شناسایی ابعاد عملکردی خوشه های صنعتی به روش تحلیل خوشه ای توافقی سلسله مراتبی

سید هادی میر قادری؛ اکبر عالم تبریز؛ حسن فارسیجانی،؛ فرهاد فرزد

دوره 13، شماره 38 ، مهر 1394، صفحه 1-25

چکیده
  خوشه های صنعتی یکی از رویکرد های نوین در توسعه صنعتی کشور های در حال توسعه است که اخیراً توجهبسیاری از پژوهشگران و سیاستگذاران را به خود جلب کرده است. خوشه سازی باعث اثرات اقتصادی مثبت برمنطقه و همچنین افزایش رقابت پذیری بنگاه های کوچک و متوسط می شود، اما میزان موفقیت همه خوشه هایکسان نیست زیرا عملکرد آن ها متفاوت است. بحث عملکرد خوشه ...  بیشتر

مدلسازی دو هدفه مسئله روزنامه فروش با شرایط تخفیف ترکیبی و محدودیت های فضای انبار و بودجه و حل آن با رویکرد های مختلف مسائل چند هدفه

مرضیه کریمی؛ سید حمیدرضا پسندیده

دوره 13، شماره 38 ، مهر 1394، صفحه 23-40

چکیده
  مسئله روزنامه فروش از نوع سیستم های موجودی تک دوره ای است که در زندگی واقعی ما بسیار رایج است.با توجه به اهمیت موضوع این مقاله به بررسی مسئله روزنامه فروش با در نظر گرفتن محدودیت های تخفیف کهشامل تخفیف کلی و نموی است و محدودیت بودجه و فضای انباار باا دو هاد دداکررساازی ساود و ساطخدمت میپردازد.این اهدا با ارائه یک مدل غیرخطی مدلسازی ...  بیشتر

ارائه یک سیستم خبره فازی جهت تعیین زمان ختم پروژه در شبکه های پرت

ابوالفضل کاظمی؛ پاشا فخوری؛ علی شکورلو

دوره 13، شماره 38 ، مهر 1394، صفحه 41-69

چکیده
  زمانبندی صحیح پروژه از ارکان اصلی و لازمه موفقیت و همچنین تطابق برنامهریزی و اجرا، اصلیترینموضوع مدیریت پروژه میباشد. در این مقاله سعی شده است تا سیستمی کاربردی و مناسب برای زمانبندیپروژههای مختلف ارائه شود تا از طریق آن زمانبندی پروژهها دقیقتر انجام شود. در حال حاضر تکنیکارزیابی و بازنگری پروژه PERT به طور گستردهای برای مدیریت پروژههای ...  بیشتر

مدلی برای تبیین و تنظیم پارامترهای فرایند تولید پلی اتیلن ترفتالات ) PET ( با بهره گیری از رویکرد تلفیقی روش سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتمهای فرا ابتکاری

رضا عباسی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ مقصود امیری

دوره 13، شماره 38 ، مهر 1394، صفحه 79-98

چکیده
  در فرآیندهای صنعتی عوامل متعددی با سطوح مختلف وجود دارند که هر کدام ممکن است بر رویمشخصات محصول نهایی تاثیر گذار باشند. در این تحقیق، مدلسازی ریاضی غیر خطی چند هدفه برای 5مشخصه کیفی محصول پلی اتیلن ترفتالات که یکی از محصولات پرکاربرد و مهم صنعت پتروشیمی کشورمی باشد، برحسب 4 متغیر )پارامتر( کلیدی اثرگذار فرایند تولید آن انجام گرفته ...  بیشتر

ارائه مدلی پایدار جهت مکان یابی موجودی زنجیره تامین سه - سطحی تک دوره ای شرکتهای کوچک و متوسط با تقاضای غیرقطعی

نفیسه آقابزرگی؛ سید مجتبی سجادی؛ مهدی علینقیان

دوره 13، شماره 38 ، مهر 1394، صفحه 99-132

چکیده
  امروزه عرصه تولید و خدمات با تغییر الگوی رقابت از میان شرکت های مستقل با رقابت میان زنجیره های تاامیمواجه است. در غالب واحدهای تولیدی کوچک و متوسط ایران هنوز از دیدگاه سنتی برای برنامه ریزی تامی ،تولید و توزیع استفاده می شود. یعنی هرکدام از ای اجزاء به طور مستقل اقدام به برنامه ریزی برای فعالیات خاودمی نمایند، ای امر در اکثریت مواقع ...  بیشتر

بهینه سازی حمل و نقل مواد غله بر اساس یک مدل شبیه سازی در بندر شهیدرجایی

پرهام عظیمی؛ محمد رضا قنبری

دوره 13، شماره 38 ، مهر 1394، صفحه 133-161

چکیده
  با در نظرگیری افزایش روز افزون تقاضا برای فعالیتهای عملیاتی در بنادر، مدیران بنادر با چالش استفاده بهینهاز تجهیزات و تسهیلات بندری رو به رو میباشند. یکی از این چالشها جلوگیری از ماندگاری زیاد کشتیهادر بنادر م باشد. بدین منظور در این مطالعه به بررسی ایجاد انبار موقت در بندر خدماتی شهید رجایی برایبارگیری غلات به کشتی با استفاده از یک ...  بیشتر

یکپارچه سازی مسائل زمانبندی تولید و تحویل با رویکرد مسیریابی وسیله نقلیه با ناوگان ناهمگن

محمد باقر فخرزاد؛ زهره نور محمدزاده

دوره 13، شماره 38 ، مهر 1394، صفحه 163-182

چکیده
  این مقاله مسأله زمانبندی تولید و تحویل را با هم درنظرمیگیرد و سعی در یکپارچهساازی ایان دو مساأله داردسفارش خردهفروشان شامل انواع مختلف محصولات بوده که در یک مرکز توزیع کنناده پاردازش مای شاوندپس از تکمیل سفارش در این مرکز، محصولات در پنجره زمانی به خردهفروش تحویل داده مای شاود، در غیاراین صورت مرکز توزیعکننده باید جریمه انحراف از ...  بیشتر