

  • Ana Pérez-Luño, Patrick Saparito, Shanti Gopalakrishnan. (2016). Small and Medium-Sized Enterprise's Entrepreneurial versusMarket Orientation and the Creation of Tacit Knowledge. Journal of Small Business Management 54:1, 262-278. [CrossRef]
  • Bloodgood, J.M. & Salisbury, W.D. (2016) . Understanding the Influence of organizational Change Strategies on Information Technology and Knowledge Management Strategies , Decision Support Systems ,Vol.31, No.1, pp.55-69.#
  • Bouarfa, H. and Abed, M. (2012) 'Extension of CommonKads for virtual organizations', Journal of Digital Information Management, Vol. 1, No.2
  • Brajer-Marczak, R. (2016). Elements of knowledge management in the improvement of business processes. Management, 20(2), pp. 242-260. Retrieved 9 Feb. 2018, from doi:10.1515/manment-2015-0063.
  • Bork D, Buchmann RA, Karagiannis D (2015) Preserving multi-view consistency in diagrammatic knowledge representation. In: Proceedings of the 8th international conference on knowledge science, engineering and management, KSEM 2015, pp 177–182
  • Choo, C. W. (2015) .Working with knowledge: how information professionals help organizations manage what they know , Library Management Vol.21, No.8,    pp. 395- 403.
   • Cristian A Muñoz, Simon Mosey, Martin Binks. (2015). The tacit mystery: reconciling different approaches to tacit knowledge.Knowledge Management Research & Practice 13:3, 289-298. [CrossRef]
   • dalkir k. (2012). Knowledge management in theory and practice, Elsevier publication.
   • Davenport .T & probst , G. (2002) , Knowledge Management case book : Best Practicies , Publicis Kommunikations Agentur GWA ,Erlangen.
   • Davenport, T., & Prusak, L. (1998). Working knowledge:How organizations manage what they know.Boston: Harvard Business School Press.
   • Gray, J. H., & Densten, I. L. (2005). Towards an integrative model of organizational culture and knowledge management. International Journal of Organisational Behaviour, 9(2), 594-603.
   • Herschel, R. , Nemati, H. & Steiger, D.  (2013) . Tacit to Explicit Knowledge Convergence: Knowledge Exchange Protocols ,  Journal of Knowledge Management, Vol. 5, No. 1, pp. 107-116.
   • Hu Wenfa (2014), Framework of knowledge acquisition and sharing in Multiple Projects for Contractors. International symposium on knowledge acquisition and modeling, pp. 172-176.
   • Hung, R. Y. Y., Lien, B. Y. H., Fang, S. C., McLean, G. N. (2010). Knowledge as a facilitator for enhancing innovation performance through total quality management. Total Quality Management, 21(4), 425-438.
   • J.-G.  Park,  J.  Lee, (2014) „Knowledge  sharing  in  information  systems

  development  projects:  Explicating  the  role  of  dependence  and  trust,”

  International Jاnowledge transfer support in manufacturing enterprises”,

  Business  Information  Systems  Workshops

  • Jennex, M.E. (2007) . Knowledge management in modern organizations, Idea Group Publishing.
  • J.  Patalas-Maliszewska,  A.  Dudek,(2016)  „A  Model  of  a  Tacit  Knowledge Transformation for the Service Department in a Manufacturing Company: A Case Study,” Foundations of Management, International Journal, vol.

  8(1), pp.175-188,.

