نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شمال، آمل، مازندران، ایران

2 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مهر البرز، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر ساختمان سبز توجه گسترده‌ای را به خود جلب کرده است. افزایش تعداد پروژه‌های ساختمانی در ایران تأثیرات قابل‌توجهی بر محیط‌زیست گذاشته است و اجرای ساختمان سبز یک‌راه مفید برای کاهش خطرات زیست‌محیطی است. پروژه‌های ساختمان سبز به‌طور ناخواسته با ریسک‌هایی مواجه هستند که از بازدهی آنها می‌کاهد، بنابراین شناسایی و رتبه‌بندی ریسک می‌تواند نقش مؤثری در موفقیت پروژه‌های ساختمانی سبز داشته باشد. با توجه به اینکه تحقیقات اندکی در زمینه‌ی ارزیابی ریسک در پروژههای ساختمانی سبز در ایران صورت گرفته است، این مطالعه تلاش می‌کند با ارائه مدلی جامع از کلیه معیارها و ریسک‌های پروژه‌های ساختمانی سبز، اقدام به رتبه‌بندی نهایی ریسک‌های پروژه‌های ساختمانی سبز کند. بدین منظور در گام نخست به شناسایی و غربال ریسک‌ها از دیدگاه کارشناسان پروژه‌های ساختمانی سبز و معرفی معیارهای ارزیابی ریسک پرداخته، سپس با استفاده از روش تحلیل نسبت ارزیابی وزن دهی تدریجی (SWARA)، وزن معیارها را به دست می‌آوریم. درنهایت رتبه‌بندی ریسک‌های پروژه‌های ساختمانی سبز، با توجه به نتایج گام‌های اولیه و استفاده از روش ارزیابی تناسب جامع (COPRAS) صورت گرفته است. این اولین تلاش در حل یک پروژه ساختمانی سبز با ترکیب روشهای SWARA و COPRAS و با در نظر گرفتن یک مطالعه موردی (شهرستان آمل) است. نتایج نشان می‌دهد که ریسک‌های کیفیت پایین مواد و تجهیزات، مقاومت از طرف ذینفعان برای تصویب ایده‌های سبز و نداشتن اهداف واقع‌بینانه از اهمیت بالایی برخوردار هستند. چارچوب پیشنهادی می‌تواند به ذینفعان پروژه‌های ساختمان سبز کشورهای درحال‌توسعه کمک کند تا ریسک‌های پروژه را بهتر مدیریت کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking the Risks of Green Building Projects Using the Hybrid SWARA-COPRAS Approach: (The Case: Amol County)

نویسندگان [English]

  • Masoud Fazli 1
  • Ahmad GafarZadeh Afshari 2
  • Mostafa Hajiaghaei-Keshteli 3

1 Department of Industrial Engineering, Engineering Faculty, Shomal University, Amol, Iran

2 Assisstant Professor, Department of Industrial Engineering, Mehr Alborz University, Tehran, Iran

3 Department of Industrial Engineering,University of Science and Technology of Mazandaran,

چکیده [English]

