دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، تابستان 1383، صفحه 1-145 
2. بررسی فرهنگ سازمانی در گروه صنایع جدید

صفحه 27-47

سیدمحمد اعرابی؛ محمود رحیم زاده


5. پیشنهاد مدل عمومی سیاستگذاری صنعتی با تاکید بر صنعت الکترونیک

صفحه 91-125

رضا برادران کاظم زاده؛ سید حبیب الله طباطباییان؛ مجید حسنی پارسا