مکان یابی پویای چند تسهیلاتی در یک زنجیره تأمین در شرایط فازی

علی رضا علی نژاد؛ زهرا شهریاری؛ سید حبیب اله رحمتی؛ کاووس سیمیاری

دوره 12، شماره 35 ، دی 1393، ، صفحه 151-178

چکیده
  در این تحقیق به ارائه رویکردی یکپارچه برای طراحی خاصی از شبکه های توزیع در فضای زنجیره تأمین پرداخته شده که در آن تصمیمات مرتبط با مکان یابی پویای تسهیلات، برآورده سازی تقاضای مشتریان با رویکردی یکپارچه اتخاذ می گردد. در این راستا ، یک مدل ریاضی جدید مکان یابی پویا چند تسهیلاتی به منظور کمینه سازی مجموع هزینه های مرتبط بر مکان یابی ...  بیشتر

اندازه‌گیری و تحلیل کارایی گمرکات غیرمرزی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌های چند‌مؤ لفه‌ای

زین العابدین گنج خانلو؛ علیرضا علی.نژاد

دوره 12، شماره 32 ، فروردین 1393، ، صفحه 123-140

چکیده
      گمرک جمهوری‌اسلامی ایران، یکی از سازمان‌های مؤثر در حوزه تجارت و اقتصاد است. از طرفی تعدد و پراکندگی واحدهای گمرکی موجب‌شده تا از سرمایه‌های فیزیکی و انسانی، به‌طور مطلوب استفاده نگردد. لذا مطابق ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجم توسعه،مقرر شد تا پایان سال سوم برنامه، حداقل سی‌درصد از گمرکات کم فعال کشور کاهش یابد، در‌این‌خصوص ...  بیشتر