مدل چندمحصولی تولید اقتصادی و سفارش اقتصادی با هزینه های نگهداری متفاوت

مهناز افراسیابی؛ احمد صادقی

دوره 15، شماره 47 ، دی 1396، ، صفحه 71-92

https://doi.org/10.22054/jims.2017.8117

چکیده
  مدلهایی که در زمینه مدیریت موجودی ارائه شدهاند پارامترهای متعددی را در بر میگیرند. نکتهای که درمدل های کلاسیک مربوط به تعیین مقدار اقتصادی سفارش و مقدار اقتصادی تولید وجود دارد ثابت بودنپارامترهایی نظیر هزینه نگهداری و هزینه راهاندازی و نرخ تقاضا در این مدلهاست. این مساله موجب عدمنزدیکی مقدار اقتصادی سفارش و تولید در حالت کلاسیک ...  بیشتر

اجرای مدل تعالی سازمانی و ارتقای بهره وری نیروی انسانی پژوهشی در شرکت پالایش نفت تهران

رضا واعظی؛ فاطمه وثوقی

دوره 8، شماره 19 ، دی 1389، ، صفحه 73-96

چکیده
  تحقیق حاضر به مطالعه رابطه اجرای مدل تعالی سازمانی و ارتقای بهره وری نیروی انسانی در شرکت پالایش نفت تهران پرداخته است. در این پژوهش یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی مطرح گردیده است. فرضیه اصلی بیان می کند که بین اجرای مدل تعالی سازمانی و ارتقای بهره وری نیروی انسانی در شرکت پالایش نفت تهران رابطه مثبت وجود دارد. دوره زمانی انجام مطالعه ...  بیشتر

ارائه مدل تحلیل پوششی داده های چند بخشی جدید برای ارزیابی کارایی شعب بانک ها

مسلم نیلچی؛ محمد اسماعیل فدائی نژاد؛ سیدحسین رضوی حاجی آقا؛ احمد بدری

دوره 15، شماره 46 ، مهر 1396، ، صفحه 73-96

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7989

چکیده
  با نگاهی به تعریف اقتصادی کارایی به معنای مصرف بهینه منابع برای تولید حداکثر خروجی ممکن می تواناهمیت این مفهوم را در نظام های مدیریتی درک نمود. مدیران اصولاً تلاش دارند با بهره برداری بهینه از منابعخود در راستای تولید خروجی ها، رضایت تمامی ذینفعان خود را برآورده سازند. این نکته در صنعت بانکداریایران از اهمیت مضاعفی برخوردار است که ...  بیشتر

ارائه ی مدل برنامه ریزی استوار یکپارچه برای تخصیص سفارش در زنجیره ی تامین

مجید هوشمندی ماهر؛ مقصود امیری

دوره 16، شماره 48 ، فروردین 1397، ، صفحه 73-107

https://doi.org/10.22054/jims.2018.8367

چکیده
  در بیشتر صنایع هزینه ی مواد خام و اجزای تشکیل دهنده ی محصول، در حدود 00 % از بهای تمام شده )در برخیاز صنایع تا 40 %( را در برمی گیرد. در چنین شرایطی، منبع یابی مناسب،، مبی توانبد نقشبی یلیبدی در یبارایی واثربخشی سازمان ایفا نموده و تاثیر مستقیمی در یاهش هزینه ها، سودآوری و انعطاف پذیری یک شریت داشتهباشد. در مقاله ی حاضر تعیین یمیت مطلوب سفارش ...  بیشتر

مدل‌سازی ریاضی انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین با استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی

احمد جعفرنژاد؛ مهرداد یاسایی

دوره 12، شماره 33 ، تیر 1393، ، صفحه 75-96

چکیده
  با توجه به تغییرات شرایط تولید و بازار، شرکت‌ها با فشار زیادی مواجه شده‌اند. یکی از راه‌های برخورد با این فشارها، مفهوم زنجیره تأمین و افزایش انعطاف‌پذیری آن برای برآوردن نیازهای متفاوت مشتریان است. با وجود اهمیت فراوان انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین، کمبود مدل‌های تحلیلی مناسبی که روابط بین میزان انعطاف‌پذیری در یک سیستم و سطح عملکرد ...  بیشتر

