نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

سیستم‌های برنامه‌ریزی نیازمندی‌های مواد برای پاسخ‌گویی به تقاضا در سیستم‌های تولیدی گسسته کاربرد زیادی دارد. در این مقاله یک مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط به‌منظور کمینه‌سازی هزینه‌ی نهایی که شامل هزینه‌های موجودی کالای در جریان ساخت، بارگذاری، سفارشات عقب‌افتاده، سفارشات ازدست‌رفته، تولیدات اضافه و تغییرات در زمان پیشبرد، معرفی می‌شود. همچنین، بخشی از تقاضای پاسخ داده نشده به‌صورت تقاضای عقب‌افتاده و بخشی از آن به‌صورت فروش ازدست‌رفته در مدل اعمال می‌شود. علاوه بر این در مدل مطرح‌شده کالای معیوب و چگونگی تأثیر آن روی تقاضای مشتری مورد بحث قرارگرفته است. مدل تک هدفه ارائه‌شده قطعی بوده و برای برنامه‌ریزی احتیاجات مواد در یک شرکت تولیدی بتن آماده استفاده‌شده و با توجه به نتایجی که از حل دقیق آن به‌دست آمده است، با کاهش میزان ضایعات در شرکت موردمطالعه می‌توان هزینه‌های تولیدی را حدود 30 ٪ کاهش داد و با توجه به زمان‌های پیشبرد تعیین‌شده، می‌توان برنامه سفارش‌دهی مواد را اجرا کرد. همچنین در این پژوهش حد پایینی برای مسأله ارائه‌شده و کارایی محاسباتی آن مورد ارزیابی قرارگرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Lead Time Optimizatiom Considering Defective Items in Material Requirements Planning : A Case Study

نویسندگان [English]

  • Hossein Karimi 1
  • Vahid Sharifian 2

1 Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, University of Bojnord, Bojnord, North Khorasan

2 M.Sc. in Industrial Engineering, Department of Industrial Engineering, University of Bojnord, Bojnord, North Khorasan

چکیده [English]

Material requirements planning systems are used in the discrete manufacturing systems. In this article, a mixed integer programming is used to minimize the total cost that contains work in process inventory cost, setup cost, backorder costs, lost sales, additional products cost and changes in the lead-time cost. Furthermore, it is considered that some part of the delayed demand is backorders and the other part is lost sales. Moreover, defective items and their impact on demand of customers are discussed in this paper. The suggested deterministic model is single-objective and applied to a mixed concrete production company. According to the optimal results, by decreasing the number of defective items, the manufacturing costs in the studied company can be reduced by %30. Also, the material ordering plan can be implemented according to planned lead times. Furthermore, in this article, a lower bound is suggested for the problem and the computational efficiency of the lower bound is evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defective Items
  • Material Requirements Planning
  • Planned Lead times
  • Shortage *
Altendorfer, K. & Minner, S., (2011). "Simultaneous optimization of capacity and planned lead time in a two stage production system with different customer due dates". European Journal of Operational Research. .213, 134146.
Billington, P., McClain, J. & Thomas, L.J., (1983). "Mathematical Programming Approaches to Capacity-Constrained 𝑀𝑅𝑃 Systems: Review, Formulation, and Problem Reduction". Management Science, 29, 1126-1141.
Borodin, V., Hnaien, F. & Dolgui, A. "andom lead times in replenishment planning for single-level assembly systems: The value of information ". IFAC PapersOnLine 50-1 (2017) 1205–1210.
Claire Berchet & Georges Habchi ,.(2005). "The implementation and deployment of an ERP system: An industrial case study". Computers in Industry.588–605.
Dolgui, A. & Ould-Louly, M.-A., (2002). "A Model for Supply Planning under Lead Time Uncertainty". International Journal of Production Economics, 78, 145-152.
Dolgui, A., Ben Ammar, O., Hnaien, F. & Louly  M.A.O., (2013). "A State of the Art on Supply Planning and Inventory Control under Lead Time Uncertainty". Studies in Informatics and Control, 22, 255-268.
George Ioannou. & Stavrianna Dimitriou., (2012) . "Lead time estimation in MRP/ERP for make-to-order manufacturing systems". International Journal of Production Economics, 139,551–563.
Haeussler, S. & Schneckenreither, M, (2019). "Adaptive Order Release Planning with Dynamic Lead Times". IFAC PapersOnLine 52-13 (2019) 1890–1895.
Hencha, R. & Verma, D. "Study Of Material Requirement Planning Processes & Its Analysis And Implementation (A Case Study Of Automobile Industry) ". International Journal of Scientific & Technology Research. Corpus ID: 203119427.
Kanet, J., (1986). "Toward a Better Understanding of Lead Times in MRP Systems". Journal of Operations Management, 6, 305-313.
Klaus Altendorfer,.(2015)."Influence of lot size and planned lead time on service level and inventory for a single-stage production system with advance demand information and random required lead times". International Journal of Production Economics, 47,499-230.
Manuel Díaz-Madroñero. Josefa Mula & Mariano Jiménez. (2015). "Material Requirement Planning under Fuzzy Lead Times. IFAC-PapersOnLine, 48-3-242–247.
Milne, R. J., Mahapatra, S., Wang, C. T., (2015). Optimizing planned lead times For Enhancing Performance of 𝑀𝑅𝑃 Systems,. International Journal of Production Economics. 167–220–231.
Miltenburg, J, (2001). Computational complexity of algorithms for MRP and JIT production planning problems in enterprise resource planning systems, Production Planning & Control: The Management of Operations, 12:2, 198-209, DOI: 10.1080/09537280150501293.
Orlicky, J. A., (1975). Material Requirements Planning, 1st edition. McGraw-Hill: New York.
Ould-Louly, M.A. & Dolgui, A., (2004). "The MPS parameterization under lead-time Uncertainty". International Journal of Production Economics.90, 369–376.
Plossl, G. & Orlicky’s (1994). "Material Requirements Planning", 2nd edition. Mc Graw-Hill: New York.
Pooya, M & Pakdaman, M, (2017). "Optimal control model for finite capacity continuous MRP with deteriorating items". Journal of Intelligent Manufacturing, 10845-017-1383-6.
Ptak, C. , Smith, C. & Orlicky’s (2011). "Material Requirements Planning", 3rd edition.Mc Graw-Hill: New York.
Spitter, J. M., de Kok, A. G. & Dellaert, N.P., (2003). "Cost implications of planned lead times in supply chain operations planning". working paper.
Teo C-C., Bhatnagar R. & Graves, S.C., (2011). "Setting  planned lead times for a make-to order  production system with master schedule smoothing". IIE Transactions, 43,399-414.
Thanh-Ha Nguyen. & Mike Wright., (2015). "Capacity and lead-time management when demand for service is seasonal and lead-time sensitive". European Journal of Operational Research 247,588–595.
Watcharapan Sukkerd & Teeradej Wutti pornpun,.(2016). "Hybrid genetic algorithm and tabu search for finite capacity material requirement planning system in flexible flow shop with assembly operations",. Computers & Industrial Engineering 97 – 157–169.