زمانبندی همزمان پروژه و برنامه ریزی تجهیزات با الگوریتمهای تکاملی

عباس شفیع خانی؛ امیر عباس؛ سید تقی اخوان نیاکی

دوره 12، شماره 32 ، فروردین 1393، ، صفحه 21-47

چکیده
  برنامه‌ریزی و زمان‌بندی پروژه یکی از مباحث بسیار مهمی است که مدیران پروژه با آن مواجه‌اند و از عوامل کلیدی در موفقیت یا عدم‌موفقیت پروژه محسوب می‌شود. تحقیقات انجام گرفته در زمان‌بندی پروژه نشان می‌دهد که به‌طور مرسوم در زمان‌بندی پروژه برنامه‌ریزی تجهیزات را نادیده گرفته و یا ابتدا فعالیت‌های پروژه زمان‌بندی و سپس تجهیزات ...  بیشتر

مدل برنامه ریزی غیر خطی مبتنی بر TOPSIS برای محاسبة اوزان ایده آل شاخص های تصمیم گیری

سید حسین رضوی حاجی آقا؛ حنان عموزاد مهدیرجی؛ هادی اکرمی؛ شیده سادات هاشمی

دوره 11، شماره 29 ، تیر 1392، ، صفحه 21-39

چکیده
  توسعة روش های تصمیم گیری چندمعیاره به منظور امکان بهره گیری از چندین معیار سنجش در مسائلتصمیم گیری بوده است. اصولاً مسائل تصمیم گیری چندشاخصه با انتخاب بهترین گزینه از میان تعدادیگزینة موجود و برحسب تعدادی شاخص ارتباط دارد. یکی از مسائل اساسی در این خصوص، تعیین اوزان« ،» آنتروپی « اهمیت شاخص های تصمیم گیری است. روش های گوناگونی ...  بیشتر

ارزیابی پایداری صنعت معدن با رویکرد کارت امتیازی متوازن تحلیل سلسله مراتبی ) BSC-AHP

اکبر عالم تبریز؛ امیر سالار محمدی؛ میر سامان پیشوایی

دوره 11، شماره 28 ، فروردین 1392، ، صفحه 21-40

چکیده
  توسعة صنایع با محوریت منافع اقتصادی باعث به وجود آمدن آسیبهایی در حوزههایمحیطزیست و اجتماع شده. این نگرانیها موجب پیدایش مفهومی سهبعدی از توسعة بر پایه اقتصاد،نامیده میشود. یکی از صنایعی که همواره به » توسعة پایدار « محیطزیست و اجتماع شده است کهکرات از محصولات آن استفاده می شود، صنعت معدن است. استخراج و استحصال مواد معدنی باچالش ...  بیشتر

طراحی سیستم اطلاعاتی خرید با استفاده از متدولوژی شی ء گرا و مقایسه آن با متدولوژی ساخت یافته

محمدرضا تقوا؛ امیررضا آیت اللهی

دوره 1، شماره 2 ، مهر 1382، ، صفحه 21-54

چکیده
  در این مقاله پس از ذکر مقدمه ای کوتاه، ضمن بیان انواع سیستم های اطلاعاتی و طبقه بندی انواع مختلف متدولوژی ها، دیدگاه و متدولوژی شی ءگرا به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. سپس از متدولوژی شی ء گرا برای طراحی یک سیستم اطلاعاتی مکانیزه خرید برای دو فرایند اصلی خرید داخلی و خارجی در صنعت خودرو، استفاده می شود. از این رو واحد خرید یکی از شرکت ...  بیشتر

تاثیر تکنولوژی، اندازه، محیط و باورهای تصمیم گیرنده بر ساختار سازمانی

سیدمحمد اعرابی؛ مجید رشید کابلی

دوره 2، شماره 4 ، فروردین 1383، ، صفحه 21-39

چکیده
  در این پژوهش ابتدا ادبیات مربوط به نظریه سازمان بطور کلی و ادبیات مربوط به عوامل محتوایی و باورها تصمیم گیرنده بطور اخص مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است تا تاثیر هر کدام از عوامل محتوایی به طور جداگانه مورد سنجش قرار گیرد. در نهایت تاثیر استراتژی نیز مورد سنجش قرار گرفته است. در نیمه اول قرن بیستم نسبت به عوامل مهمی که بر ساختار ...  بیشتر

ارائه یک مدل ترکیبی از تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی آرمانی برای بهبود سنجش کارایی واحدهای تصمیم گیری(مطالعه موردی: شعب بانک)

محمد حسین طحاری مهرجردی؛ داریوش فرید؛ حمید بابایی میبدی

دوره 8، شماره 21 ، تیر 1390، ، صفحه 21-37

چکیده
  تحلیل پوششی داده ها یکی از روشهای پرکاربرد در زمینه ارزیابی و محک زنی کارایی نسبی مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیری همگن با ورودی ها و خروجی های مشابه می باشد. در این روش برای افزایش قدرت تمایز بین واحد های کارا و ناکارا بایستی تعداد واحدهای مورد ارزیابی مناسب با تعداد متغیرهای ورودی و خروجی باشد. رعایت نکردن این اصل باعث می شود که در ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد مدیران با به کارگیری روش 360 درجه و تکنیک تصمیم گیری ویکور (مطالعه موردی پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی)

عزت الله اصغری زاده؛ رحیم احسانی؛ فرج الله ولی پور

دوره 9، شماره 23 ، دی 1390، ، صفحه 21-48

چکیده
  امروزه تحولات شگرف دانش مدیریت، وجود نظام ارزشیابی را اجتناب ناپذیر نموده است بگونه ای که فقدان نظام ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان بخصوص در سطح مدیران و کارکنان به عنوان یکی از علائم بیماری های سازمان قلمداد می نماید . هدف این تحقیق تلفیق دو روش ارزیابی عملکرد مدیران از چهار بعد ویژگی های فردی، مهارت های انسانی، مهارت های ادراکی و ...  بیشتر

