مدلی دوبعدی برای معیارهای مرتبط با توسعه ی تامین کننده با استفاده از روش فراترکیب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری داتشگاه علامه طباطبائی و عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه ولیعصر (عج)

چکیده

امروزه، برای سازمانها دشوار است که بدون بهبود عملکرد تامین‌کننده و روابط با تامین‌کننده بقا یابند و یا مزیت رقابتی کسب کنند، بنابراین برای تحقق نیازهای شرکت تولیدکننده، تامین‌کنندگان باید مدیریت و توسعه داده شوند. از طرفی توسعه‌ی تامین‌کننده نیازمند معرفی معیارهایی دقیق و جامع است. هدف این مقاله، شناسایی ابعاد و مقوله‌های توسعه‌ی تامین‌کننده براساس معیارهای مرتبط با آن، با استفاده از روش فراترکیب است. بدین منظور، ابتدا با انتخاب 102 مطالعه از 136 مطالعه‌ی یافت شده و کدگذاری متون آنها با نرم افزار اطلس تی آی ، 23 مفهوم برای معیارها شناسایی شدند، سپس به کمک تحلیل ادبیات و خروجی نرم‌افزار وی او اس ویوور ، مفاهیم شناسایی شده در چهار مقوله-ی ملموس، ناملموس، روابط و محیطی و دو بعد درونی و بیرونی طبقه‌بندی شدند. برای بررسی روایی، از مثلث‌بندی منابع داده و پژوهشگر استفاده شده است. با نظرسنجی از خبرگان صنعت خودرو، ضریب روایی محتوا و شاخص روایی محتوا محاسبه شدند که 4 معیار بطور مستقیم حذف و تعدیلات و تلفیقاتی در معیارها صورت گرفت و در نهایت 17 معیار برای توسعه‌ی تامین‌کننده در صنعت خودرو نهایی شدند. مقدار ضریب کاپای بدست آمده، پایایی معتبری را برای معیارهای شناسایی شده نشان می‌دهد. در پایان برای معیارهای مرتبط با توسعه‌ی تامین‌کننده یک مدل دوبعدی ارائه شده است. باتوجه به فقدان مقوله‌بندی معیارهای مرتبط با توسعه‌ی تامین‌کننده در پژوهشهای قبل و بویژه پژوهشهای داخلی، معیارهای شناسائی شده و مقوله‌بندی آنها می‌تواند برای پژوهشگران این حوزه مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A two-dimensional model for Supplier Development’ criteria using Meta-synthesis method

نویسندگان [English]

  • Laya Olfat 1
  • Maghsood Amiri 1
  • Iman Raeesi Vanani 2
  • Mansour Esmaeilzadeh 3
1 Allame Tabataba’i University of Tehran, Iran (ATU)
2 Unit 1 - No.214 - 134 Street - Tehranpars - Tehran - Iran
3 Allame Tabataba’i University of Tehran, Iran (ATU)
چکیده [English]

Today, it is difficult for organizations to survive without improving supplier performance and supplier relationships or gain competitive advantage. Therefore, suppliers must be managed and developed to meet the needs of the producer company. On the other hand, the supplier's development requires the introduction of precise and comprehensive criteria. The purpose of this paper is to identify the dimensions and categories of supplier development based on the criteria related to it, using the Meta-synthesis method. For this purpose, by first selecting 102 studies from 136 studies, coding their texts with Atlas TI software, 23 concepts were identified for the criteria. Subsequently, through the analysis of literature and the output of VOSviewer software, the identified concepts were classified into four tangible, intangible, environmental, and external dimensions and internal dimensions. To verify validity, triangulation of data sources and researcher has been used. The content validity ratio and content validity index were calculated by a survey of automobile industry experts, four of the criteria were directly eliminated, and modifications and modifications were made on the criteria, and finally, 17 criteria for the development of suppliers in the automotive industry were finalized. The amount of Kappa coefficient obtained shows the reliability of the identified criteria. In the end, a two-dimensional model is proposed for the supplier-development criteria. Due to the lack of categorization of the criteria related to the supplier's development in previous studies, and in particular in domestic research, the identified criteria and their categorization can be useful for researchers in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplier Development’ criteria
  • Meta-synthesis Method
  • industry automotive