نویسنده = فائزه عبدلی مسینان
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر نوآوری باز بر مزیت رقابتی با نقش میانجیگری مدیریت دانش

دوره 18، شماره 59، زمستان 1399، صفحه 117-150

10.22054/jims.2018.26323.1903

فائزه عبدلی مسینان؛ حبیب رودساز؛ میرعلی سید نقوی


3. تعیین ارزش شبکه اجتماعی سازمانی از دیدگاه مدیریت دانش

دوره 17، شماره 54، پاییز 1398، صفحه 31-65

10.22054/jims.2019.17584.1628

محمد تقی تقوی فرد؛ فائزه عبدلی مسینان