ارزیابی مدیریت دانش در زنجیره تامین با استفاده از چارچوب EFQM و روشهای تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی (FMADM) و برنامه‌ریزی چندهدفه

سیدجمال الدین حسینی؛ جلال رضایی نور؛ محمدحسین معصومی کاشانی؛ امیرحسین اکبری

دوره 19، شماره 60 ، فروردین 1400، ، صفحه 193-235

https://doi.org/10.22054/jims.2021.40704.2289

چکیده
  مدیریت دانش یکی از عوامل موثر در ارتقای عملکرد زنجیره تامین سازمان است که این عامل می تواند با استفاده از چارچوب هایی همچون مدل تعالی EFQM در راستای کسب مزیت رقابتی بهتر تقویت گردد. در این پژوهش، ابتدا توانمندسازهای مدیریت دانش بر اساس معیارهای توانمندساز EFQM دسته بندی می گردد و سپس، به منظور برآورد دقیق وزن (اهمیت) هر توانمندساز مدیریت ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل موانع پیاده سازی برنامه های بهبود در صنایع کوچک و متوسط(مورد مطالعه: شهرک های صنعتی منتخب استان یزد)

سید حیدر میرفخرالدینی؛ سید علی محمد بنی فاطمه

دوره 11، شماره 31 ، دی 1393، ، صفحه 1-17

چکیده
  صنایع کوچک و متوسط در بیشتر کشورها نقش عمده و اصلی را در اشتغال­زایی و تولید ملی ایفا می­کنند. با توجه به ماهیت متحول و تغییرات پرشتاب جهان کنونی، این گونه صنایع می­کوشند تا برای انطباق و استفاده بهینه از چنین شرایطی، مناسب­ترین برنامه­های بهبود را انتخاب و اجرا کنند. از آنجا که برای اجرای چنین برنامه­هایی، موانعی نیز وجود ...  بیشتر

بررسی موفقیت پیاده سازى سیستم اطلاعاتی از دیدگاه کاربران (مطالعه ى موردى شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینى تأمین)

محمدرضا تقوا

دوره 11، شماره 30 ، مهر 1393، ، صفحه 129-151

چکیده
  اهمیتِ داشتن سیست مهاى اطلاعاتی در سازمان، بسیار روشن است. صرفِ داشتن سخ تافزارو نر مافزار، موجب بازدهی سرمای هگذاری برای سیست مهاى اطلاعاتی نیست و در صورتی م یتواناذعان داشت که پیاد هسازی سیستم با موفقیت همراه بوده است که نخست سیستم به اهدافا زپی شتعیی نشده، رسیده باشد و دوم کاربران ازآن ب هخوبی استفاده کنند. موفقیت سیستم جامعاطلاعاتی ...  بیشتر