نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد گروه مدیریت صنعتی دانشکاه علامه طباطبائی

چکیده

امروزه انتخاب تأمین­کنندگان مناسب، یکی از مسائل مهم استراتژیک در بین شرکتهایی می­باشد که  به نحوی جهت تأمین­ کالای مورد نیاز خود به آنها وابسته می­باشند. متخصصین این امر اعتقاد دارند که هیچ یک از راههای ارزیابی و انتخاب، بهترین راه نمی­باشد. بنابراین سازمانها با نگرشهای متفاوتی به این موضوع می­نگرند و از روشهای متفاوتی برای ارزیابی و انتخاب تأمین­کنندگان استفاده می­کنند.
پژوهش حاضر با هدف شناسایی و الویت­بندی معیارهای موثر در انتخاب تأمین­کنندگان و انتخاب تأمین­کننده مناسب جهت برون­سپاری در شرکت آذین­تنه انجام گرفته است. در این بررسی از ساختار سودها، فرصتها، هزینه­ها و ریسکها (BOCR[1]) برای تعیین و الویت­بندی شاخصهای موثر بر تصمیم­گیری مدیران برای حل این مشکل استفاده گردید. ابتدا مطالعات اولیه در خصوص شناسایی معیارهای تأثیرگذار در انتخاب تأمین­کنندگان صورت پذیرفت. سپس این معیارها بر اساس شاخص­های اصلی مدل BOCR تفکیک گردیدند. پس از آن پرسشنامه­هایی جهت مقایسه و رتبه­بندی این معیارها و تأمین­کنندگان مورد نظر، تنظیم و نظر کارشناسان مرتبط اخذ گردید. با استفاده از روش ANP[2] و نرم افزار سوپردسیشن پاسخ­های به دست آمده تجزیه و تحلیل و ارزش وزنی هر یک از معیارها محاسبه گردیده و الویت­بندی معیارها و تأمین­کنندگان صورت پذیرفت و در نهایت مناسب­ترین تأمین­کننده جهت برون­سپاری شناسایی گردید.


 

 1. منابع

  1. الفت، لعیا.؛ براتی، مسعود.؛ ولدی، محمدرضا. (1391)، "چارچوبیبرایتصمیمبرونسپاریراهبردی، مطالعهموردی: تعیینراهبردهایتامینمجموعههایتولیدیبدنهخودروسمند"، فصلنامه علمی  پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال نهم، شماره 25 ، تابستان 91، صص 27-50.
  2. امیری، مقصود.؛ جهانی، سمانه.، (1389)، " بهکارگیرییکروشIDEA/AHP  برایارزیابیوانتخابتأمینکنندگان" ، فصلنامه مدیریت صنعتی، دوره 2، شماره 5، پاییز و زمستان 1389، صص 5 تا 18.
  3. جاسمی زرگانی، میلاد.؛ مینائیان، سارا. (1385)، "زنجیره عرضه ناب، چابک و ترکیب آنها"، ماهنامه تدبیر، شماره 169، سال هجدهم، خرداد 1385، ص 43.
  4. رزمی، جعفر.، صادق عمل نیک، محسن.، هاشمی، مهدی.، (1387)، " انتخابتأمین­کنندهبااستفادهازتکنیکفرآیندتحلیلشبکه­ایفازی"، نشریه دانشکده فین، دوره ۴۲، شماره ۷، بهمن­ماه ۸۷، صص ۹۳۵ تا 946.
  5. کتابی، سعیده؛ حق­شناس، اصغر؛ حدادیان، علیرضا، (1385)،"انتخاب چندمعیاره تأمین­کنندگان با استفاده از AHP فازیفصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی ، سال پنجم، شماره 12، صص 73-96.
  6. یزدانی، امیرعباس.، غلامی، رمضان.، طیبی، حسین.، (1392)، "ارائهالگویی برایارزیابیو انتخاب تأمین­کنندگان، مطالعهموردی: صنایع چوب وکاغذ مازندران"، فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، سال پانزدهم، شماره 40، تابستان 1392، صص 20-30.
   1. Amy H.I. Lee, (2009), “A fuzzy supplier selection model with the consideration of benefits, opportunities, costs and risks”, International Journal of Expert systems with Applications, 36, pp.2879-2893.
   2. De Boer, L., Labro, E., & Morlacchi, P., (2001), “A review of methods supporting supplier selection”, European Journal of Purchasing & Supply Management, 7, pp.75-89.
   3. Demirtas, Ezgi Aktar; Ustun, Ozden. (2007). ” Analytic network process and multi-period goal programming integration in purchasing decisions”, Eskis_ehir Osmangazi University, Department of Industrial Engineering, 26030 Eskis_ehir, Turkey.

  10.Demirtas Ezgi A. & Ustun Ozden, (2008), “An integrated multi objective decision making process for supplier selection and order allocation”, The International Journal of Management Science, 36, pp.76-90.

  11.Dempsy, William A., (1978), “Vendor Selection and Buying”, Journal of Process Industrial Marketing Management, Vol. 7, Pp. 257-267.

  12.Dickson, G.W., (1966)"An Analysis of Vender Selection System and Decision", Journal of Purchasing, Vol. 2,No.1, pp. 5-17, 1966.

  13.Ellram, L. M., (1987), “The supplier selection decision in strategic partnerships”, Jornal of Purchasing and Materials Management, 1987, Vol. 26, No. 3, 8-14.

