مدلی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای )مورد: زنجیره تامین شرکتهای داروسازی بورس اوراق بهادار تهران(

لعیا الفت؛ جهانیار بامداد صوفی؛ مقصود امیری؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری

دوره 10، شماره 26 ، مهر 1391، صفحه 9-34

چکیده
  برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین. وجود مدلی جامع در کنار دادههای قابل اعتماد، راه گشاست. اینامر به بهبود کل زنجیره کمک می کند. در این مقاله از مدلی متناسب با ماهیت شبکهای و چند مرحلهایزنجیره تامین استفاده شده که عملکرد کل زنجیره را در قالب یک مدل ریاضی و با استفاده از شاخصهایمالی، دانشی، مشارکت و پاسخگویی زنجیره تامین، ارزیابی می کند. ...  بیشتر

تصمیم گیری گروهی بر پایه یک روش تاپسیس فازی شهودی ذوزنقه ای جدید

عماد روغنیان؛ فاطمه مجیبیان

دوره 10، شماره 26 ، مهر 1391، صفحه 35-54

چکیده
  در این مقاله یک روش تاپسیس جدید مبتنی بر اعداد فازی شهودی ذوزنقه ای برایتصمیم گیری گروهی معرفی می گردد که در آن، ارزش گذاری گزینه ها نسبت بهشاخص ها و ارزش های وزنی شاخص ها با استفاده از اعداد فازی شهودی ذوزنقه ایتعیین می گردد و اوزان نظرات تصمیم گیرندگان نیز نامعلوم هستند. در روشپیشنهادی، برای تعیین ارزش های وزنی شاخص ها و نظرات تصمیم ...  بیشتر

طراحی مدل ریاضی چند هدفه موازنه زمان و هزینه در شبکه های به کمک الگوریتم ژنتیک PERT

مجید اسماعیلیان؛ کامران فیضی؛ امیر افسر

دوره 10، شماره 26 ، مهر 1391، صفحه 55-73

چکیده
  در این مقاله یک مدل برنامه ریزی غیرخطی چند هدفه برای فشرده سازی زمانارائه گردیده است که هدف اصلی آن عبارت است از حداقل سازی PERT شبکه هایبا صرف بودجه بیشتر در فعالیتهایی PERT زمان بدبینانه فعالیتهای بحرانی در شبکه هایاست که در مسیر بحرانی قرار دارند. در واقع، این مدل نشان دهنده نحوه تخصیصبودجه بین فعالیتهای مسیر بحرانی است که در نهایت ...  بیشتر

حل مسأله ی برش دوبعدی غیرگیوتینی با تقاضا با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

فائزه اسدیان اردکانی؛ علی مروتی شریف آبادی

دوره 10، شماره 26 ، مهر 1391، صفحه 75-94

چکیده
  بهینهسازی چیدمان قطعات کاربردهای فراوانی در صنایع برش ورق فلزی، برش الوار، تولیدشیشه، کاغذ و پوشاک دارد و به دلیل اهمیت کاهش ضایعات، روش های زیادی برای حل اینمسأله ارائه شده است. یکی از بهترین روشها استفاده از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات میباشد.در این پژوهش، مسألهی برش دوبعدی با تقاضا مورد بررسی قرار میگیرد. در این مسأله باید ...  بیشتر

مدل ارزیابی عملکرد تلفیقی مورد مطالعه صنعت داروسازی

پیام حنفی زاده؛ حمید رضا راسخ؛ محمد حسین میر صالحیان

دوره 10، شماره 26 ، مهر 1391، صفحه 95-122

چکیده
  تاکنون تلاشهای بسیاری برای تحقق یک مدل جامع ارزیابی عملکرد از سویپژوهشگران و سازمانها صورت پذیرفته است. اما مشکلی که در آنها دیده می شود عدمتوجه همزمان به عملکردهای واحدهای تخصصی و فرآیندهای یک سازمان می باشد.این امر باعث دیده نشدن قسمتی از ارزشهای بوجود آمده در سازمان خواهد شد. مقالهحاضر با بررسی مطالعات پژوهشی انجام شده در این حوزه، ...  بیشتر

توسعه مدل مکان یابی شبکه ای در حالت عدم قطعیت حالت استوار

علیرضا علی نژاد؛ سامرند سالاری؛ آزاده سیف

دوره 10، شماره 26 ، مهر 1391، صفحه 123-146

چکیده
  در این تحقیق به بررسی و مطالعه مسئله مکان یابی تسهیلات طراحی شبکه تحت شرایط عدمقطعیت در حالت استوارپرداخته خواهد شد. بدین منظور مدلی توسعه داده خواهد شد به نحوی کهعدم قطعیت ٬ پارامترهایی نظیر تقاضا و هزینه های مختلف مسئله را در نظر گیرد. مکان یابی تسهیلاتطراحی شبکه برخلاف مدل های کلاسیک مکان یابی تسهیلات ٬ که ساختار شبکه را از قبل ...  بیشتر

ارایه روشی جهت محاسبه ارزش کسب شده در شرایط ریسک در محیط فازی

هیرش سلطان پناه؛ هیوا فاروقی؛ روح الله عبدی

دوره 10، شماره 26 ، مهر 1391، صفحه 147-164

چکیده
  تخمین هزینه و زمان واقعی اجرای پروژه یکی از دغدغه های مدیران پروژه است. مدیریت ارزشکسب شده تکنیکی برای پاسخگویی به این دو سوال مهم است که هزینه پایانی انجام پروژه چقدراست؟ تکمیل پروژه چه مدت زمانی بطول می انجامد؟ در روابط موجود در سیستم ارزش کسبشده، عملکرد پروژه فقط بر اساس داده ها و اطلاعات قبلی قابل پیش بینی است و شرایط و موقعیتآینده ...  بیشتر