نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه مهندسی صنایع دانشگاه ایوان کی، گرمسار

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع دانشگاه ایوان کی، گرمسار

3 استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه ایوان کی، گرمسار

4 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت دانشگاه صنعنی امیرکبیر، تهران

چکیده

پذیرش فناوری و محصولات توسعه داده شده، یکی از مسائل موردعلاقه مدیران ارشد سازمان های نوآور
محسوب میشود. سازمان های خدماتی از طریق توسعه محصولات و خدمات جدید، برای مشتریان خود ایجاد
ارزش نموده و می توانند از این طریق سود کسب نمایند. توسعه محصولات جدید هزینههای بالای تحقیق و
توسعه را به دنبال خواهد داشت و چنانچه این محصولات و خدمات جدید توسط مشتریان هدف مورد پذیرش
قرار نگیرند، سودآوری مورد انتظار نیز برآورده نمی شود. هدف پژوهش حاضر، فراهم کردن بینشی غنی در
خصوص عوامل مؤثر بر پذیرش موبایل بانک توسط مشتریان بانکها میباشد. از آنجاییکه موبایل بانک یک
کانال بانکداری الکترونیک با قابلیت کسب درآمد و سود و نیز هزینه کم برای بانک ها می باشد، درک عوامل
موثر و نیز پویایی های موجود در فرآیند پذیرش و اشاعه آن توسط مشتریان از اهمیت بسیار برای مدیران
بانک ها برخوردار است. در این تحقیق، ضمن مرور پژوهشهای انجام شده درزمینه پذیرش فناوری و شناسایی
متغیرهای مؤثر بر پذیرش موبایل بانک، با استفاده از متدولوژی پویاییشناسی سیستم و ترسیم ساختار علّی
مسئله، مدلی برای تحلیل پویاییهای پذیرش موبایل بانک ارائه شده است. همچنین نتایج اجرای چهار سناریوی
تصمیم روی مدل شبیه سازی شده و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد بهبود عوامل مؤثر روی
قصد استفاده مشتریان از موبایل بانک راهکاری اثربخش تر نسبت به سیاست های افزایش تبلیغات و افزایش
خدمات قابل ارائه در موبایل بانک می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Simulation Model of Mobile Banking Acceptance by Bank Customers Using the System Dynamics Approach

نویسندگان [English]

 • Mahdi Bastan 1
 • Elaheh Abbasi 2
 • Alimohammad Ahamadvand 3
 • Reza Ramazani K 4

چکیده [English]

Acceptance of new technology and developed products is one of the main interest of innovative organization’s managers. Service organizations create value for their customers through the development of new products and services and can earn profit from this. New products development lead to high R&D costs, and if the new products and services are not accepted by target customers, the expected profit will not be achieved. The purpose of the present research is to provide a deep insight about effective factors for mobile banks’ acceptance. Mobile-bank is an e-banking channel with the ability to earn income and profit as well as reduce the cost of operation for banks. So, understanding the effective factors as well as the dynamics in the process of acceptance and diffusion it by customers has importance for managers of banks. In this research, after reviewing the related literature about technology acceptance, and identifying the variables affecting the acceptance of mobile banking, a system dynamics model was presented which by representing the causal structure and simulation model, can analyze the dynamics of the acceptance process. The results of implementing the four scenarios were simulated and analyzed. The results show that the improvement of effective factors on the intention to use of customers is more effective than other policies, such as promotion advertising and development of new services and feature in the current mobile bank

کلیدواژه‌ها [English]

 • Electronic Banking
 • Mobile Bank
 • Technology Acceptance Models
 • System Dynamics
 •  

