نویسنده = مقصود امیری
تعداد مقالات: 4
1. مدلی دوبعدی برای معیارهای مرتبط با توسعه ی تامین کننده با استفاده از روش فراترکیب

دوره 18، شماره 58، پاییز 1399، صفحه 59-104

10.22054/jims.2019.40084.2270

لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ ایمان رئیسی وانانی؛ منصور اسماعیل زاده


3. طراحی مدل شبیه سازی زنجیره تامین حلقه بسته سبز و قیمت گذاری محصول در حضور رقیب

دوره 17، شماره 52، بهار 1398، صفحه 153-202

10.22054/jims.2018.34709.2125

سمیرا پارسائیان؛ مقصود امیری؛ پرهام عظیمی؛ محمدتقی تقوی فرد