دوره و شماره: دوره 10، شماره 26، پاییز 1391، صفحه 9-164 
5. مدل ارزیابی عملکرد تلفیقی مورد مطالعه صنعت داروسازی

صفحه 95-122

پیام حنفی زاده؛ حمید رضا راسخ؛ محمد حسین میر صالحیان