تحلیل روابط میان عوامل مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین صنعت گاز با رویکرد ترکیبی مدل سازی ساختاری تفسیری فازی و تحلیل مسیر

مهدی اجلی؛ عزت الله اصغری زاده؛ حسین صفری؛ ایمن قاسمیان صاحبی

دوره 15، شماره 46 ، مهر 1396، ، صفحه 27-55

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7987

چکیده
  با افزایش رقابت پذیری ناشی از جهانی سازی، رقابت سازمان های امروزی در میان زنجیره ی تأمین افزایش یافتهو تمام کانال های زنجیره و سازمان های خارجی را شامل شده است. دیدگاه های درون سازمانی مرتبط با کیفیتدارای محدودیت هایی می باشد، بنابراین تولیدکنندگان باید توجه خود را به رویکرد های میان سازمانی کیفیتنظیر مدیریت کیفیت زنجیره ی تأمین ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد مدیران با به کارگیری روش 360 درجه و تکنیک تصمیم گیری ویکور (مطالعه موردی پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی)

عزت الله اصغری زاده؛ رحیم احسانی؛ فرج الله ولی پور

دوره 9، شماره 23 ، دی 1390، ، صفحه 21-48

چکیده
  امروزه تحولات شگرف دانش مدیریت، وجود نظام ارزشیابی را اجتناب ناپذیر نموده است بگونه ای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان بخصوص در سطح مدیران و کارکنان به عنوان یکی از علائم بیماری های سازمان قلمداد می نماید . هدف این تحقیق تلفیق دو روش ارزیابی عملکرد مدیران از چهار بعد ویژگی های فردی، مهارت های انسانی، مهارت های ادراکی و ...  بیشتر

انتخاب و رتبه بندی طرح های اشتغالزا با استفاده از روشهای تاپسیس و الکتر

عزت الله اصغری زاده؛ کمال سخدری

دوره 3، شماره 8 ، فروردین 1384، ، صفحه 95-109

چکیده
  گرچه دانش آموختگان حدود 10 درصد جامعه بیکاران را تشکیل می دهند اما امید به ایجاد اشتغال برای دیگر اقشار از طریق دانش آموختگان بسیار زیاد است. در شرایطی که فرصت و منابع مالی کشور برای حمایت از اشتغال و کارآفرینی محدود است سرمایه گذاری به منظور فراهم کردن زمینه اشتغال این افراد به دلیل آمادگی بالای علمی و توان کارآفرینی آنان و نیز امکانات ...  بیشتر