نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مجتمع مدیریت و فناوریهای نرم، دانشگاه مالک اشتر

2 استادیار-دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت

4 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت

5 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، مجتمع مدیریت و فناوریهای نرم، دانشگاه مالک اشتر

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناخت بهتر فضای کارآفرینی در صنایع خودرو سازی و ارائه مدلی جامع در مورد فرایند شروع به کارآفرینی صورت گرفته است. مدل ارائه شده حاصل از مصاحبه و بررسی موردی کارآفرینان در صنعت قطعه سازی خودرو در ایران بوده و بیشتر حاصل از مشاهده مستقیم شیوه کار کارآفرینان است تا مطالعات تئوریک قبلی. در این مدل شروع به کارآفرینی حاصل از فراهم آمدن هم زمان پتانسیل کارآفرینی، تمایل به کارآفرینی و در اختیار داشتن ایده برشمرده می شود و عوامل موثر بر این متغیرها در سه دسته ویژگی های شخصیتی، سوابق و عوامل محیطی نشان داده می شوند. این تحقیق از نظر هدف، تحقیقی کاربردی است و از نظر روش، تحقیقی توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، صنایع قطعه سازی در صنعت خودرو و روش نمونه برداری تصادفی بوده و تعداد نمونه با استفاده از روش های آماری، 30 مورد بر آورده شده است. جهت سنجش پتانسیل کارآفرینی و متغیرهای بکار گرفته شده در مدل، از ابزار پرسشنامه استفاده گردیده و میزان پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 82% برآورده شده است. نتایج حاصل از تجربه و تحلیل نشان داد که ویژگی تمایل و علاقه شدید به کار با درصد بسیار بالایی در بین کارآفرینان جهت استخدام پرسنل، برجستگی های فردی و پس از آن دانش فنی فرد و سابقه کار و ساختار سازمانی را مد نظر قرار داده است. از سوی دیگر بهترین انگیزاننده مورد استفاده کارآفرینان در مورد پرسنل، به ترتیب پاداش مالی، ایجاد منزلت و یا فراهم آوردن زمینه ارتقاء در کار بوده است. در انتها با توجه به نتیجه گیری و یافته های بدست آمده تعریف بومی کارآفرینی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring the effective factors in entrepreneurial potential with developing a multidisciplinary approach: duto parts manufacturing industries case study

نویسندگان [English]

  • Peyman Akhavan 1
  • Mir Ali seyed Nahavi 2
  • Ahmad Ebrahimi 3
  • Arash Bakhsha 4
  • Mohammad R. Zahedi 5

چکیده [English]

This research is done for more knowing about automobile industries entrepreneurship environment and has presented the comprehensive model for starting the entrepreneurship in this field. This model is extracted from interviewing Iranian auto parts manufacturing entrepreneurs and most information has collected from them directly. In this model, starting the entrepreneurship process is related to entrepreneurial potential, tendency to entrepreneurship and having a new idea simultaneously. The factors which affect these variables have shown in three categories: individual characteristics, past records and environment (combined attitudes from psychology, sociology and economical environment). This paper is based on a practical research and a Descriptive- Survey method has been used. The sampling population has extracted from auto parts manufacturing industries and the random sampling method has been used too. Therefore, the sample size has been calculated 30, based on the statistical method. Also, in order to evaluate a part of this model (entrepreneurial potential and the in fluencies factors on it), questionnaires have been used and the related perpetuity has been calculated 82% based on Cronbach's a (alpha). Experiences and related analysis have shown that tendency and interest rate of auto parts manufacturing entrepreneurs is high (72.4%). Also, it has been found that the entrepreneurs use some factors like: individual characteristics (73%), Technical knowledge (61%) and organizational structure (61%) in their recruitment process consecutively. Also, the best motivational tools were used by entrepreneurs in their works are as follows:
Remuneration (94%), Value creating (53%) and Promotion (47%). At the end of this paper, based on the findings, the native description of entrepreneurship is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Iranian Entrepreneur Iran Entrepreneurial Potential