نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

3 داﻧﺸﯿﺎر، ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

امروزه کسب‏ وکارهایی موفق‏ ترند که مشتریان خود را راضی نگه دارند و افزون بر سطح کلان سیاست‏گذاری‏های خود، به سطح خُرد و جزئیات بازار نیز توجه جدی داشته باشند.
در این مقاله در راستای بررسی هرچه بیشتر عوامل تأثیرگذار در بازار تلفن همراه، از روش پویایی سیستم به همراه روش گسسته پیشامد به ‏صورت ترکیبی استفاده شده است. دو شرکت همراه اول و ایرانسل به‏ عنوان بازیگران اصلی بازار تلفن همراه ایران، به‏ عنوان دو رقیب در نظر گرفته شده‌اند. از آنجایی که در تحلیل و شناخت عوامل تأثیرگذار بر سهم بازار، سطوح عملیاتی و استراتژیک بر یکدیگر اثر می‏گذارند، پس از مشخص نمودن عوامل تأثیرگذار در هر سطح، از رویکرد گسسته پیشامد در سطح عملیاتی، و رویکرد پویایی سیستم در سطح استراتژیک و ترکیب آن‏ها جهت ارائه مدل ترکیبی بازار تلفن همراه بهره گرفته شده است.
یافته‏ ها حاکی است هرگونه تغییری در سطوح عملیاتی و استراتژیک هر یک از رقبا، تأثیر جدی در نرخ افزایش / کاهش رضایت از خدماتشان و متعاقب آن افزایش یا کاهش مشتریان خواهد داشت. از سویی، نشان می‏دهد که چطور می‏توان با ترکیب روش‏های شبیه‏ سازی گسسته پیشامد و پویایی سیستم، سطح بیشتری از جزئیات را مورد توجه قرار داد.
مدل ترکیبی پیشنهادی در مقایسه با مدل‏های شبیه‏ سازی ساده جزئیات بیشتری از اتفاقات را مورد بررسی قرار می‏دهد، از این رو، می‏توان از آن برای بررسی سناریوهای مختلف تصمیم‏ گیری و تصمیم‏ سازی بهره برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling the Market Analysis Process through the SD-DES Hybrid Simulation Approach (Case Study: Mobile Market of Iran)

نویسندگان [English]

  • Mohsen JavidMoayed 1
  • عباس Toloei Eshlaghy 2
  • Mohammad Ali Afshar kazemi 3

1 Ph.D. Candidate, Department of Industrial Management, Faculty of Management , Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Prof, Department of Industrial Management, Faculty of Economy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Phd. Department of Industrial Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Nowadays, more successful businesses are those that keep their customers satisfied and in addition to the macro level of their policies, also pay serious attention to the micro level and details of the market. In this article, in order to study the influential factors in the mobile phone market, the dynamic system method with the discrete event method has been used in combination.
In this paper, the first two mobile companies Hamrahe Aval and Irancell as the basic players in the Iranian mobile phone market are considered as two rivals. Since in recognizing and analyzing the influential factors on market share, operational and strategic levels affect each other, after specifying the impressive factors at each level, from the discrete event approach at the operational level, and the dynamic system approach at the strategic level and their combination has been used to indicate a compound model of the mobile phone market.
Based on findings any change in the operational and strategic levels of each competitor will have a serious influence on the rate of increase / reduce of willingness on their services and the consequently increase or decrease in customers. On the other hand, it indicates how a more specified level of detail can be noticed by combining discrete event simulation methods and a dynamic system.
In comparison the suggested combined model investigates more details of events than simple simulation models, so, it can be used to examine different ways for decision-making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hybrid Simulation
  • Dynamic System
  • Discrete Event
  • Mobile Market
  • Customer satisfaction
حضرتی، رضا؛ حذار، بهنام؛ شاه‏بهرامی، اسداله.  (1395). استفاده از شبیه‌سازی سیستم‏های گسسته پیشامد جهت ارائه سیستم هوشمند مدیریت و کنترل عملیات امداد شرکت‌های خدمات شهری.
حمزه‏نژادی، میلاد. (1395).  مدیریت پروژه پویا با استفاده از ترکیب پویایی سیستم و شبیه‌سازی رویداد گسسته (مورد مطالعه: پروژه منتخب).
خانزادی، مصطفی؛ نصیرزاده، فرناد؛ میر، مصطفی. (1397).  مدلسازی ترکیبی در پروژه های ساخت با استفاده از ترکیب رویکردهای شبیه‌سازی پویایی سیستم و مدلسازی عامل محور. نشریه مهندسی سازه و ساخت.
سهرابی‏نژاد، آزاده؛ درجزی، مصطفی؛ حسینی وفا، سیدامیر. (1393). ارائه مدل هیبریدی پویایی سیستم در مدیریت پروژه.
کمالی، بیتا؛ الیاسی، مهدی؛ حاج‏حسینی، حجت‌اله. (1394). عوامل مؤثر بر نوآوری‏پذیری صنعت اپراتوری تلفن همراه در گذار به سمت موبایل باند پهن، مورد مطالعه کشور ایران. رشد فناوری، دوره 11، شماره 43، تابستان 1394.
والافر، محمدعلی؛ حمیدی، ناصر؛ البرزی، محمود؛ ایرانبان‏فرد، سیدجواد. (1398). تحلیل راﻫﺒﺮدی ﺑﺎزار ﺧﺪﻣﺎت ارزش اﻓﺰوده ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ایران با استفاده از رویکرد پویایی‏شناسی سیستم. ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی، ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺖ‏وﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎره 75، زﻣﺴﺘﺎن 1398.
غفورنیان، محمد؛ موسوی حقیقی، محمدهاشم؛  رعنایی کرد شولی، حبیب‌الله. (1392). تحلیل بازار تلفن همراه ایران با رویکرد پویایی‏های سیستم. چشم‏انداز مدیریت صنعتی صص 135 158.
 
