ارائه یک مدل چند هدفه برای مسئله مکان یابی مسیریابی با - در نظر گرفتن حداقل ریسک و حداکثر پوشش تقاضا

علیرضا علی نژاد؛ ابوالفضل کاظمی؛ مرضیه کریمی

دوره 18، شماره 58 ، مهر 1399، ، صفحه 105-138

https://doi.org/10.22054/jims.2020.36793.2184

چکیده
  تصمیمات مکان‌یابی، مسیریابی و تخصیص در زنجیره تأمین بی‌تردید یکی از مباحث بسیار مهم این فلسفه مدیریتی محسوب می‌شوند که تاثیر فراوانی بر کاهش هزینه‌های زنجیره تأمین و رضایت مشتریان دارد. این تحقیق به ارائه یک رویکرد یکپارچه از شبکه-های توزیع پرداخته است. توابع هدف در مدل ریاضی پیشنهادی شامل حداقل کردن مجموع هزینه‌های مرتبط با وسایل ...  بیشتر

ارائه یک روش ترکیبی از مدل سروکوال و تحلیل پوششی داده در رتبه بندی کیفیت خدمات

علیرضا علی نژاد

دوره 16، شماره 48 ، فروردین 1397، ، صفحه 153-181

https://doi.org/10.22054/jims.2018.8370

چکیده
  در دهه اخیر، علی رغم اهمیت بسیار زیاد خدمات و توسعه فزاینده آنها در اقتصاد جهانی و ملی، توجه کمترینسبت به صنایع تولیدی به آنها میشود. همواره سنجش عملکرد سازمانهای خدماتی یکی از چالشهایاصلی در این حوزه میباشد. یکی از مدلهای رایج سنجش کیفیت خدمات مدل پنج بعدی پاراسارامون وهمکارانش میباشد که در این تحقیق به منظور سنجش کیفیت خدمات جایگاههای ...  بیشتر

ارائه یک مدل چند هدفه لجستیک معکوس با درنظرگرفتن تخفیف

مریم عزیزی؛ ابوالفضل کاظمی؛ علیرضا علی نژاد

دوره 15، شماره 46 ، مهر 1396، ، صفحه 157-181

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7992

چکیده
  رویکرد و نگرش جدیدی پیرامون موضوع لجستیک تحت عنوان لجستیک معکوس به وجود آمده است کهیکی از گرایش های جدید در مدیریت لجستیک، بازیافت1 ، چرخه مجدد 9 و یا استفاده مجدد از محصولاتاست. طراحی شبکه لجستیک در حالت رو به جلو و معکوس از موضوعات بسیار مهمی است که بعداستراتژیک طراحی زنجیره تامین را تشکیل می دهد. در این مقاله، برای مسئله لجستیک معکوس ...  بیشتر

ارائه رویکردی ترکیبی از تحلیل پوششی داده ها و نظریه بازی ها به منظور رتبه بندی میزان تاثیرگزاری شاخص های کارت امتیازی متوازن در سنجش کارایی سازمان

علیرضا علی نژاد؛ سیدرضا زمانی

دوره 14، شماره 41 ، تیر 1395، ، صفحه 189-215

https://doi.org/10.22054/jims.2016.4173

چکیده
  تحلیل پوششی داده ها در جهت ارزیابی کارایی سازمان و کارت امتیازی متووازن در جهوت سوناث اخرب شویسازمان به عرصه ارزیابی عملکرد معرفی شده اند. در این میان اخرسنای شاخص های کارت امتیازی متوازن درارزیابی کارایی سازمان مسئله ایست که تاکنون به آن پرداخته نشده است. این مسئله از آناا حائز اهیمت اسوتکه بسیاری از سازمان های رسانه ای به علت پیچیدگی ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن با استفاده از تحلیل پوششی داده های استوار

علیرضا علی نژاد؛ نیکی جلیلی تقویان

دوره 13، شماره 39 ، دی 1394، ، صفحه 115-144

چکیده
  بهبود و ارتقای سطح کیفیت محصول و خدمات ارائه شده توسط بنگاهها اولین و اصلیترین عامل پیشرفتنسبت به رقبا و گرفتن سهم عمده بازار میباشد. در همین راستا تجزیه و تحلیل حالتهای خطا و آثار آنهاابزاری کارآمد بمنظور بهبود کیفیت در مدیریت کیفیت میباشد. با توجه به انتقادات فراوان به روش سنتی،عدد تقدم ریسک در تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه از ...  بیشتر

ارائه یک روش ترکیبی از تاپسیس فازی و تحلیل پوششی دادهها و برنامهریزی عدد صحیح برای انتخاب سبد پروژه

علیرضا علی نژاد؛ اسماعیل قربانیان فرح آبادی

دوره 13، شماره 37 ، تیر 1394، ، صفحه 187-219

چکیده
  بحث انتخاب و برنامهریزی پروژه و تخصیص منابع محدود سازمان به پروژهها از مباحث بسیار با اهمیت درارتباط با مدیریت پروژهها در سازمانهای پروژه محور میباشد. این چنین سازمانهایی برای اجرای سیاستها واهداف خود و برای رشد و بقا و به اجرا در آوردن برنامههایشان، خود را ملزم به برنامهریزی و کنترل آن درراستای ماموریت و استراتژی سازمان مییابند. ...  بیشتر

انتخاب سبد بهینه پروژه با استفاده از رویکرد تلفیقی DEA/DEMATEL

علیرضا علی نژاد؛ کاووس سیمیاری

دوره 11، شماره 28 ، فروردین 1392، ، صفحه 41-60

چکیده
  یکی از مسائل مهم در مبحث مدیریت پروژه، انتخاب سبد بهینه پروژه است. مسئلة انتخاب پروژهو فعالیت های وابسته به آن، یکی از فعالیت های مهم در بسیاری از سازمان ها، به ویژه شرکت هایپیمانکاری و شرکت های پروژه محور عمرانی می باشد. مسئله انتخاب پروژه، یک فعالیت دوره ایبرای انتخاب یک پورتفولیوی مناسب از میان پروژه های پیشنهادی یا پروژه های در ...  بیشتر

توسعه مدل مکان یابی شبکه ای در حالت عدم قطعیت حالت استوار

علیرضا علی نژاد؛ سامرند سالاری؛ آزاده سیف

دوره 10، شماره 26 ، مهر 1391، ، صفحه 123-146

چکیده
  در این تحقیق به بررسی و مطالعه مسئله مکان یابی تسهیلات طراحی شبکه تحت شرایط عدمقطعیت در حالت استوارپرداخته خواهد شد. بدین منظور مدلی توسعه داده خواهد شد به نحوی کهعدم قطعیت ٬ پارامترهایی نظیر تقاضا و هزینه های مختلف مسئله را در نظر گیرد. مکان یابی تسهیلاتطراحی شبکه برخلاف مدل های کلاسیک مکان یابی تسهیلات ٬ که ساختار شبکه را از قبل ...  بیشتر