Green building has attracted widespread attention in recent years. Increasing building projects in Iran has had significant environmental impacts and green building implementation is an appropriate approach to reduce the environmental risks. Green building projects facing with risks unwittingly which, reduce their efficiency. Therefore, identifying and ranking the risks can play a significant role in the success of green building projects. Due to the few studies in this area in Iran, this study aims to provides a new comprehensive framework of all the criteria and risks of green building projects. For this purpose, the first step aims to identify and screen the risks from the viewpoint of experts in green building projects and introducing the risk assessment criteria. After that, the next step is to apply the SWARA method to obtain the weight of the criteria. Finally, Ranking of the risks of green building projects has been done using the COPRAS method. This is the first attempt to solve a green building project using a hybrid of SWARA and COPRAS through a case study (Amol). The results show that risks of: the low quality of materials and equipment, the stakeholder resistance to approve the green ideas and lack of realistic goals are very important. The proposed framework can help stakeholders of green building projects in developing countries to manage project risks more efficiently.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project Risk
  • Risk Management
  • Green Building Projects
  • SWARA
  • COPRAS
اطمینانی مقدم، فرنوش.1384. "بررسی تحلیلی شناسایی ریسک‌های معمول در پروژه‌های ساختمانی". دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه.
اکبری، سعید، حسینی، سید محمد جواد، و علی شعبانی اصل. 1393. "اولویت بندی ریسک های ایمنی برای ساختمان های سبز با استفاده از استاندارد LEED ". اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران.
تقی زاده، محمد، بامداد صوفی، جهانیار، و مریم میر افشار. 1393. "شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های همکاری فناوری (حوزه زیست فناوری)". فصلنامه مدیریت توسعه فناوری. دوره دوم. شماره 3.
خاکسر، منصور، شافعی، رضا، و بهاره اله ویسی. 1387. "شناسایی منشاءهای ریسک در پروژه های ساختمانی و نحوه مدیریت آنها". فراسوی مدیریت. سال دوم. شماره 7.
فرجی اصل، یاسر. 1393. "شناسایی و اولویت بندی خطرات موثر بر پروژه های ساختمانی سبز". دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری.
فضلی، مسعود، فلاح، علی، و امیر خاکباز. 1396. " مدیریت واکنش ریسک در پروژه های ساختمانی با درنظر گرفتن روابط متقابل ریسک پروژه (مطالعه موردی) ". دهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات.
قبادی, جواد, رضائیان, جواد, حاجی آقایی کشتلی, مصطفی. (1396). شناسایی و اولویت بندی ریسک های پروژه های ساختمانی سبز مبتنی بر تلفیق روش های FDEMATEL) و :(FANP (مطالعه موردی: شهرستان سوادکوه).( نشریه مهندسی عمران امیرکبیر)
 
Ashuri, B., & Durmus-Pedini, A. (2010). An overview of the benefits and risk factors of going green in existing buildings.International Journal of Facility Management1(1).
 
Baum, M., & Council, U. G. B. (2007). Green building research funding: an assessment of current activity in the United States. Washington, DC: US Green Building Council.
 
Carr, V., & Tah, J. H. M. (2001). “A fuzzy approach to construction project risk assessment and analysis: construction project risk management system”. Advances in engineering software, 32(10-11), 847-857.
 
Chatterjee, K., Zavadskas, E. K., Tamošaitienė, J., Adhikary, K., & Kar, S. (2018). A hybrid MCDM technique for risk management in construction projects. Symmetry10(2), 46.
 
Dehnavi, A., Aghdam, I. N., Pradhan, B., & Varzandeh, M. H. M. (2015). A new hybrid model using step-wise weight assessment ratio analysis (SWARA) technique and adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) for regional landslide hazard assessment in Iran. Catena135, 122-148.
 
Deng, X., Low, S. P., Li, Q., & Zhao, X. (2014). Developing competitive advantages in political risk management for international construction enterprises. Journal of Construction Engineering and Management140(9), 04014040.
 
Dewlaney, K. S., Hallowell, M. R., & Fortunato III, B. R. (2011). Safety risk quantification for high performance sustainable building construction. Journal of Construction Engineering and Management138(8), 964-971.
 
El-Sayegh, S. M. (2008). Risk assessment and allocation in the UAE construction industry. International journal of project management26(4), 431-438.
 
Fortunato III, B. R., Hallowell, M. R., Behm, M., & Dewlaney, K. (2011). Identification of safety risks for high-performance sustainable construction projects. Journal of Construction Engineering and Management138(4), 499-508.
 
Glavinich, T. E. (2008). Contractor's guide to green building construction: management, project delivery, documentation, and risk reduction. John Wiley & Sons.
 
Hlaing, N. N., Singh, D., Tiong, R. L. K., & Ehrlich, M. (2008). Perceptions of Singapore construction contractors on construction risk identification. Journal of Financial Management of Property and Construction13(2), 85-95.
 
Hong, Q. K., Wang, J. B., Ge, J., & Chen, P. (2013). “Research on the risk of deep foundation excavation engineering management based on RBS and AHP”. In Applied Mechanics and Materials (Vol. 438, pp. 1010-1014). Trans Tech Publications.
 