 
References
 
Alzraiee, H; Moselhi, O;  Zayed, T. (2012). A Hybrid Framework for Modeling Construction Operations Using Discrete Event Simulation and System Dynamics. Proceedings - Winter Simulation Conference, December 2012.
Bokor, O; Florez, L; Osborne, A; Gledson, B. (2019). Overview of construction simulation approaches to model construction processes.  Organization, Technology and Management in Construction 2019; 11: 1853–1861.
Borshchev, A; Grigoryev, I (2013). The Big Book of Simulation Modeling Multimethod Modeling with AnyLogic 8.
Brailsford, S; Eldabi, T; Kunc, M; Mustafee, N; Osorio, A. (2019). Hybrid simulation modelling in operational research: A state-of-the-art review. European Journal of Operational Research 278 (2019) 721–737
Bui, T; Loebbecke, C. (1996). Supporting cognitive feedback using system dynamics: A demand model of the global system of mobile telecommunication. Elsevier, Volume 17, Issue 2, 21 May 1996, Pages 83-98.
Fernández, Z; Usero, B. (2009). Competitive behavior in the European mobile telecommunications industry: Pioneers vs. followers. Telecommunications Policy 33(7):339-347. 
Helal, M. & Rabelo, L. (2017). Synchronizing Discrete Event Simulation Models and System Dynamics Models. International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM) Bristo.
Helal, M. (2008). A Hybrid System Dynamics-discrete Event Simulationapproach To Simulating The Manufacturing Enterprise. University of Central Florida; Electronic Theses and Dissertations, 2004-2019.

Helal, M; Jones, A; Rabelo, L; Hyeung-Sik, M. (2005). Enterprise simulation: A hybrid system approach. International Journal of Computer Integrated Manufacturing 18(6):498-508 · September 2005.

Jacob, M; Suchan, C; Ferstl, O. (2010). Modeling of Business Systems using Hybrid Simulation: A New Approach. European Conference on Information Systems (ECIS).
Jae H, J; Seung K, P. (2020). Simulation-based prediction for 5G mobile adoption. ScienceDirect, ICT Express 6 (2020) 109–112

Jong hwa, K; Deok-Joo, L; Jaek young, A (2006). A dynamic competition analysis on the Korean mobile phone market using competitive diffusion model.  Elsevier, Volume 51, Issue 1, September 2006, Pages 174-182.