  14.Farkasvsky, Megan D. and Greda, Anna, (2004), “Outsourcing a firm’s application development group”, winter, 2004.

  15.Feeny, David, Mary Lacity, and Leslie P. Willcocks. (2005), “Taking the Measure of Outsourcing Providers” Sloan Management Review 46 (Spring 2005):41-48.

  16.Gadde, L-E and Hهkansson, H. (2001), ”Supply Network Strategy”, Wiley, Chichester.

  17.Gartner Group (2002), “Outsourcing Information Technology”,. www.Gartner.com (ACCessed 13 Oct 2002).

  18.Garvin, D. A., (1993), “Manufacturing Strategic Planning”, California Management Review, Summer, pp.85-106.

  19.Ghodsipour, Sh, & O’Brien, C., (1998), “A decision support system for supplier selection using an integrated analytic hierarchy process and linear programming”, International Journal of Production Economics, 56–57, pp.199–212.

  20.Golhar, D. Y., and Stamm, C. L. (1993). “Just-In-Time Purchasing: An Empirical Investigation,” Purchasing Planning and Control, pp. 392-398.

  21.Handfield R.B & Nichols E.L, JR., (1999), “Introduction to Supply Chain ManagementNew jersey, Prentice Hall.

  22.Ho, W., Xiaowei, X., & Prasanta, K. D. (2010), "Multi-criteria decision making approaches for supplier evaluation and selection: A literature review", European Journal of Operational Research, 202, 16-24.

  23.Humphreys, Paul & McIvor, R. & Chan, F., (2003), "Using Case-Based Reasoning to Evaluate Supplier Environmental Management Performance", Expert Systems with Applications, vol. 25, pp. 141–153.

  24.Koszewska, M. (2004), "Outsourcing as a modern management strategy prospects for its development in theprotective clothing market", AUTEX Research Journal, 4, 348–367.

  25.Liang C., & Li Q., (2006), "Manufacturing execution systems (MES) assessment and investment decision study", In:Proceedings of 2006 IEEE international conference on systems, and cybernetics, Taipei, Taiwan, pp.5285–5290.

  26.Liao, S.K., Chang, K.L., Tseng, T.W. (2010), "Optimal selection of program suppliers for TV companies using an Analytic Network Process (ANP) approach", Asia-Pacific Journal of Operational Research (APJOR), 27(6), 753–767.

  27.Malmir, R., Hamzehi, E., Farsijani, H, (2013) "A Multi Stage Decision Making Model to Evaluate Suppliers by Using MOLP and ANP in a Strategic Approach", International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management (IJAIEM) Volume 2, Issue 3, March 2013, pp.563–577.

  28.Mehta, A., Armenakis, A., Mehta, N., and Irani, F., (2006), “Challenges and Opportunities of Business Process Outsourcing in India”, Auburn University, Auburn, AL 36849, Journalof Labor Research, Volume XXVII, Number 3 Summer ,2006.

  29.Merli, G. (1992), "Co-makership: The New Supply Strategy for Manufacturers", Cambridge: Productivity Press.

  30.Mine, H. & Galle, W. P., (1994), "International supplier selection", The Journal of Supply Chain Management, 22, pp.2- 8.

  31.Quelin, B, Duhamel, F. (2003), "Bringing together strategic outsourcing and corporate strategy: outsourcing motives and risks", European Management Journal, 21(5), 652.

  32.Saaty, Th.L, Ozdemir, M.S., (2004), “The Encyclicon: A Dictionary of Decisions with Dependence and Feedback Based on the Analytic Network Process”, RWS Publications, Pittsburgh.

  33.Saaty, Rozann, Adams, William J. L. (2003) “Super Decisions Software Guide”.

  34.Saaty, Th.L. (1994), “Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the Analytic Hierarchy Process”, RWS Publications, Pittsburgh.

  35.Saaty, Th.L, (2001) “The Analytic Network Process, Fundamentals of Decision Making and Priority Theory”, 2nd ed., RWS Publications, Pittsburgh.

  36.Saaty, Thomas L. and Vargas, Luis G., (2006), “Decision Making With The Analytic Network Process :Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks”.

  37.Sadeghi, M., Rashidzadeh, M., Soukhakian, m. (2012). "Using Analytic Network Process in a Group Decision-Making for Supplier Selection", INFORMATICA, Vilnius University, 2012, Vol. 23, No. 4, 621–643.

  38.Sarkis, J., & Talluri, S., (2002), “A model for strategic supplier selection”, Journal of Supply Chain Management, 38, pp.18–28.

  39.Timmerman, E., (1986), “An approach to vendor performance evaluation”, The Journal of Supply Chain Management, 22, pp.2-8.

  40.Tracey, M., (2001), “Empirical analysis of supplier selection and involvement”, Supply Chain Management: An International Journal, 6, 4, pp.174-188.

  41.Wang G, Huang SH, Dismukes JP., (2004), “Product-driven supply chain selection using integrated multi-criteria decision-making methodology”, International Journal of Production Economics; 91, pp.1–15.

  42.Weber C.A, Current JR, Benton W.e., (1991), “Vendor Selection Criteria and Methods”, European Journal of Operation Research. Vol. 50, PP. 2-18.

  43.Wedley, W.C,(2005), “Private communication by email”, 2005.

  44.Wijnmalen, Diederik J.D., (2007), “Analysis of benefits, opportunities, costs, and risks (BOCR) with the AHP–ANP: A critical validation”, Math Comput Model, pp. 892.