Hwang, B. G., Shan, M., Phua, H., & Chi, S. (2017). An exploratory analysis of risks in green residential building construction projects: The case of Singapore. Sustainability,9(7), 1116.
 
Hwang, B. G., Shan, M., & Supa’at, N. N. B. (2017). Green commercial building projects in Singapore: Critical risk factors and mitigation measures. Sustainable cities and Society30, 237-247.
 
Hwang, B. G., Zhao, X., & Tan, L. L. G. (2015). Green building projects: Schedule performance, influential factors and solutions. Engineering, Construction and Architectural Management22(3), 327-346.
 
Hwang, B. G., Zhao, X., See, Y. L., & Zhong, Y. (2015). Addressing risks in green retrofit projects: The case of Singapore. Project Management Journal46(4), 76-89.
 
Islam, M. S., Nepal, M. P., Skitmore, M., & Attarzadeh, M. (2017). “Current research trends and application areas of fuzzy and hybrid methods to the risk assessment of construction projects”. Advanced Engineering Informatics, 33, 112-131.
 
Keršuliene, V., Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2010). Selection of rational dispute resolution method by applying new step‐wise weight assessment ratio analysis (SWARA).Journal of business economics and management11(2), 243-258.
 
Linkov, I., Satterstrom, F. K., Kiker, G., Batchelor, C., Bridges, T., & Ferguson, E. (2006). “From comparative risk assessment to multi-criteria decision analysis and adaptive management: Recent developments and applications”.Environment International, 32(8), 1072-1093.
 
Lu, S., & Yan, H. (2013). A comparative study of the measurements of perceived risk among contractors in China.International Journal of Project Management31(2), 307-312.
 
Odom, J. D., Scott, R., & DuBose, G. H. (2008). Hidden Risks of Green Buildings. Contracting Business.
 
Panthi, K., Ahmed, S. M., & Ogunlana, S. O. (2009). “Contingency estimation for construction projects through risk analysis”. International journal of construction education and research, 5(2), 79-94
 
Polat, G., Turkoglu, H., & Gurgun, A. P. (2017). Identification of Material-related Risks in Green Buildings. Procedia Engineering196, 956-963.
 
Qin, X., Mo, Y., & Jing, L. (2016). Risk perceptions of the life-cycle of green buildings in China. Journal of Cleaner Production126, 148-158.
 
Ranaweera, R., & Crawford, R. H. (2010). Using Early-Stage Assessment to Reduce the Financial Risks and Perceived Barriers of Sustainable Buildings. Journal of green building,5(2), 129-146.
 
Robichaud, L. B., & Anantatmula, V. S. (2010). Greening project management practices for sustainable construction.Journal of Management in Engineering27(1), 48-57.
 
Sarvari, H., Valipour, A., Nordin, Y., & Norhazilan, M. N. (2014). “Risk ranking of Malaysian Public Private Partnership projects”. In Applied Mechanics and Materials (Vol. 567, pp. 613-618). Trans Tech Publications.
 
Shen, L. Y., Wu, G. W., & Ng, C. S. (2001). “Risk assessment for construction joint ventures in China”. Journal of construction engineering and management, 127(1), 76-81.
 
Shi, Q., Zuo, J., & Zillante, G. (2012). Exploring the management of sustainable construction at the programme level: a Chinese case study. Construction Management and Economics30(6), 425-440.
 
Stern, N. (2007). The Economics of climate change: The Stern review. Cambridge Univ. Press, Cambridge, UK. The Economics of climate change: The Stern review. Cambridge Univ. Press, Cambridge, UK.
 
Tollin, H. M. (2011). Green building risks: it's not easy being green. Environmental Claims Journal23(3-4), 199-213.
 
Tulacz, G. J. (2008). Insurers worry about green-building risks.Engineering News Record.
 
Taylan, O., Bafail, A. O., Abdulaal, R. M., & Kabli, M. R. (2014). “Construction projects selection and risk assessment by fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS methodologies”. Applied Soft Computing, 17, 105-116.
 
