انتخاب سبد بهینه پروژه با استفاده از رویکرد تلفیقی DEA/DEMATEL

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی دانشگاه ازاد واحد قزوین

چکیده

یکی از مسائل مهم در مبحث مدیریت پروژه، انتخاب سبد بهینه پروژه است. مسئلة انتخاب پروژه
و فعالیت های وابسته به آن، یکی از فعالیت های مهم در بسیاری از سازمان ها، به ویژه شرکت های
پیمانکاری و شرکت های پروژه محور عمرانی می باشد. مسئله انتخاب پروژه، یک فعالیت دوره ای
برای انتخاب یک پورتفولیوی مناسب از میان پروژه های پیشنهادی یا پروژه های در حال اجرای
سازمانی می باشد که اهداف سازمانی را به شیوه ای مطلوب و بدون صرف منابع اضافی و یا نادیده
گرفتن سایر محدودیت ها برآورده می سازد. در انتخاب سبد پروژه، اساسی ترین موضوعی که مطرح
می شود این است که سبد باید حاوی چه پروژه هایی باشد. هر چه انتخاب پروژه های سبد اصلح باشد،
تحقق مأموریت های سازمان محتمل تر خواهد بود. در انتخاب این ترکیب تشخیص فرصت ها، ارزیابی
میزان همسویی پروژه با اهداف و ساختار سازمان و تحلیل هزینه، سود و ریسک های پروژه بسیار حائز
اهمیت است.
در این تحقیق از یک رویکرد تلفیقی کمی و کیفی برای انتخاب سبد بهینه پروژه استفاده می شود.
بدین صورت که ابتدا با استفاده از تکنیک DEMATEL شاخص های مؤثر انتخاب شده و سپس به
کمک روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص های شناسایی شده در قسمت قبل، کارایی پروژه ها
مشخص و رتبه بندی پروژه ها انجام می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Hybrid Method for Project Selection by Using DEMATEL/DEA

نویسندگان [English]

  • alireza alinezhad
  • kavoos simiari
چکیده [English]

One of the important issues in project management is project portfolio selection. Issue of project selection and related activities is one of the important activities in most of organizations, especially contract companies and developing project centered companies. Issue of project choosing is a periodical activity for choosing suitable portfolio from suggested projects or organizational in process projects which enforce organizational goals in a desirable manner , without spending additional sources or / and neglecting other limitations. . In project portfolio selection, the most important issue which bring up is that this portfolio should conclude which projects. As much as project portfolio selection be more advisable, fulfilment of organization duties would be more probable. In choosing this combination, distinguishing opportunities, assessing amount of project cooperation with goals and organization structure and expenses, profit analysis and project risks has a great importance.
In this research has been used from qualitative and quantitative assimilated approach for project portfolio selection. In a way that at first we use DEMATEL (Decision Making Trial and Evaluation Laboratory) method to selection criteria and then with use Data Envelopment Analysis and criteria that selected in previous stage, calculate the efficiency for each project and rank all of them

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Project portfolio selection
  • data envelopment analysis (DEA)
  • DEMATEL Method
آزاده، م، ع و همکاران. ترکیب مدل های پارامتریک و ناپارامتریک برای رتبه بندی شرکت های
توریع برق، نشریة بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران. شماره 3 جلد 31 ، ص
- .3181 ، 51 11
.0 . اصغر پور، محمد جواد، تصمیم گیری چند معیاره. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 3111
.1 اصغرپور، محمدجواد، تصمیم گیری گروهی و نظریة بازی ها با نگرش تحقیق در عملیات.
. انتشارات دانشگاه تهران، 3180
.1 امامی میبدی، علی، اصول و اندازه گیری کارایی و بهره وری )علمی  کاربردی(، چاپ دوم،
. موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 3181
.5 زارع اشکذری، جلال الدین، سیستم مدیریت سبد پروژه، مفاهیم و رویکرد. مجموعه مقالات
. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، 3181
.1 صفری، سعید و همکاران، مدیریت ریسک اعتباری مشتریان حقوقی در بانک های تجاری با
رویکرد تحلیل پوششی داده ها )رتبه بندی اعتباری(، پژوهش های مدیریت در ایران، دوره 31
.3181 ، شماره 1، زمستان 81
.1 مهرگان، محمد رضا، مدل های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان ها )تحلیل پوششی داده ها(.
. انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 3118
8. Banker RD, Charnes A, CooperWW, Some models for estimating
technical an scale inefficiencies in DEA. Manag Sci 30(9):1078–1092, 1984.
9. Baker RC, Talluri S A closer look at the use of data envelopment analysis for technology selection. Computers and Industrial Engineering; 32 (1): 101–8, 1997.
10. Charnes. A, Cooper.w.w, Rhodes.E, Measuring the efficiency of the decision making unit, European journal of operation Research 2(6): 429-444, 1978.
11. Eilat, H. Golany, B, Shtub, A, R & Dproject evaluation: An integrated DEA and balanced scorecard approach.omega. 912-89536, 2000.
12. Farrell, M. The measurement of productive Efficiency. Journal of the Royal Statistics Society .Serial A, Vol.120, No.3, PP.253-281, 1952.
13. Ghasemzadeh F, Archer N, Iyogun P, A zero-one model for project portfolio selection and scheduling. J Oper Res Soc; 50 (7):745–55, (1999).
14. Light, M, Project Portfolio Management Gartner Symposium Itxpo, San Diego, California 27-23, March, 2003.
15. Khouja M, The use of data envelopment analysis for technology selection .
Computers and Industrial Engineering.28: 123–32, 1995.
45 مطالعات مدیریت صنعتی، سال یازدهم، شماره 42 ، بهار 24
16. Mahmoodzadeh. S, Shahrabi. J, .Pariazar.M, .Zaeri.M.S, Project selection by using fuzzy AHP and TOPSIS technique. World Academy of Science, Engineering and Technology. 30, 2007.
17. Markowitz, H.M. Portfolio Selection. Journal of Finance- 77, 7.91, 1952.
Oral M, Kettani O, Lang P. A methodology for collective evaluation and selection of industrial R&D projects. Management Science. 37 (7):871–85, 1991.
18. Rafiee M, Kianfar F., A scenario tree approach to multi-period project
selectionproblem using real-option valuation method. Int J Adv Manuf Technol .56:411–420, 1991.
19. Robbins, G, Ten Critical Steps for Successful Project Portfolio Management, 2005.
20. SpearMC, Withepaper Series, Project Portfolio Management, (2004).
21. Sotirov GR, Krasteva EB, An approach to group decision making under uncertanty with application to project selection. Operation Research 51.115-126, 1994.