انتخاب روش مناسب پیش بینی تکنولوژی: مطالعه موردی تکنولوژی GIS

سیدحبیب الله طباطبائیان؛ علی نوده

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1383، صفحه 1-20

چکیده
  در دنیای امروزی تغییر و تحولات تکنولوژی سرعت زیادی به خود گرفته است و برنامه ریزی برای آینده نیازمند درکی عمیق از تغییرات در عرصه تکنولوژی است. این درک عمیق در بردارنده بررسی دقیق پیدایش تکنولوژی های جدید و حیاتی می باشد. یکی از کاربردهای مهم پیش بینی، استفاده آن در برنامه ریزی است. با پیش بینی تکنولوژی می توان تصویر واضحتری از آینده ...  بیشتر

تاثیر تکنولوژی، اندازه، محیط و باورهای تصمیم گیرنده بر ساختار سازمانی

سیدمحمد اعرابی؛ مجید رشید کابلی

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1383، صفحه 21-39

چکیده
  در این پژوهش ابتدا ادبیات مربوط به نظریه سازمان بطور کلی و ادبیات مربوط به عوامل محتوایی و باورها تصمیم گیرنده بطور اخص مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است تا تاثیر هر کدام از عوامل محتوایی به طور جداگانه مورد سنجش قرار گیرد. در نهایت تاثیر استراتژی نیز مورد سنجش قرار گرفته است. در نیمه اول قرن بیستم نسبت به عوامل مهمی که بر ساختار ...  بیشتر

ارائه مدل ترکیبی GP-ANP جهت طرح ریزی محصول در QFD

منصور مومنی؛ علی آتش سوز

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1383، صفحه 41-74

چکیده
    QFD یا خانه کیفیت که خواسته ها و نیازهای مشتری را به مشخصه های فنی قابل اندازه گیری تبدیل می کند آغاز می گردد. برای تشکیل خانه کیفیت به یک رویه تحلیلی دقیق و قوی نیاز است. به طوری که روابط بین خواسته های مشتری و مشخصه های فنی محصول را با در نظر گرفتن همبستگی های داخلی خواسته های مشتری و نیز ویژگی های فنی، بررسی کرده و در نهایت ویژگی ...  بیشتر

بررسی میزان آشنایی و به کارگیری فنون علم مدیریت در صنایع تولیدی

عادل آذر؛ مهدی فدایی

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1383، صفحه 75-99

چکیده
  مدیریت یکی از پایه های اساسی در اداره امور جوامع پیشرفته می باشد. زیرا ترکیب مناسب عوامل و منابع موجود و ایجاد هماهنگی و ارتباط بین آنها و در نهایت تصمیم گیری با توجه به محدودیت های بسیاری که همواره در عمل وجود دارد امری مهم در راه افزایش بازدهی و کارایی به شمار می رود. در سالهای اخیر مدیریت نوین و لزوم بررسی، مطالعه و تجزیه و تحلیل ارتباطات ...  بیشتر