حل مسأله ی برش دوبعدی غیرگیوتینی با تقاضا با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

فائزه اسدیان اردکانی؛ علی مروتی شریف آبادی

دوره 10، شماره 26 ، مهر 1391، ، صفحه 75-94

چکیده
  بهینهسازی چیدمان قطعات کاربردهای فراوانی در صنایع برش ورق فلزی، برش الوار، تولیدشیشه، کاغذ و پوشاک دارد و به دلیل اهمیت کاهش ضایعات، روش های زیادی برای حل اینمسأله ارائه شده است. یکی از بهترین روشها استفاده از الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات میباشد.در این پژوهش، مسألهی برش دوبعدی با تقاضا مورد بررسی قرار میگیرد. در این مسأله باید ...  بیشتر

ارائه یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر تحلیل چند معیاره رضایت و تحلیل پوششی داده های شبکهای سه مرحلهای برای ارزیابی کارایی خدمات شعب بانک ملی ایران

کاوه خلیلی دامغانی؛ محمد تقی تقوی فرد؛ کیارث کرباسچی

دوره 14، شماره 40 ، فروردین 1395، ، صفحه 75-109

https://doi.org/10.22054/jims.2016.3911

چکیده
  هدف اصلی در این مقاله، ارزیابی کارایی نسبی هر کدام از مراحل ارائه خدمت به مشتریان در شعب بانک ملی است. یکفرایند سه مرحله ای به عنوان نتایج متوالی از ارائه خدمات به مشتریان بانک تعریف شده است. این فرایند از اجزایی هچونانتظارات مشتریان، رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان تشکیل شده است. برای ارزیابی کارایی نسبی 34 شعبه بانک ملی،یک روش ترکیبی ...  بیشتر

بررسی میزان آشنایی و به کارگیری فنون علم مدیریت در صنایع تولیدی

عادل آذر؛ مهدی فدایی

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1383، ، صفحه 75-99

چکیده
  مدیریت یکی از پایه های اساسی در اداره امور جوامع پیشرفته می باشد. زیرا ترکیب مناسب عوامل و منابع موجود و ایجاد هماهنگی و ارتباط بین آنها و در نهایت تصمیم گیری با توجه به محدودیت های بسیاری که همواره در عمل وجود دارد امری مهم در راه افزایش بازدهی و کارایی به شمار می رود. در سالهای اخیر مدیریت نوین و لزوم بررسی، مطالعه و تجزیه و تحلیل ارتباطات ...  بیشتر

میزان تحقق اهداف شهرک های تحقیقاتی و پارک های علم و فناوری در ایران

فتاح شریف زاده؛ محمود شریفی

دوره 5، شماره 14 ، دی 1385، ، صفحه 75-110

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور ارزیابی میزان تحقق هدفهای شرکتهای تحقیقاتی و پارکهای علم و فن آوری در ایران صورت گرفته است. امروزه تغییر و تحولات فن آوری، دگرگونی های زیادی را در ابعاد مختلف زندگی ایجاد نموده است بصورتیکه فناوریهای جدید هر روزه اثرات قابل توجهی را بر زندگی و رفاه جوامع می گذارد. به بیان دیگر از موثرترین ابزار برنامه ریزی در زمینه ...  بیشتر

بررسی رابطه بین نقد شوندگی سهام با شاخص نقد شوندگی دوره های پیشین در بورس اوراق بهادار تهران

علی سعیدی؛ ام البنین دادار

دوره 6، شماره 16 ، تیر 1386، ، صفحه 75-97

چکیده
  تسهبل، تسریع و کاهش هزینه در فرایند تبدیل دارایی مالی به وجه نقد و برعکس یعنی تبدیل وجه نقد به دارایی مالی، یکی از کارکردهای مهم بازارهای مالی و به ویژه بورس اوراق بهادار است که از این ویژگی به نقد شوندگی یاد می شود. نقد شوندگی، قابلیت خرید و فروش مقادیر قابل توجهی از اوراق بهادار به سرعت و با تاثیر بسیار اندک در قیمت است. این ویژگی هم ...  بیشتر

مدل هماهنگی بین استراتژی بازاریابی بین الملل با ابعاد محیطی سازمان و زیر سیستم های بازاریابی بین الملل و اثر آن بر عملکرد صادراتی (مورد: صنعت خدمات فنی و مهندسی)

