بررسی رابطه بین تواناسازندههای مدیریت دانش و پاسخگویی در صنعت کاشی و سرامیک ایران: پژوهش آمیخته اکتشافی

غلامرضا خوش سیما؛ علی مهرابی؛ حمید مهرابی؛ فاطمه شیروانی؛ محبوبه کاظمی

دوره 9، شماره 25 ، تیر 1391، ، صفحه 109-132

چکیده
  در این تحقیق از طرحهای تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده شده است و در دومرحله صورت گرفت. در مرحله اول دو پرسشنامه طراحی گردید. بر اساس مدلیکه در دانشگاه کمبریج ارائه گردیده بود، به بررسی و تحلیل پاسخگویی شرکتالماس کویر و گروه صنعتی احسان به صورت مطالعه موردی تطبیقی نظریپرداخته شد. براساس نتایج مطالعه موردی تطبیقی نظری پرسشنامهای جهت تعیین میزان ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل همبستگی متعارف چابکی و عملکرد استراتژیک سازمان های تولیدی

غلامرضا خوش سیما

دوره 3، شماره 11 ، دی 1384، ، صفحه 115-143

چکیده
  در این تحقیق به تجزیه و تحلیل چابکی سازمان، مزیت رقابتی، و عملکرد سازمانی در سازمان های تولیدی و رابطه بین چابکی با مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی پرداخته شده است. جهت کاهش تعداد متغیرها از تحلیل عاملی استفاده شده است. برای دستیابی به این هدف ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی به بررسی متغیرهای مکنون چابکی، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین فرایندهای مدیریت دانش و اثر بخشی مدیریت دانش

غلامرضا خوش سیما؛ مهدی ابراهیمی نژاد؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی

دوره 3، شماره 10 ، مهر 1384، ، صفحه 25-46

چکیده
  در این تحقیق، در ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی شاخص های فرایندهای مدیریت دانش مورد بررسی قرار گرفته، سپس به اندازه گیری فرایندهای مدیریت دانش از دیدگاه نوناکا و اثر بخشی مدیریت دانش پرداخته شد. سپس ارتباط بین فرایندهای مدیریت دانش و اثر بخشی مدیریت دانش با استفاده از رگرسیون گام به گام و همبستگی تفکیکی مورد بررسی قرار گرفته ...  بیشتر

ارزیابی پاسخگویی در شرکت های تولیدی لوازم خانگی (رادیو و تلویزیون) ایران با استفاده از منطق فازی

غلامرضا خوش سیما؛ کارو لوکس؛ محمود حاجی باقری

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1383، ، صفحه 127-145

چکیده
  در محیط های تولیدی پویا و نامطمئن امروز، پاسخگویی یکی از مهمترین اولویت ها و ویژگی های سازمان های تولیدی می باشد. واژه پاسخگویی مفهومی چند بعدی و دارای ابهام است. بدلیل ابهام در این مفهوم، اغلب جهت ارزیابی آن به روش های معمولی به مشکل بر می خوریم. بنابراین ما در این مقاله به تشریح یک متدولوژی مبتنی بر دانش جهت ارزیابی پاسخگویی می پردازیم. ...  بیشتر