USGBC. (2007). A National Green Building Research Agenda. US Green Building Council, Washington, DC.
 
Valipour, A., Yahaya, N., Md Noor, N., Kildienė, S., Sarvari, H., & Mardani, A. (2015). A fuzzy analytic network process method for risk prioritization in freeway PPP projects: an Iranian case study. Journal of Civil Engineering and Management21(7), 933-947.
 
Valipour, A., Yahaya, N., Md Noor, N., Antuchevičienė, J., & Tamošaitienė, J. (2017). Hybrid SWARA-COPRAS method for risk assessment in deep foundation excavation project: An Iranian case study. Journal of Civil Engineering and Management23(4), 524-532.
 
Wu, P., & Low, S. P. (2014). Barriers to achieving green precast concrete stock management–a survey of current stock management practices in Singapore. International Journal of Construction Management14(2), 78-89.
 
Wu, P., Xia, B., Pienaar, J., & Zhao, X. (2014). The past, present and future of carbon labelling for construction materials–a review. Building and Environment77, 160-168.
 
Wu, P., Xia, B., & Zhao, X. (2014). The importance of use and end-of-life phases to the life cycle greenhouse gas (GHG) emissions of concrete–a review. Renewable and Sustainable Energy Reviews37, 360-369.
 
Wu, P., Feng, Y., Pienaar, J., & Xia, B. (2015). A review of benchmarking in carbon labelling schemes for building materials. Journal of Cleaner Production109, 108-117.
 
Yang, R. J., & Zou, P. X. (2014). Stakeholder-associated risks and their interactions in complex green building projects: A social network model. Building and Environment73, 208-222.
 
Yang, R. J., Zou, P. X., & Wang, J. (2016). Modelling stakeholder-associated risk networks in green building projects. International journal of project management34(1), 66-81.
 
Yuan, X., Zuo, J., & Huisingh, D. (2015). Social acceptance of wind power: a case study of Shandong Province, China.Journal of Cleaner Production92, 168-178.
 
Zarbakhshnia, N., Soleimani, H., & Ghaderi, H. (2018). “Sustainable third-party reverse logistics provider evaluation and selection using fuzzy SWARA and developed fuzzy COPRAS in the presence of risk criteria”. Applied Soft Computing, 65, 307-319.
 
Zavadskas, E. K., Kaklauskas, A., & Sarka, V. (1994). The new method of multicriteria complex proportional assessment of projects. Technological and economic development of economy1(3), 131-139.
 
Zegordi, S. H., Nik, E. R., & Nazari, A. (2012). “Power plant project risk assessment using a fuzzy-ANP and fuzzy-TOPSIS method”. International Journal of Engineering-Transactions B: Applications, 25(2), 107-120.
 
Zhao, X., Hwang, B. G., & Gao, Y. (2016). A fuzzy synthetic evaluation approach for risk assessment: a case of Singapore's green projects. Journal of Cleaner Production115, 203-213.
 
Zhi, H. (1995). “Risk management for overseas construction projects”. International journal of project management, 13(4), 231-237.
 
Zolfani, S. H., & Saparauskas, J. (2013). New application of SWARA method in prioritizing sustainability assessment indicators of energy system. Engineering Economics24(5), 408-414.
 
Zolfani, S. H., Yazdani, M., & Zavadskas, E. K. (2018). An extended stepwise weight assessment ratio analysis (SWARA) method for improving criteria prioritization process.Soft Computing, 1-7.
 
Zou, P. X. W., Rischmillier, S., & Xu, A. Y. X. (2010). Risk identification and assessment in green retail building development.
 
Zou, P. X., & Couani, P. (2012). Managing risks in green building supply chain. Architectural Engineering and Design Management8(2), 143-158.
 
Zuo, J., Read, B., Pullen, S., & Shi, Q. (2012). Carbon-neutral commercial building development. Journal of Management in Engineering29(1), 95-102.
 
Zuo, J., Pullen, S., Palmer, J., Bennetts, H., Chileshe, N., & Ma, T. (2015). Impacts of heat waves and corresponding measures: a review. Journal of Cleaner Production92, 1-12.