کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
تعداد مقالات: 22
1. فرآیند قیمت گذاری محصول در خوشه های صنعتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 19، شماره 62، پاییز 1400

10.22054/jims.2017.10509.1386

فاطمه مجیبیان؛ آمنه خدیور؛ عادل آذر؛ عماد روغنیان


2. طراحی یک شبکه زنجیره تأمین به منظور مدیریت پسماندهای بیمارستانی

دوره 19، شماره 60، بهار 1400، صفحه 85-120

10.22054/jims.2021.40574.2283

محمد نیک ضمیر؛ وحید برادران؛ یونس پناهی


9. ارائه و حل مدل مساله زمانبندی زنجیره بحرانی پروژه با در نظر گرفتن بافر تغذیه

دوره 14، شماره 42، پاییز 1395، صفحه 31-59

10.22054/jims.2016.5707

اکبر عالم تبریز؛ اشکان عیوق؛ مهدیه بنی اسدی


11. ارائه مدلی برای حل مسئله تخصیص افزونگی قابلیت اطمینان بوسیله یک الگوریتم رقابتی تلفیقی چندهدفه

دوره 14، شماره 42، پاییز 1395، صفحه 103-121

روزبه عزیز محمدی؛ مقصود امیری؛ رضا توکلی مقدم؛ حمید رضا مشاط زادگان


16. زمانبندی همزمان پروژه و برنامه ریزی تجهیزات با الگوریتمهای تکاملی

دوره 12، شماره 32، بهار 1393، صفحه 21-47

عباس شفیع خانی؛ امیر عباس؛ سید تقی اخوان نیاکی


18. ارائه رویکردی جدید در حل مسئله تشکیل سلولی با در نظر گرفتن مسیرهای تولیدی جایگزین

دوره 9، شماره 23، زمستان 1390، صفحه 209-231

پیام چینی فروشان؛ بهروز پور قناد؛ نرگس شهرکی


20. توسعه یک مدل دو هدفه برای مسئله حداکثر پوشش با محدودیت پارامترهای صف

دوره 8، شماره 18، پاییز 1389، صفحه 1-13

مهدی سیف برقی؛ راضیه فرقانی؛ ظریفه راثی


21. کاربرد داده کاوی در بهبود مدیریت ارتباط با مشتری

دوره 6، شماره 17، پاییز 1386، صفحه 153-181

محمد جعفر تارخ؛ کبری شریفیان


22. آشنایی با روش های رایانش نرم در مدل سازی پدیده ها

دوره 4، شماره 13، تابستان 1385، صفحه 89-122

جمشید صالحی صدقیانی؛ سید امیر رضا ابطحی