Jovanoski, B; Minovski, R; Christian Lichtenegger, G; Vössner, S. (2012). Combining system dynamics and discrete event simulations - Overview of hybrid simulation models. Resarchgate, January 2012.
Kedia, S; Philippon; T. ,(2009), "The Economics of Fraudulent Accounting", The Review of Financial Studies, Vol. 22 (6),PP. 2169-2199.
 Košeckà, J;  Bajcsy, R. (1994). Discrete Event Systems for autonomous mobile agents. Robotics and Autonomous Systems Volume 12, Issues 3–4, April 1994, Pages 187-198.
Krzak, Ł. (2015).  Simulation framework for modelling energy consumption in ultra-low duty cycle mobile ad-hoc networks. IFAC-PapersOnLine Volume 48, Issue 4, 2015, Pages 290-295.
Lassnig, A; Rienmueller, T; Kramer, D; Leodolter, W; Baumgartner, C; Schroettner, J. (2019). A novel hybrid modeling approach for the evaluation of integrated care and economic outcome in heart failure treatment. BMC Medical Informatics and Decision Making 2019.
Łatuszyńska, M; Fate, S. (2019). A Hybrid Simulation Approach to Modelling the Impact of Public Interventions on Poverty. European Research Studies Journal. Volume XXII, Issue 4, 2019
Linnéusson, G; Amos H.C, Ng; Aslam, T. (2019). A hybrid simulation-based optimization framework supporting strategic maintenance development to improve production performance. European Journal of Operational Research. 19 August 2019.
Lyubchenko, A; Kopytov, E Y; Bogdanov, A; Maystrenko, V A. (2019). Discrete-event Simulation of Operation and Maintenance of Telecommunication Equipment Using AnyLogic-based Multistate Models. Journal of Physics: Conference Series: AMSD-2019.
 Madden, G; Coble-Neal, G; Dalzell, B. (2004). A dynamic model of mobile telephony subscription incorporating a network effect. Telecommunications Policy 28(2):133-144 · March 2004.
Moallemi, M; Wainer, G. A;  Jafer, S; Boudreau, G. (2013). Simulation of mobile networks using discrete event system specification theory. Conference: Proceedings of the 16th Communications & Networking Symposium - April 2013.
Moradi, S; Nasirzadeh, F; Golkhoo, F. (2017). Modeling labor productivity in construction projects using hybrid SD-DES approach. Scientia Iranica A (2017) 24(6), 2752-2761.
Padilha, R; Iano, Y; Moschim, E; Borges Monteiro, A; José Loschi, H. (2017). Computational Simulation Performance based in Hybrid Modelling with Discrete Events for Telecommunication Systems. Brazilian Technology Symposium 2017.
Pagani, M; Fine, C. (2008). Value network dynamics in 3G-4G wireless communications: A systems thinking approach to strategic value assessment. Journal of Business Research 61(11):1102-1112 · February 2008.
 Pedai, A; Astrov, I; (2008). Demand and Supply Chain Simulation in Telecommunication Industry by Multi-Rate Expert Systems. world academy of science engineering and technology Volume 2, Issue5, 2008.
Russo, D; Passacntando, F; Geppert, L; Manca, L. (2013). Business Process Modeling and Efficiency Improvement through an Agent-Based Approach. Systemic, Cybernetics and Informatics, 11, 1-6.
Sian Morgan, J; Howick, S; Belton, V. (2017). A toolkit of designs for mixing Discrete Event Simulation and System Dynamics. European Journal of Operational Research 257 (2017) 907–918
Voigt, J; Steil, A; Fettweis; G. (1998). Modeling a Mobile Cellular Network Using a Discrete-Event Simulator. Design Automation for Embedded Systems volume 3, pages239–253(1998).
Wen-Lin, C; Feng-Shang, W; Kai-Sheng, K; David, Y. (2010). Diffusion of mobile telephony: An empirical study in Taiwan. Journal of Business Research 63(5):497-501 · May 2010.
Yan, G. (2019). Simulation analysis of key technology optimization of 5G mobile communication network based on Internet of Things technology. International Journal of Distributed Sensor Networks.2019, Vol. 15(6).
 
In Persian
Hazrati, R; Hazar, Behnam; Shah Bahrami, Asadollah. (2017). Use of simulated discrete event systems to provide an intelligent system for managing and controlling the relief operations of utility companies.HmzehNejadi, M. (2017). Dynamic project management using a combination of system dynamics and discrete event simulation (Case study: selected project).Khanzadi, M; Nasirzadeh, F; Mir, M. (2018). Combined modeling in construction projects using a combination of system dynamics simulation approaches and factor-based modeling. Journal of Structural and Construction Engineering.Sohrabi Nejad, Ah; Darjazi, M; Hosseini Wafa, S. (2014). Provide a hybrid model of system dynamics in project management.Kamali, B; Elyasy, ​​M; Haj Hosseini, H. (2015). Factors Affecting the Innovation of the Mobile Operator Industry in the Transition to Broadband Mobile, studied in Iran. Technology Growth, Volume 11, Number 43, Summer 2015.Valafar, M; Hamidi, N; Alborzi, M; Iranbanfard, S. (2019). Analysis of the value ode value in Iran using the system dynamics approach.  Strategic Management Research, Volume 25, Number 75, winter 2019.Ghafoornian, M; Mousavi Haghighi, M; Ranaei Kord Shavali, H. (2013). Analysis of Iran's mobile phone market with the approach of system dynamics. Industrial Management Perspective - pp. 135 - 158.