ارزیابی عملکرد و تجزیه و تحلیل بهره وری صنعت ایران طی سالهای 1379-1359: رویکرد تحلیل پوشش داده ها

محمدرضا مهرگان؛ محمد رحمانی

دوره 1، شماره 3 ، دی 1382، صفحه 1-30

چکیده
  آنچه پیش روست، پژوهشی پیرامون تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف عملکردی صنعت ایران از لحاظ بهره وری طی سال های 1359 تا 1379 هجری شمسی می باشد. اساسا شناخت عملکرد گذشته و وضع موجود، از لوازم تدوین استراتژی های آینده است. بنابراین در این تحقیق عواملی که بر بهره وری صنعت ایران در جهت مثبت یا منفی تاثیر گذاره اند، شناسایی شده اند به عبارت دیگر به ...  بیشتر

الگوی بهینه ارزیابی کیفیت خدمات پستی جمهوری اسلامی ایران

ابوالفضل کزازی؛ یحیی دهقانی

دوره 1، شماره 3 ، دی 1382، صفحه 31-71

چکیده
  امروزه اندیشه مشتری مداری و جلب وفاداری مشتری در کنار بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، اثر بخشی و کارایی سازمان هایی را که می خواهند در رقابت جهانی حضور چشمگیر داشته باشند افزایش داده است. فزونی عرضه کالا و خدمات توسط مشتری، سازمان های نوین را وادار کرده است که ضمن پاسخگویی به انتظارات مشتریان همواره در راستای ارتقاء کیفیت ...  بیشتر

راهکارهای بهبود نظام مالکیت فکری ایران در جهت توسعه تکنولوژی کشور

سعید رضا سلامی؛ مهدی گودرزی

دوره 1، شماره 3 ، دی 1382، صفحه 73-95

چکیده
  مقاله حاضر حاصل پژوهشی می باشد که به منظور بررسی وضعیت نظام مالکیت فکری در ایران و ارایه راهکارهای بهبود آن در جهت توسعه تکنولوژیکی کشور انجام شده است. در این پژوهش محققان پس از انجام مطالعات مختلف، شرکت در سمینارهای گوناگون و مصاحبه با خبرگان مالکیت فکری در داخل و خارج از کشور، سعی در شناخت و بررسی نظام مالکیت فکری در ایران، نحوه تعامل ...  بیشتر

استراتژی صنعت لاستیک از دیدگاه خبرگان

سیدمحمد اعرابی؛ گیتا یعقوبی

دوره 1، شماره 3 ، دی 1382، صفحه 97-123

چکیده
  استراتژی پدیده ای جهانی است. استراتژی صنعت لاستیک نیز به عنوان زیر مجموعه ای از سیستم صنعت جهانی باید مدون باشد در این تحقیق به منظور تدوین استراتژی صنعت لاستیک، برنامه ریزی استراتژیک برای این صنعت طی شش مرحله توفان مغزی خبرگان در گروه دلفی تدوین گردید. الگوی جامع مدیریت استراتژیک شامل سه مرحله تدوین، اجرا و ارزیابی می باشد که در ...  بیشتر

پژوهشی در مفاهیم، کارکردها و دوره های آموزش کارآفرینی

کامران فیضی؛ علیرضا مقدسی

دوره 1، شماره 3 ، دی 1382، صفحه 125-145

چکیده
  در این مقاله پس از بیان مقدمه ای پیرامون مفهوم کارآفرینی و تعاریفی چند از کارآفرینی و کارآفرین، تاریخچه ای کوتاه از آموزش کارآفرینی بیان می گردد. آنگاه تعاریف آموزش کارآفرینی مطرح می شوند. سپس طی پژوهشی در ادبیات معاصر کارآفرینی، عمده ترین اهداف و رئوس مطالب آموزش کارآفرینی در قالب سه سطح فکری، سازمانی و محیطی تشریح می گردند. در ادامه ...  بیشتر