تحلیل توانمندسازهای سیستم تولید انعطاف پذیر با رویکردهای مدل سازی ساختاری تفسیری و فرایند رتبه بندی تفسیری

حمیدرضا طلایی؛ اکبر عالم تبریز؛ حسن فارسیجانی

دوره 15، شماره 44 ، فروردین 1396، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7336

چکیده
  شرایط آشفته بازار امروز مدیران تولید را مجبور می نماید تا به منظور مقابله با چالش های تحمیل شده توسط عواملی چونرقابت جهانی،تقاضاهای متغیر مشتریان،افزایش سرعت توزیع به بازار و رشد سریع فناوری به سیستم های تولید انعطافپذیر) FMSs (توجه بیشتری نمایند.علاوه بر وجود موانع متعدد در برابر پیاده سازی و توسعه FMS ،توانمندسازهاییوجود دارند که ...  بیشتر

طراحی مدل ریاضی زمانبندی امتحانات در دانشگاه و تحلیل جوابهای حاصل از آن

حسین شمس شمیرانی؛ مهدی بشیری؛ محمد مدرس یزدی

دوره 15، شماره 44 ، فروردین 1396، صفحه 27-50

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7337

چکیده
  در این پژوهش، بهینه سازی زمانبندی امتحانات پایان ترم دروس دانشگاهی، بر اساس یک مسئله واقعیشناسائی شده در یکی از دانشگاههای کشور بررسی شده است. تابع هدفی که برای مسئله تعریف شده استنسبت به آنچه که تاکنون در ادبیات موضوع، مطرح شده، متفاوت است و به نحو موثرتری می تواند هدفواقعی مسئله را بیان نماید. برای تشکیل تابع هدف، مشابه با قانون ...  بیشتر

کاربرد روشهای تحلیل رابطه خاکستری و آنتروپی در رتبه بندی مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها: شواهدی از شرکتهای دارویی ایران

ناصر صنوبر؛ سعید باز محمدی

دوره 15، شماره 44 ، فروردین 1396، صفحه 51-74

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7338

چکیده
  تصمیمگیری در خصوص ارزیابی مسئولیتپذیری اجتماعی بنگاهها یک مسئله چند معیاره است. این مقاله با معرفی تحلیلرابطه خاکستری و روش وزندهی آنتروپی به دنبال راه حلی بمنظور تحلیل و رتبهبندی شرکتها از این منظر میباشد.تکنیک اتخاذ شده با ترکیب این دو روش، به معیار قابل اعتمادتری برای تصمیمگیری تبدیل خواهد شد. همچنین ازآنجایی که برای مسئولیتپذیری ...  بیشتر

ترکیب روش دلفی و آنتروپی شانون برای مقابله با فساد اداری با استفاده از سیستم استنتاج فازی

حامد رحمانی؛ مرتضی موسی خانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ کرم الله دانش فرد؛ ابوالفضل کاظمی

دوره 15، شماره 44 ، فروردین 1396، صفحه 75-116

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7339

چکیده
  با مراجعه به انواع رسانه ها و سرخط های خبری می توان به پدیده افزایش فساد در کشور صحه گذاشت. یکی ازسازوکارهای مورد استفاده توسط نهادهای بین المللی همچون شفافیت بین الملل و بانک جهانی استفاده از حکمرانی خوببرای مبارزه با فساد است. در مورد حکمرانی خوب نظریه های مختلفی وجود دارد که یکی از بحث انگیزترین آن سازوکارکنترل اجتماعی است. در این ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد سیستم و زیر سیستم های تهویه قطار های مترو تهران به کمک مدل تحلیل پوششی داده های ارتباطی فازی سه مرحله ای

سید علیرضا میر محمد صادقی؛ مهدی مغان؛ مهدی کشاورز؛ مهرنوش کشاورز؛ فاطمه خواجه نوری

دوره 15، شماره 44 ، فروردین 1396، صفحه 117-157

https://doi.org/10.22054/jims.2016.7340

چکیده
  توسعه شبکه مترو، گستردگی روز افزون و پیچیدگی های ذاتی مدیریت آن، ضرورت نگاه علمی و استفاده از تجربیات ودانش روز دنیا در خصوص نگهداری و تعمیرات را اجتناب ناپذیر ساخته است. بخش عمده ای از تجهیزات شبکه مترو وقطار های آن را تجهیزات تعمیر پذیر تشکیل می دهند که درصد قابل توجهی از منابع مالی و انسانی سازمان را به خودمعطوف می سازند .هدف این ...  بیشتر

حل مسأله مکانیابی دستگاههای خودپرداز با استفاده از برنامه ریزی چند هدفه فازی

حمید شاهبندرزاده؛ محمد حسین کبگانی

دوره 15، شماره 44 ، فروردین 1396، صفحه 159-185

https://doi.org/10.22054/jims.2016.7341

چکیده
  پژوهش حاضر در ارتباط با مکانیابی دستگاههای خودپرداز میباشد. هدف آغازین این پژوهش، شناساییعوامل موثر برای انتخاب مکان مناسب برای دستگاههای خودپرداز میباشد. سپس با تعیین نقاط بالقوه جهتاستقرار این دستگاهها با استفاده از مدلسازی ریاضی، مکان بهینه این دستگاه تعیین میگردد. همچنین دررویکرد پیشنهاد شده این پژوهش، بمنظور تعیین مهمترین ...  بیشتر

مدل چندمحصولی با لحاظ کردن هزینه نگهداری و خرید به صورت تابعی افزایشی از سیکل سفارش

مهناز افراسیابی؛ احمد صادقی

دوره 15، شماره 44 ، فروردین 1396، صفحه 187-208

https://doi.org/10.22054/jims.2016.7342

چکیده
  در این مقاله مدل های کلاسیک سفارش اقتصادی و تولید اقتصادی با در نظر گرفتن هزینه نگهداری و خرید بهصورت تابعی افزایشی و پیوسته از سیکل سفارش توسعه داده می شود. دو مدل ارائه شده است که مدل اول،مدل سفارش اقتصادی با فرض غیر مجاز بودن کمبود می باشد و مدل دوم هم مدل تولید اقتصادی با فرض غیرمجاز بودن کمبود است، از آنجاییکه مدل از نوع برنامه ...  بیشتر