حسن قاسمی؛ سید محمد اعرابی؛ نبی اله دهقان

دوره 6، شماره 17 ، مهر 1386، ، صفحه 75-105

چکیده
  مقاله حاضر نتیجه میدانی است که با هدف بررسی تاثیر هماهنگی استراتژی های بازاریابی بین الملل با ابعاد محیطی سازمان و زیر سیستمهای بازاریابی بین الملل بر عملکرد صادراتی شرکتهای صادر کننده خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شرکت های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی بوده که بر اساس روش نمونه گیری غیر احتمالی قضاوتی 41 شرکت ...  بیشتر

مدل رقابت پذیری صنایع تولیدی در ایران

حسین رحمان سرشت؛ میترا صفاییان

دوره 9، شماره 22 ، مهر 1390، ، صفحه 75-104

چکیده
  توجه فزاینده به رقابت پذیری صنعت، ناشی از اثرات مثبت آن بر بهره وری و رفاه ملی است. از اینرو ارتقاء بهره وری و رقابت پذیری در کانون توجه مدیران قرار دارد. در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از مطالعه صنعت تولید در ایران، مدلی جهت بررسی، پیش بینی و ارتقا رقابت پذیری صنعت و در سطح ملی ساخته شود. این مطالعه با بررسی 23 شاخه فعالیت در صنعت ...  بیشتر

ترکیب روش دلفی و آنتروپی شانون برای مقابله با فساد اداری با استفاده از سیستم استنتاج فازی

حامد رحمانی؛ مرتضی موسی خانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ کرم الله دانش فرد؛ ابوالفضل کاظمی

دوره 15، شماره 44 ، فروردین 1396، ، صفحه 75-116

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7339

چکیده
  با مراجعه به انواع رسانه ها و سرخط های خبری می توان به پدیده افزایش فساد در کشور صحه گذاشت. یکی ازسازوکارهای مورد استفاده توسط نهادهای بین المللی همچون شفافیت بین الملل و بانک جهانی استفاده از حکمرانی خوببرای مبارزه با فساد است. در مورد حکمرانی خوب نظریه های مختلفی وجود دارد که یکی از بحث انگیزترین آن سازوکارکنترل اجتماعی است. در این ...  بیشتر

مقایسه ى دو روش داده کاوی در بخش بندی مشتریان بیمه ى بدنه ى اتومبیل براساس ریسک (مورد مطالعه: شرکت بیمه ى ملت)
دوره 11، شماره 30 ، مهر 1393، ، صفحه 77-97

چکیده
  با رشد روز افزون کامپیوتر، مقادیر زیادی از داده ها به وسیله ی سیستم های مختلف به وجودمی آیند. در حال حاضر مسئله ى پیش روی سازمان ها، دیگر جمع آوری داده ها نیست، بلکه تواناییاستخراج اطلاعات مفید از میان آنهاست. همانند دیگر بخش های اقتصادی، شناخت و جذب مشتریانکم ریسک و سودآور برای صنعت بیمه نیز داراى اهمیت است. بیمه ى اتومبیل یکی از مهم ...  بیشتر

مدلی برای تبیین و تنظیم پارامترهای فرایند تولید پلی اتیلن ترفتالات ) PET ( با بهره گیری از رویکرد تلفیقی روش سطح پاسخ و شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتمهای فرا ابتکاری

رضا عباسی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ مقصود امیری

دوره 13، شماره 38 ، مهر 1394، ، صفحه 79-98

چکیده
  در فرآیندهای صنعتی عوامل متعددی با سطوح مختلف وجود دارند که هر کدام ممکن است بر رویمشخصات محصول نهایی تاثیر گذار باشند. در این تحقیق، مدلسازی ریاضی غیر خطی چند هدفه برای 5مشخصه کیفی محصول پلی اتیلن ترفتالات که یکی از محصولات پرکاربرد و مهم صنعت پتروشیمی کشورمی باشد، برحسب 4 متغیر )پارامتر( کلیدی اثرگذار فرایند تولید آن انجام گرفته ...  بیشتر

زمانبندی تعمیرات و جایگزینی پیشگیرانه چند هدفه فازی با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح

رضا علیخانی؛ محمود صارمی

دوره 14، شماره 43 ، دی 1395، ، صفحه 79-108

https://doi.org/10.22054/jims.2017.7031

چکیده
  زمانبندی تعمیرات و جایگزینی پیشگیرانه یکی از مهمترین موضوعات در ادبیات مهندسی قابلیتاطمینان و تعمیرات سیستم می باشد . اهمیت این موضوع در سیستمهای سری که باتوقف یک جزءکل سیستم نیز متوقف می شود بیشتر مشهود است. هر چند تلاش  برای زمان بندی  دوره ای کارا برایهمه اجزا یک سیستم در حالی که دارای اهداف متضاد هست کار ساده ای به نظر نمی ...  بیشتر

کاربرد متدولوژی برنامه ریزی سیستم های تجاری در توسعه سیستم های اطلاعاتی

کامران فیضی

دوره 1، شماره 1 ، تیر 1382، ، صفحه 79-93

https://doi.org/10.22054/jims.2003.7346

چکیده
  توسعه سیستم های اطلاعاتی فرایندی طولانی و پیچیده است که از آغاز تا پایان عناصر مختلفی در آن درگیر می شوند. پروژه های ایجاد سیستم به طور وسیعی از منابع مالی، فنی و انسانی بهره جسته و در طول اجرا روش ها، فنون و ابزارهای متنوعی توسط مجریان آنها بکار بسته می شود. بنابراین برنامه ریزی، مدیریت و راهبردی موفقیت آمیز چنین پروژه هایی بدون تبعیت ...  بیشتر

مدیریت بلادرنگ اختلالات چندگانه در زنجیره تامین چند سطحی با رویکرد برنامه ریزی بازیابی

لعیا الفت؛ مقصود امیری؛ ابراهیم تیموری؛ فاطمه قاسم زاده گوری

دوره 16، شماره 50 ، مهر 1397، ، صفحه 79-104

https://doi.org/10.22054/jims.2018.9107

چکیده
  در دنیای رقابتی امروز، مدیریت زنجیره تامین هر روز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، یکی از موضوعاتمهمی که توجه بسیاری از مدیران و متخصصین این حوزه را به خود جلب کرده است مدیریت اختلالاتزنجیره تامین می باشد. وقتی اختلالی در فعالیت یک عضو زنجیره تامین رخ دهد ممکن است فعالیت دیگراعضا زنجیره را نیز تحت تاثیر قرار دهد، هدف اصلی این تحقیق ...  بیشتر

ارائه الگوریتم تکاملی چند هدفه برای سیستم های موجودی احتمالی با مرور دائم

سهیلا خویشتن دار؛ فرهاد فرزد؛ مصطفی زندیه

دوره 8، شماره 20 ، فروردین 1390، ، صفحه 81-99

چکیده
  سیستم های کنترل موجودی مختلف تلاش می کنند زمان و مقدار سفارش را به گونه ای تعیین نمایند که با کمترین هزینه، بیشترین سطح خدمت به مشتری فراهم گردد. سیستم موجودی احتمالی مرور دائم این مقاله، سه هدف مربوط به هزینه و کمبود را کینه سازی می نمایند. در این مدل برخلاف مدلهای سنتی موجودی، سطح خدمت به مشتری به شکل هزینه کمبود، وارد تابع هدف نمی ...  بیشتر

مدل تصمیم‌گیری سازشی بر اساس روش TOPSIS برای مسایل برنامه‌ریزی چند هدفه غیرخطی با مقیاس بزرگ و ساختار بلوکی زاویه‌دار تحت شرایط عدم قطعیت

مقداد سلیمی؛ بهروز افشار نجفی؛ بهنام وحدانی

دوره 12، شماره 35 ، دی 1393، ، صفحه 83-121

چکیده
  هدف از ارائه این مقاله ارائه یک رویکرد سازشی به منطور حل مسائل برنامه ریزی چندهدفه مقیاس بزرگ با ساختار بلوکی زاویه دار تحت شرایط عدم قطعیت می باشد.با بهره گیری از این روش، یک مساله با ابعاد بزرگ به چندین مساله با ابعاد کوچکتر تجزیه می گردد. سپس با به کار بردن روش تاپسیس و و تشکیل توابعی که نشان دهنده میزان دوری از ایده آل های منفی و میزان ...  بیشتر