  • Kainth, N., & Vij, S. (2017, December). Transforming Tacit Knowledge into Explicit Knowledge for Delivering Business Goals. In International Conference on ‘Strategic Management: Delivering Business Goals’, University Business School (UBS), Panjab University, Chandigarh, India.
  • Le Nguyen Hau, Felicitas Evangelista.( 2007). Acquiring tacit and explicit marketing knowledge from foreign partners in IJVs.Journal of Business Research 60:11, 1152-1165. [CrossRef]
  • Makhsousi, A., Sadaghiani, J., & Amiri, M. (2013). A review on

  recent advances on knowledge management implementations

  Management Science Letters, 3(3), 861-866

  • Margaret L. Sheng, Nathaniel N. Hartmann, Qimei Chen, Irene Chen.( 2015). The Synergetic Effect of Multinational CorporationManagement's Social Cognitive Capability on Tacit-Knowledge Management: Product Innovation Ability Insights from Asia.Journal of International Marketing 23:2, 94-110. [CrossRef]
  • Maravilhas, S., Martins, J.(2019). Strategic knowledge management a digital environment: tacit and explicit knowledge in fab labs. J. Bus. Res. 94, 353–359
  • Nicholas Lindsay, Andreas Riege , (2006) "Knowledge management in the public sector: stakeholder partnerships in the public policy development", Journal of Knowledge Management, Vol. 10 Issue: 3, pp.24-39, https://doi.org/10.1108/13673270610670830.
  • Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation , New York: Oxford University Press.
  • Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The knowledge creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation, New York: Oxford University Press.
   • ParkSauder School of Business, The University of British Columbia, Vancouver, Canada Ilan VertinskySauder Schoolof Business, Th Chansoo e University of British Columbia, Vancouver, Canada Chol LeeGraduate School of Business, Sogang University,Seoul, Republic of Korea. (2012). Korean international joint ventures: how the exchange climate affects tacit knowledge transferfrom foreign parents. International Marketing Review 29:2, 151-174. [Abstract] [Full Text] [PDF]
   • Santanu Roy, Jay Mitra, (2018) "Tacit and explicit knowledge management and assessment of quality performance of public R&D in emerging economies: An Indian perspective", Journal of Organizational Change Management, Vol. 31 Issue: 1, pp.188-214, https://doi.org/10.1108/JOCM-06-2017-0236
   • Schoenherr, T., Griffith, D. A., & Chandra, A. (2014). Knowledge management in supply chains: The role of explicit and tacit knowledge. Journal of Business Logistics, 35(2), 121-135.
   • Steenbergen, M.van. (2001). The architectural dilemma: division of work versus knowledge integration. In Weigand, H., Werthner, H. and Gal, G. (Eds.), Proceedings of the Third International Workshop on Business/IT Alignment and Interoperability, 46-60.
   • Sánchez , José Luis Zapata ; Arroyo, Judith Cavazos;  Moreno ,Yésica Mayett(2018) Acquisition and transfer of tacit knowledge of marketing in small and medium hotelsh, Contaduría y Administración, 63 (2), 2018,1-18
   • Robert John HarrisInstitute for Innovation and Enterprise, University of Wolverhampton Business School, Wolverhampton, UK.(2009). Improving tacit knowledge transfer within SMEs through e‐collaboration. Journal of European Industrial Training 33:3,215-231. [Abstract] [Full Text] [PDF)
   • Wang J.T., F.Y. Min (2013), Knowledge elicitation and acquisition for simulation validation, in: International Conference on Computational Intelligence and. Security workshop, pp. 85-88. Harbin: IEEE.
   • Wu Jiebing, Bin Guo, Shi Yongjiang (2014). Customer knowledge management and IT-enabled business model innovation: A conceptual framework and a case study from China, European Management Journal Vol. 31 Iss 4, and pp. 359–372.
   • Touré, C., Michel, C., & Marty, J. C. (2016). Re-designing knowledge management systems: Towards user-centred design methods integrating information architecture. arXiv preprint arXiv:1601.08032
   • Wu, Y., & Zhu, W. (2012). An integrated theoretical model for determinants of knowledge sharing behaviours. Kybernetes, 41(10), 1462-1482.
   • Workshops.  W.  Abramowicz  (eds.),Cham  Heidelberg(2015) :  Springer

  International Publishing Switzerland, LNBIP, pp. 48-55 .