تخمین توابع اثر شلاقی و ذخیرة موجودی با استفاده از روش شناسی سطحی پاسخ

مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ امیر حسن زاده

دوره 11، شماره 29 ، تیر 1392، ، صفحه 89-112

چکیده
  است. این پدیده بر افزایش نوسانات تقاضا به » اثر شلاقی « یکی از دلایل ناکارآمدی زنجیره های تأمینسمت بالای زنجیره اشاره دارد. مدیران زنجیره، تأمین این افزایش نوسانات را در سطوح موجودی وسفارشات تجربه می کنند. از طرفی، کاهش نوسان در سفارشات ممکن است به علت افزایش در واریانسموجودی، اثر منفی بر سطح خدمت به مشتری داشته باشد. بنابراین، ...  بیشتر

کاربرد روش شناسی سطح پاسخ برای تعیین عوامل موثر بر فرایند آبکاری الکتریکی

مهدی یزدانی؛ مهشید ایوبی؛ امین غروری

دوره 8، شماره 21 ، تیر 1390، ، صفحه 131-142

چکیده
  گروهی از مسائل دنیای واقعی شامل تعیین مقادیر بهینه برای دسته ای از متغیرهای ورودی، جهت دستیابی به سطوحی دلخواه از متغیر خروجی می باشند. یکی از تکنیک های  کاربردی برای مدل سازی و حل این مسائل روش شناسی سطح پاسخ است. در این مقاله با استفاده از طراحی آزمایش ها تاثیر سه عامل ورودی قابل کنترل دما، غلظت سیانید سدیم و آمپر بر سطح پاسخ مورد ...  بیشتر

کاربرد روش شناسی سطح پاسخ برای تعیین عوامل موثر بر فرایند تولید بطری شیشه ای

مقصود امیری

دوره 8، شماره 18 ، مهر 1389، ، صفحه 15-39

چکیده
  برخی مسائل دنیای واقعی مستلزم شناسایی و تحلیل تاثیر متغیرهای ورودی بر متغیر پاسخ است. یکی از روش های کاربردی برای مدل سازی و حل این مسائل روش شناسی سطح پاسخ است. در این مقاله با استفاده از طراحی آزمایش ها تاثیر پنج عامل ورودی قابل کنترل شامل مواد اولیه، سرعت الکتروموتور، دمای گرمخانه، دمای کوره و فشار هوا بر سطح پاسخ مورد نظر یعنی مقاومت ...  بیشتر