دوره و شماره: دوره 15، شماره 44، بهار 1396، صفحه 0-0 
4. ترکیب روش دلفی و آنتروپی شانون برای مقابله با فساد اداری با استفاده از سیستم استنتاج فازی

صفحه 75-116

10.22054/jims.2017.7339

حامد رحمانی؛ مرتضی موسی خانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ کرم الله دانش فرد؛ ابوالفضل کاظمی