  • باستان، م.، اکبرپور، س.، احمدوند، ع. م. (1396)، شبیه‌سازی پارادوکس سودآوری بانک‌های تجاری ایران: مدلی بر اساس رویکرد پویایی‌شناسی سیستم، نخستین کنفرانس ملّی پویایی‌شناسی سامانه‌ها، تهران، ایران
  • Akbarpour, H., Bastan, M., Mohammad Hosseini, S., Akbarpour, S. (2014). Investigation on short-term inflation rate in Iran using artificial neural network. The First National Conference on Development in Monetary and Banking Management, Tehran, Iran.
  • Bastan, M., Akbarpour, S., & Ahmadvand, A. (2016). Business Dynamics of Iranian Commercial Banks. The 34th International Conference of the System Dynamics Society, Delft, the Netherlands.
  • Bastan, M., Ramazani K., R., Delshad S., S., & Ahmadvand, A. (2017). Sustainable development of agriculture: a system dynamics model. Kybernetes, 47(1), 142-162.
  • Bastan, M., Ramazani K., R., Delshad S., S., & Akbarpour, S. (2017). Revenue Structure of Mobile Banking: A System Dynamics Model. The International Symposium on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM) Bristol, UK.
  • Bastan, M., Bagheri M., M., & Ahmadvand, A. (2016). Dynamics of Banking Soundness Based on CAMELS Rating System. The 34th International Conference of the System Dynamics Society, Delft, the Netherlands.
  • Chiu, Y.-B., Lin, C.-P., & Tang, L.-L. (2005). Gender differs: assessing a model of online purchase intentions in e-tail service. International Journal of Service Industry Management, 16(5), 416-435.
  • Chuchuen, C. (2016). The Perception of Mobile Banking Adoption: The Study of Behavioral, Security, and Trust in Thailand. International Journal of Social Science and Humanity, 6(7), 547.
  • Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS quarterly, 319-340.
  • Forsythe, S. M., & Shi, B. (2003). Consumer patronage and risk perceptions in Internet shopping. Journal of Business Research, 56(11), 867-875.
  • Gu, J.-C., Lee, S.-C., & Suh, Y.-H. (2009). Determinants of behavioral intention to mobile banking. Expert Systems with Applications, 36(9), 11605-11616.
  • Ghafari Ashtiani, P., Asadi, F. (2011). The effect in overcoming the resistance of consumers to mobile banking adoption of Melli bank of Iran. The Ninth International Conference on Management, Tehran, Iran (in Persian).
  • Hanafizadeh, P., Behboudi, M., Koshksaray, A. A., Tabar, M. J. S. (2014). Mobile-banking adoption by Iranian bank clients. Telematics and Informatics, 31(1), 62-78.
  • Heydarieh, A., Seyed Hosseini, S. M., & Shahabi, A. (2013). Simulation model of technology adoption in the banking system dynamics approach (Case Study: Refah Bank). Journal of Technology Management, 1(2), (in Persian).
  • Kim, G., Shin, B., Lee, H. G. (2009). Understanding dynamics between initial trust and usage intentions of mobile banking. Information Systems Journal, 19(3), 283-311.
  • Kim, K. K., & Prabhakar, B. (2004). Initial trust and the adoption of B2C e-commerce: The case of internet banking. ACM sigmis database, 35(2), 50-64.
  • Koening-Lewis, N., Palmer, A., Moll, A. (2010). Predicting young consumers’ take up of mobile banking services. International Journal of Banking Marketing, 28(5), 410-432.
  • Konjkav Monfared, A. r., Mirhoseini, M. (2014). Factors affecting the adoption of mobile banking customers bank branches export city of Yazd. Journal of Marketing Management, 2(3), (in Persian).
  • Lee, K. C., Chung, N. (2009). Understanding factors affecting trust in and satisfaction with mobile banking in Korea: A modified DeLone and McLean’s model perspective. Interacting with computers, 21(5-6), 385-392.
  • Lockett, A., & Littler, D. (1997). The adoption of direct banking services. Journal of Marketing Management, 13(8), 791-811.
  • Lovelock, C. H., Patterson, P. G. & Walker, R. (2001). Services Marketing, 2nd ed., Pearson Education, Frenchs Forest
  • Luarn, P., Lin, H.-H. (2005).Toward an understanding of the behavioral intention to use mobile banking. Computers in human behavior, 21(6), 873-891.
  • Luo, X., Li, H., Zhang, J., Shim, J. (2010). Examining multi-dimensional trust and multi-faceted risk in initial acceptance of emerging technologies: An empirical study of mobile banking services. Decision support systems, 49(2), 222-234.
  • Maroofi, F., Kahrarian, F., Dehghani, M. (2013). An investigation of initial trust in mobile banking. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(9), 394.
  • Sarlak, M. A., Roustaei, M., Moqadasan, M. H. (2012). Factors affecting the mobile banking adoption in Iran. The Fourth International Conference Marketing of banking services, Tehran, Iran (in Persian).
  • Sun, S., Goh, T., Fam, K.-S., Xue, Y., & Xue, Y. (2012). The influence of religion on Islamic mobile phone banking services adoption. Journal of Islamic Marketing, 3(1), 81-98.
  • Taghavifard, M. T., & Torabi, M. (2010). Factors affecting the use of mobile banking services by customers and rank them Case study: Tejarat Bank branches in Tehran. Journal of Business Management Researches, 2(3), (in Persian).
  • Wessels, L., & Drennan, J. (2010). An investigation of consumer acceptance of M-banking. International Journal of Bank Marketing, 28(7), 547-568.
  • Wu, J.-H., & Wang, S.-C. (2005). What drives mobile commerce?: An empirical evaluation of the revised technology acceptance model. Information & Management, 42(5), 719-729.
  • Zhou, T., Lu, Y., & Wang, B. (2010). Integrating TTF and UTAUT to explain mobile banking user adoption. Computers in Human Behavior, 26(4), 760-767.