سیاستگذاریهای کلان ملی و سیستم های ملی نوآوری

سید حبیب الله طباطبائیان؛ سید کامران باقری

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1382، ، صفحه 83-99

چکیده
  امروزه تحولات تکنولوژی آنچنان سرعتی بخود گرفته است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه حتی توان هنگام ماندن با این تحولات و نه پیشتازی در آن را ندارند. از سوی دیگر، همگان اذعان دارند که این تحولات، تاثیر عمیقی عملکرد اقتصادی، صنعتی، امنیتی و حتی فرهنگی کشورها بر جای گذاشته و در عصر جهانی شدن، تنها بواسطه کسب توانمندیهای تکنولوژیکی می ...  بیشتر

طبقه بندی متقاضیان تسهیلات اعتباری بانکی با استفاده از داده کاوی و منطق فازی

محمد تقی تقوی فرد؛ احمد نادعلی

دوره 9، شماره 25 ، تیر 1391، ، صفحه 85-107

چکیده
  در این پژوهش، هدف، بهره گیری از ابزارهای داده کاوی و منطق فازی برایطبقه بندی مشتریان تسهیلات اعتباری می باشد به طوریکه ابهامات و عدم قطعیت رادر خصوص طبقات مشتریان و نیز متغیرهای تاثیر گذار در رفتار آنها را پوشش دهد.روش کار بدین شکل می باشد که طبق یک فرایند استاندارد داده کاوی، داده هایمشتریان سابق بانک سامان جمع آوری و پالایش شده و ...  بیشتر

مدل تصمیم گیری چند معیاره جهت پیاده سازی مهندسی مجدد فرایندها

تقی تقوی فرد؛ مجید قیطاسی؛ فرزاد سلطانی

دوره 3، شماره 11 ، دی 1384، ، صفحه 85-113

چکیده
  در این مقاله بمنظور انتخاب فرایند های مناسب و در راستای اهداف و معیارهای سازمان، روشی مبتنی بر تصمیم گیریهای چند معیاره ارائه گردیده است که به تصمیم گیرندگان سازمان در خلال انجام پروژه های مهندسی مجدد سازمان کمک می نماید تا عوامل موثر بر انتخاب فرایندها را شناسایی نموده و با در نظر گرفتن خواسته های سازمان، فرایندهای مورد نظر را انتخاب ...  بیشتر

اثر هماهنگی استراتژیک بین استراتژی منابع انسانی، استراتژی سرمایه انسانی و استراتژی رفتار سازمانی بر عملکرد سازمان

افجه سید علی اکبر؛ رضا سپهوند

دوره 6، شماره 15 ، فروردین 1386، ، صفحه 87-113

چکیده
  مطرح شدن موضوع مدیریت استراتژیک منابع انسانی موجب بهبود فهم پژوهشگران رشته مدیریت منابع انسانی از روابط میان استراتژی سازمان، سرمایه انسانی، استراتژی منابع انسانی و عملکرد شرکت گردیده است. در این زمینه یکی از مباحث کلیدی که همچنان مبهم باقی مانده عبارت است که درک فرایندها و مکانیزم هائی که از طریق آنها اقدامات مدیریت منابع انسانی ...  بیشتر

ارائه یک مدل برنامه ریزی آرمانی برای کاهش هزینههای لجستیک و افزایش سطح سرویس در زنجیره تامین

کاوه خلیلی دامغانی؛ مریم تاجیک

دوره 13، شماره 37 ، تیر 1394، ، صفحه 91-121

چکیده
  ملکرد زنجیره تامین معمولاً باید با معیارهای چندگانه اندازه گیری شود. در این مقاله به برنامه ریزی یکپارچ هشبکه زنجیره تامین با سطوح تامین، تولید و توزیع با توجه ب ه هزین ه ه ای لجس تیو و س ط س روی ب ه ط ورهمزمان خواهیم پرداخت. یو مدل برنامه ریزی ریاضی خطی مختلط چند هدفه با اهداف ک اه هزین ه ه ایتامین، تولید و توزیع، به عنوان هزینههای لجستیو ...  بیشتر