نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد سنندج

2 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

3 کارشناسی ارشد مدیریت و مدیر برنامه ریزی شرکت پتروشیمی ایلام

چکیده

تخمین هزینه و زمان واقعی اجرای پروژه یکی از دغدغه های مدیران پروژه است. مدیریت ارزش
کسب شده تکنیکی برای پاسخگویی به این دو سوال مهم است که هزینه پایانی انجام پروژه چقدر
است؟ تکمیل پروژه چه مدت زمانی بطول می انجامد؟ در روابط موجود در سیستم ارزش کسب
شده، عملکرد پروژه فقط بر اساس داده ها و اطلاعات قبلی قابل پیش بینی است و شرایط و موقعیت
آینده در آن دیده نشده است. روشهای فراوانی برای رفع این محدودیت ارایه شده است ولی
هیچکدام از این روشها شرایط آینده و عدم قطعیت ها را بطور کامل در نظر نگرفته اند در این مقاله
یک روش جدید با استفاده از بیان زمان، هزینه و پیشرفت پروژه در قالب اعداد فازی برای تعیین
شاخص های ارزش کسب شده ارائه شده است. برای تخمین دقیقتر و صحیح تر در پیش بینی نتایج
پروژه عامل ریسک نیز در محیط فازی اضافه شده است. در این مقاله ابتدا برخی روشهای موجود
بصورت مختصر بیان می شود و سپس متدولوژی فازی و فاکتور ریسک مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A New Proposed Method to Estimate Earned Value Using Fuzzy Logic

نویسندگان [English]

  • Heirsh Soltanpanah 1
  • Hiwa Farughi 2
  • Rohoullah Abdi 3

چکیده [English]

Project cost estimation and actual time is one of the serious concerns
of project managers. Earned Value Management is considered as a
technique for answering two following questions: how long does it
take to complete a project? How much does the project cost? Project
Performance Evaluation can only be predicated based on previous
data and knowledge in the present dealings of earned value and its
future conditions and prospects would not be categorically realized.
Although there are many proposed methods to solve these boundaries,
there is not a method encompassing all uncertainties and future
conditions. This paper aims at introducing a new method using time
limits, costs and project performance in fuzzy logic to determine the
earned value indexes. Risk factors are added to the Fuzzy logics in
order to obtaining the precise estimation in predicting the final
outcomes of the project. This paper provides a brief introduction
regarding the current methods followed by investigation on Fuzzy
methodology and risk factors. Finally, the offered model is proposed,
defined and supported by means of an example

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project Management
  • Fuzzy Logic
  • risk management
  • Earned Value
  • Project Performance Evaluation
0. ابوالحسنی مهدی، بکارگیری روش زمان بندی کسب شده در مدیریت ارزش کسب شده،
. ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، سال 0000
0. سلطانپناه هیرش، فاروقی هیوا، عبدی روح الله، استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره
جهت مدیریت پروژه در شرایط عدم قطعیت، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه،
. سال 0000
0. شاکری اقبال، تحویلیان علی، جلایی فرزاد، ارائه یک متدولوژی جهت انتخاب بهترین
شاخص پیش بینی نتایج پایانی پروژه ها در سیستم ارزش کسب شده، پنجمین کنفرانس بین
. المللی مدیریت پروژه، سال 0000
0. عبدی روح الله، حسینعلی حیدری، ارائه مدلی برای تخصیص اولویت به فعالیت های پروژه،
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، سال 0000
0. مسلمی نایینی لیلا، شادرخ شهرام، متدولوژی مدیریت ارزش کسب شده با رویکرد فازی،
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، سال 0000
6. Cioffi, D.F., Designing project management: A scientific notation and an
improved formalism for earned value calculation ", International Journal
of Project Management 24 (2), 2006 ,pp.136-144.
7. Cooper .D.L,"Project Risk Management Guidelines", John Wiley and
Sons,2005.
8. Covach, J., et al. (1981). A Study to Determine Indicators and Methods to
Compute EAC, ManTech International Corporation, Virginia.
9. Fleming, Q. W. and Koppel man, J. M. (2000). Earned value project
management. 2nd Edition, Project Management Institute, Pennsylvania,
USA.
10. Ghane Pasand Fomeni, Faeze, (2005). Earned Value Management System
and Costs Control in Project, 4thInternational Conference Industrial
Engineering, Tehran-Iran. [In Farsi].
11. Hatvey, R.J., "Data traffic as an indicator of project progress: Earned
information ", VDI Berichte, 2005, pp.61-71
12. Henderson K. Earned Schedule: A Breakthrough Extension to Earned
Value Theory? A Retrospective Analysis of Real Project Data. The
Measurable News 2003 (Summer)
13. Kerzner.H,"Project Management A Systems Approach to Planning,
Scheduling, and Controlling",Baldwin- Wallace College , 2005.
14. Kuchta, D.,"Fuzzy fication of the earned value method ", WSEAS
Transaction on System 4(12), 2005, pp.2222-2229 15. Liang, C.,"Research on earned value method for software project tracking
", Computer Engineering 32(15), 2006, pp.70-71+74
16. Lipke W. "Schedule is different" The Measurable News 2003(March)
17. Lipke W., & Vaughn J., "Statistical process control meets Earned Value",
Cross Talk The Journal Of defense software engineering, Jun 2000:16-20.
18. Lipke W." The Possibility of Success", the Journal of Quality Assurance
012 مطالعات مدیریت صنعتی، سال دهم، شماره 62 ، پاییز 10
Institute, Jan 2004, 14-21
19. Maarten G.H.Biji and Robbert J. Hamann,"Risk Management Literature
Survey", Delft University of Technology , Augest 2002.
20. Nassar , K.M., gunnarsson, H.G, Hegab ," using Weibull analysis for
evalution of cost and schedule performance " , Journal of Construction
Engineering and management 131
21. PMBOK 2004 (A Guide to Project Management Body of Knowledge)
project Management Institute.
22. Riedel, M. A. and Chance, J. L. (1989). "Estimate At Completion (EAC):
A Guide to Their Calculation and Application for Aircraft, Avionics and
Engine Programs, Aeronautical Systems Division, Wright- Patterson AFB
Ohio.
23. Wang ,Q.,"Practical experiences of cost /schedule measure through Earned
Value Management and Statistical Process Control ",Lecture Notes in
Computer Science (including subseries lecture Notes in Artificial
Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics) 3966 LNCS, 2006,
pp.348-354