ارائه ی مدلی جهت ارزیابی و رتبه بندی شرکتهای فناور پارک علم و فناوری با رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی دادهها و شش سیگما

سید حیدر میر فخرالدینی؛ فاطمه عزیزی

دوره 13، شماره 36 ، فروردین 1394، صفحه 5-26

چکیده
  ارزیابی عملکرد به سازمانها در دستیابی به اهداف تعیینشده یاری میرساند. هدف این پژوهم ارزیابی و رتبهبندی شرکتهای فناور مستقر در پارک علموفناوری یزد با استفاده از ترکیب روشهای تحلیل پوششی دادهها و شمسیگما است. با توجه به مزایای استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها در ارزیابی عملکرد و افزایم اثربخشی آن در ترکیب با شمسیگما از ترکیب آنها ...  بیشتر

شناسایی و اولویت بندی ریسکهای کارآفرینی در صنعت بانکداری

مصطفی اختیاری؛ مسعود کسایی

دوره 13، شماره 36 ، فروردین 1394، صفحه 27-60

چکیده
  ریسکهای کارآفرینی همواره به عنوان مهمترین موموعاتی هستند که طی اجرای هر کسب و کار جدید یمیبایست مد نظر کارآفرینان قرار گیرند. عدم توجه به مقوله ریسک های کارآفرینی، می تواند کسب وکارهای جدید را با خطر عدم تحقق نتایج مورد انتظار مواجه سازد. ولیکن از آنجا که همواره مقوله ریسک باعدم قطعیت همراه بوده است و موفقیت یا عدم موفقیت یک فعالیت ...  بیشتر

مدل یابی عوامل داخلی مؤثر بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط

ولی محمد درینی؛ علی اکبر آقاجانی افروزی؛ محمد تابان؛ مرتضی محمدی صالح

دوره 13، شماره 36 ، فروردین 1394، صفحه 61-94

چکیده
  تحقیق حامر با هدف شناسایی عوامل داخلی مؤثر بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط در استانمازندران، در پاسخ به دلایل تعطیلی بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط استان مازندران صورت گرفتهاست. بر این اساس ممن مرور جام بر اد بیات موموعی مربوط به سازمان های کوچک و متوسط مدلمفهومی یازده بُعدی از عوامل داخلی موثر بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط استان ...  بیشتر

طراحی الگوی زنجیره تامین ناب با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری

اصغر آقایی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ وجه اله قربانی زاده؛ فتاح میکائیلی

دوره 13، شماره 36 ، فروردین 1394، صفحه 95-113

چکیده
  زنجیرههای تامین کنونی در محیطی فعالیت میکنند که همواره به دنبال بهبود و کااه هزیناه هاا و اساتفاده ازراهکارها و راهبردهایی در این جهت هستند. راهبرد ناب یکی از این راهبردها است که به زنجیرههای تامین درجهت حذف ضایعات به عنوان اصلیترین هدف کمک مای کناد. از ایان رو، ایان تحییاد در راساتای حراحایالگویی برای زنجیره تامین ناب با تاکید بر ...  بیشتر

ارائه مدلی ترکیبی برای انتخاب تامین کنندگان مبتنی بر رویکرد خوشه بندی و حل آن با استفاده از الگوریتمهای NRGA و NSGA-II

پرهام عظیمی؛ فرزانه گلدار؛ اسماعیل مهدی زاده

دوره 13، شماره 36 ، فروردین 1394، صفحه 115-142

چکیده
  مدیریت زنجیره تامین یکی از مهمترین استرات ژیهای رقابتی است که در شرکتهای مدرن اساتفاده ما یشاود.هدف اصلی مدیریت زنجیره تامین ادغام تامین کنندههای مختلف برای برآوردن تیاضای بازار است. باه هما یندلی فرآیند ارزیابی و انتخاب تامینکنندگان نی حیاتی و تاثیر قاب توجهی روی ماد یریت در زنجیا ره تاام یندارد. این میاله، یک مدل ترکیبی را بر اساس ...  بیشتر

زمانبندی دو معیاره برای حداقل سازی زمان دیرکرد کل و واریانس زمان انتظار بر روی یک ماشین با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقصود امیری؛ مهدی کشاورز قرابایی

دوره 13، شماره 36 ، فروردین 1394، صفحه 143-171

چکیده
  مسائ عملی زمانبندی معمولاً تصمیمگیرنده را وادار به در نیر گرفتن تعداد زیادی از معیارها قب از اتخارتصمیم می نمایند. این تحیید یک مسئله زمانبندی تک ماشین را مورد بررسی قرار می دهد که هدف در آنحداق کردن ترکیبی از دو معیار دیرکرد ک و واریانا زمان انتیار می باشد به حوری که زمان بیکاری درماشین مجاز نیست. حداق کردن دیرکرد ک همیشه به عنوان ...  بیشتر

بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر توان رقابتی و رقابتمندی صنعتی در شهرکهای صنعتی استان لرستان

رضا سپهوند؛ علی شریعت نژاد

دوره 13، شماره 36 ، فروردین 1394، صفحه 173-198

چکیده
  هدف از انجام این پژوه بررسی تاثیر هوش رقابتی بر توان رقابتی و رقابت صنعتی در واحدهای مستیر در شهرکهایصنعتی استان لرستان است. با توجه به استفاده از نتایج پژوه در عم این پژوه کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشیاست. جامعه آماری پژوه واحدهای صنعتی فعال در شهرکهای صنعتی استان لرستان است که با توجه به احلاعاتی کهمدیریت شهرکهای صنعتی در اهتیار ...  بیشتر