نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 انشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه شیراز

3 دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز

چکیده

در این تحقیق، ابتدا با مطالعه منابع مختلف شکافهای پیادهسازی سیستمهای
مدیریت دانش شناسایی شدهاند. بهمنظور بررسی شکافهای مدیریت دانش در
شرکت ایران خودرو از چارچوب ارائه شده توسط لین و تی سنگ به عنوان پایه
تحقیق استفاده شده است. پس از آن با استفاده از آزمونهای آماری و بکارگیری
نرم افزار اس پی اس اس وضعیت این شکافها در نمونه انتخابی مورد بررسی قرار
گرفت تا از این طریق تعیین گردد شرکت جهت پیادهسازی سیستم مدیریت دانش
خود با کدامیک از این شکافها روبرو است و در حال حاضر این شکافها در
شرکت دارای چه وضعیتی هستند و در جهت رفع کدامیک از آنها باید سریعتر اقدام
نمود. نتایج بدست آمده نشان میدهد که تمامی شکافهای مورد بررسی چارچوب
در شرکت نیز به چشم میخورد و در تمامی موارد وضعیت شکافها متوسط و رو
به ضعیف ارزیابی شده است که باید پیش از پیادهسازی این سیستم در جهت
برطرف نمودن آنها اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Knowledge management systems implementation Gaps survey by means of gap analysis technique

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jafar Tarokh 1
  • Rahmat Mirzai 2
  • Naghmeh Alvandi 3

چکیده [English]


Knowledge has widely been acknowledged as one of the most
important factors for corporate competitiveness, and we have
witnessed an explosion of IT solutions claiming to provide support for
knowledge management. Due to the rapid development of knowledge
and information technology (IT), business environments have become
much more complicated. In order to cope with ensuing complications,
enterprises ought to incessantly innovate; otherwise, it will be very
difficult for them to survive in the marketplace. Hence, IT can help a
firm aiming to gain a competitive advantage. In addition, many studies
have argued that business value comes mainly from intangible assets,
such as knowledge. Thus, knowledge workers will be able to replace
clerical workers as the new mainstream of manpower resources, a
field in which the development of IT is the major force for change in
knowledge management system (KMS). Therefore, based on the
definition of the six gaps in KMS, this study explores the role and
effect of IT in the implementation of KMS in the IK company. Each
Gap is discussed and the results of an empirical assessment employed
to evaluate them are then reported in order to identify each gap's
situation in a company and which one has to be improved first.
moreover, relationships between KMS and IT are analyzed and
demonstrated by means of the literature reviews, expert interviews and
questionnaire analyses. Furthermore, this study discusses how to
enhance the effectiveness and efficiency of implementing KMS
through appropriate IT tools.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management systems
  • knowledge engineering
  • Gap analysis
  • knowledge management Gaps
اخوان، پیمان ) 1331 (، توسعه شبکه معنایی مدیریت دانش مبتنی بر عوامل کلیدی
موفقیت، رساله دکتری، دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت.
2. خاکی، غلامرضا. ) 1333 (. روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. چاپ اول.
انتشارات مرکز تحقیقات علمی کشور با همکاری کانون فرهنگی انتشاراتی درایت.
3. فطانت، هومن. ) 1333 (. تحلیل و شناسایی کامل مفاهیم، تکنیک ها و ابزارهای مبتنی
برفناوری اطلاعات جهت مدیریت و مهندسی دانش و داده کاوی همراه با پیاده سازی
عملی در یک نمونه واقعی، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
4. محمدی، حمیدرضا. ) 1333 (. بررسی و شناسایی موانع اجرای )پیاده سازی( مدیریت
دانش در صنایع کوچک و متوسط قطعه ساز خودرو شهر تهران، رساله کارشناسی
ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب.
5. Grant. A, Qureshi. U, Knowledge Management Systems -- Why So
Many Failures?, IEEE, Queen Mary University of London, 2006
6. Ho. C, The relationship between knowledge management enablers
and performance, Industrial management & Data systems, Vol. 109, No.
1, 2009, pp. 98-117
7. Jennex. ME, Olfman. L, Assessing Knowledge Management Success,
International Journal of Knowledge Management, Vol. 1 No 2, 2005, PP.
33-49.
8. Migdadi. M, knowledge management enablers & outcomes in the
small & medium sized enterprises, Journal of Industrial Management &
Data Systems, Emerald Group Publishing Limited, Vol. 109 No. 6, 2009,
PP. 840-858.
9. Moteleb. A, Woodman. M, Notions of Knowledge Management
Systems: a Gap Analysis, The Electronic Journal of Knowledge
Management, Vol. 5, No. 1, 2007, pp 55 - 62, available online at
www.ejkm.com
10. Pukkila, J, Critical Success and Failure Factors of Knowledge
Management Implementation in a Large Multinational Company,
Department of Industrial Management, Lappeenranta University of
Technology, 2009
11. Plessis. M, Knowledge management: what makes complex
implementations successful?, Journal of knowledge management, Vol.
11, No. 2, 2007, pp. 91-101
12. Tseng.S and Lin.C, Bridging the implementation gaps in the
knowledge management system for enhancing corporate

performance, Expert systems with Applications, Vol.29, 2005, pp. 163-
173.
13. Tseng.S and Lin.C, The implementation gaps for the knowledge
management systems, Industrial Management and Data systems,Vol.
105, No. 2, 2005, pp. 208-222.
14. Tseng.S, The effects of information technology on knowledge
management systems, Expert system with Application,Vol.35, 2008,
pp.150-160
15. Tseng. S et al, Bridging knowledge management gaps by information
technology and organizational culture, The university of Manchester,
IEEE, 2009
16. Yahya, S. and Goh, W.K, Managing human resources toward
achieving knowledge management, Journal of Knowledge
Management, Vol. 6 No. 5, 2002, pp. 457-68
17. Zack, M.H, Enveloping a knowledge management strategy, California
management review, vol. 41, No. 3, 1999, pp. 125-45.