دوره و شماره: دوره 16، شماره 51، زمستان 1397، صفحه 0-0 
3. طراحی و تبیین الگوی زنجیره تامین تاب آور در صنایع داروسازی ایران

صفحه 55-106

10.22054/jims.2018.28335.1960

عبدالرضا صدیق پور؛ مصطفی زندیه؛ اکبر عالم تبریز؛ بهروز دری نوکورانی