نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد، تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد، تهران، (مسئول مکاتبات)

3 استادیار دانشگاه یزد، دانشکده مدیریت و اقتصاد

چکیده

امروزه یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه مدیران صنایع، برنامه ریزی تولید است و در این حوزه، مدیران با اهداف متعددی روبرو می باشند که در بسیاری از مواقع با یکدیگر در تضادند. تکنیک های تحقیق در عملیات، با مدل سازی مسائل، در عین حال که محدودیت های موجود را در نظر می گیرند به بهینه سازی اهداف سازمانی می پردازند. اهداف همه ی این تکنیک ها بالا بردن بهره وری در سازمان است. مدل ریاضی این تحقیق که جهت برنامه ریزی تولید شرکت مبل خاورمیانه ساخته شده است از نوع کسری چند هدفه است. یکی از مشکلاتی که در حل مسائل کسری چند هدفه وجود دارد پیچیدگی محاسباتی ناشی از تغییر متغیر است که به طور مثال در روش های چارنز و کوپر و گیلمر و گموری وجود دارد. از این رو در این تحقیق جهت حل مدل ریاضی کسری چند هدفی شرکت مبل خاورمیانه از رویکرد فازی استفاده گردید. بدین طریق ضمن غلبه بر مشکلات ناشی از پیچیدگی محاسباتی تغییر متغیر در روش های قبلی، مسئولان ذی ربط نیز قادر خواهند شد تا به بهینه سازی سیستم تولیدی خود بپردازند. در این راستا ابتدا از روش فازی پال استفاده گردید که با استفاده از برنامه ریزی آرمانی فازی دووتا مشخص گردید که مقادیر بهینه ی توابع هدف کسری حاصل از به کار گیری هر دو روش یکسان و با درجات عضویت 701= µ1 و =1 µ2  می باشد. لازم به ذکر است که شرکت های دیگر نیز با اندکی تغییر در مدل ریاضی پیشنهادی خواهند توانست تا به بهینه سازی برنامه ریزی تولید بپردازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fractional Mathematical modeling for production planning - with fuzzy approach (Case study: Khavar-E-Miane Furniture Co)

نویسندگان [English]

  • Adel Azar 1
  • Davood Andalib Ardakani 2
  • Haidar Mirfakhroddini 3

چکیده [English]

Nowadays the most important issues considered by the managers of industry is production planning and in this area, managers are faced with several goals that in many cases are in conflict with each other. Operations research techniques, with modeling, while the existing constraints consider, optimize organizational goals. Objectives of all these techniques are raising productivity in the organization. Mathematical model for this research that is made for production planning in Khavar-E-Miane Furniture Co is multiple Objective fractional programming. One of the difficulties in solving the multiple Objective fractional problems is computational problem that arise of variability, in the example Chames and Cooper and Gillmore and Gomory methods there. Hence this research was used fuzzy approach to solve multiple Objective fractional mathematical model of Khavar- E-Miane Furniture Company. Thereby also overcome the computational problems of variability in the previous methods, the relevant officials will be able to optimize their production systems. In this context the first phase, Pal's method was used that using fuzzy goal programming was solved the multiple Objective fractional mathematical model. More using Dutta fuzzy method was determined that the result using both methods is identical and membership functions are equal to =0.701 and //2 =1. It should be noted that other companies also changed slightly in the proposed mathematical model will be able to optimize the production planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Production planning
  • Fuzzy goal programming
  • productivity
  • Fuzzy fractional programming