نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور سازمان مرکزی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

3 کارشناسی ارشد مدیریتMBA دانشگاه پیام نور

چکیده

امروزه روش های کمی، به یکی از مهم ترین ابزارهای پیش بینی برای اخذ تصمیمات و سرمایه گذاری های کلان در بازار ها تبدیل شده اند. دقت پیش بینی، یکی از مهم ترین فاکتورهای انتخاب روش پیش بینی است؛ شبکه های عصبی مصنوعی، برنامه های کامپیوتری منعطفی هستند که در سطح گسترده ای برای پیش بینی با درجه بالایی از دقت به کار برده می شوند. در این مقاله با استفاده از ترکیب منطق فازی و شبکه عصبی پس از انتشار مدلی برای پیش بینی فروش کاغذ روزنامه ارائه شده است. برای ارزیابی مدل پیشنهادی، از داده واقعی شرکت چوب و کاغذ مازندران استفاده شد. پس از جمع آوری اطلاعات لازم، به کمک نرم افزار MATLAB نسبت به تجزیه و تحلیل داده ها اقدام و مدل پیشنهادی برای پیش بینی فروش کاغذ روزنامه ارائه گردید. همچنین برای ارزیابی مدل پیشنهادی، نتایج پیش بینی با روش شبکه های عصبی فازی و روشهای رگرسیون و سری زمانی ARIMA مورد مقایسه قرار گرفت که نشان دهنده برتری شبکه عصبی فازی بر دو روش دیگر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fuzzy Delphi and Back- Propagation model for sale forecasting in Wood and Paper industry Case: Mazandaran Wood & Paper

نویسندگان [English]

  • Mirza Hassan Hosseini 1
  • Abdolhamid Safaee 2
  • Somayeh Alavy nezhad 3

چکیده [English]

Nowadays quantitative methods have become very important tools for forecasting purposes in markets as for improved decisions and investment. Forecasting accuracy is one of the most important factors involved in selecting method; Artificial Neural Network (ANNs) arc flexible computing frameworks that can be applied to a wide range of forecasting with a high degree of accuracy, in this research, Fuzzy logic and Artificial Neural Network are integrated in to the Fuzzy Back- Propagation Network (FBPN) for sales forecasting in Wood and Paper industry. The proposed system is evaluated through the real world data provided by a Wood an d Paper company and experimental results indicate that the Fuzzy Back- Propagation approach outperforms are better other two different forecasting models (Linear Regression and ARIMA time series model) in MAPE measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sale forecasting
  • Fuzzy Theory
  • Neural Network
  • Fuzzy Back-Propagation Network