ارائه یک شاخص اعتبار خوشه بندی جدید با استفاده از معیار فاصله جاکارد

محمد حسین فاضل زرندی؛ سولماز غضنفر اهری؛ نادر غفاری نسب

دوره 10، شماره 27 ، دی 1391، ، صفحه 22-43

چکیده
  تخمین تعداد بهینه خوشهها در دسته بندی بدون نظارت دادهها، از زمینههای چالش برانگیز برایمحققان در سالهای اخیر بوده که منجر به ارائه شاخص های اعتبار خوشه بندی متعدد شده است. اینشاخصها اغلب از دو معیار فشردگی و جدایش برای ارزیابی خوشه بندی انجام شده استفادهکه توسط ECAS می کنند. در این مقاله، یک معیار جدایش جدید برای شاخص اعتبار خوشهبندیفاضل ...  بیشتر

طبقه بندی موجودی با استفاده از بهینه سازی جمعی راه حل های چندهدفه

منصور اسماعیل زاده؛ امین حسین پور؛ محمدرضا نامدار

دوره 11، شماره 30 ، مهر 1393، ، صفحه 23-50

چکیده
  طبق هبندى موجودى یکى از تکنی کهاى مهم در حوز هى مدیریت موجودى است. ب هدلیل تنوع وحجم بالاى اقلام موجودى در یک شرکت، مدیران ناگزیر هستند آنها را طبق هبندى کنند. بنابراین،بخشى از تلاش پژوهشگران ب همنظور یافتن رو شهایى بوده است که با تعیین تعداد طبقات موجودى،توان کنترل مدیریت را افزایش دهند. در این مقاله، از الگوریتم بهین هسازى جمعى را ...  بیشتر

مدلسازی دو هدفه مسئله روزنامه فروش با شرایط تخفیف ترکیبی و محدودیت های فضای انبار و بودجه و حل آن با رویکرد های مختلف مسائل چند هدفه

مرضیه کریمی؛ سید حمیدرضا پسندیده

دوره 13، شماره 38 ، مهر 1394، ، صفحه 23-40

چکیده
  مسئله روزنامه فروش از نوع سیستم های موجودی تک دوره ای است که در زندگی واقعی ما بسیار رایج است.با توجه به اهمیت موضوع این مقاله به بررسی مسئله روزنامه فروش با در نظر گرفتن محدودیت های تخفیف کهشامل تخفیف کلی و نموی است و محدودیت بودجه و فضای انباار باا دو هاد دداکررساازی ساود و ساطخدمت میپردازد.این اهدا با ارائه یک مدل غیرخطی مدلسازی ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر توسعه فروش محصولات فرهنگی (کتاب) در ایران

نسترن حاجی حیدری؛ محمد بختیار نصر آبادی؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی؛ محمد سلطانی دلگشا

دوره 6، شماره 17 ، مهر 1386، ، صفحه 23-47

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش ایجاد و آزمون مدلی است که درک ما از چگونگی ارزیابی کانال های خرید معمولی و اینترنتی توسط مشتریان و همچنین چگونگی شکل گیری تمایلات خرید و مطلوبیت در خرید اینترنتی و معمولی افزایش می دهد. جامعه آماری این پژوهش خریداران معمولی ده کتاب فروشی معروف شهر تهران و خریداران اینترنتی سایت های عرضه کتاب بودند. پس از جمع آوری ...  بیشتر

مدل ارزیابی سازمان ناب در شرکت های خودرو سازی ایرانی (مورد مطالعه شرکتهای ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو)

جهانیار بامداد صوفی؛ رضا قرائی پور

دوره 8، شماره 19 ، دی 1389، ، صفحه 23-52

چکیده
  خلق ارزش برای ذینفعان با حداکثر بهره وری آرمانی است که سازمان ناب پی تحقق آن است. در این مقاله که با هدف ارائه مدل جامع معتبری برای ارزیابی ناب بودن شرکت های خودرو سازی کشور انجام شده است پس از بررسی ادبیات موضوع و مقایسه مدل های مرتبط، مدل مفهومی تحقیق در سه بعد توانمند سازها، فرایندها و نتایج کسب و کار طراحی می شود. سپس در یک پژوهش میدانی ...  بیشتر

طراحی مدل ریاضی کسری برنامه ریزی تولید با رویکرد فازی (مورد مطالعه: شرکت مبل خاورمیانه)

عادل آذر؛ داود عندلیب اردکانی؛ سید حیدر میرفخرالدینی

دوره 9، شماره 22 ، مهر 1390، ، صفحه 23-48

چکیده
  امروزه یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه مدیران صنایع، برنامه ریزی تولید است و در این حوزه، مدیران با اهداف متعددی روبرو می باشند که در بسیاری از مواقع با یکدیگر در تضادند. تکنیک های تحقیق در عملیات، با مدل سازی مسائل، در عین حال که محدودیت های موجود را در نظر می گیرند به بهینه سازی اهداف سازمانی می پردازند. اهداف همه ی این تکنیک ها بالا ...  بیشتر

بررسی عوامل تعیین کننده بهره وری در صنایع کارخانه ای ایران

محمد قلی یوسفی؛ اصغر مبارک

دوره 9، شماره 24 ، فروردین 1391، ، صفحه 23-43

چکیده
  رشد بهره وری صنعت هر کشور به نیروی کار، موجودی سرمایه، مقدار صادرات و هزینه های سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه و در نهایت به ساختار نهادی اقتصاد آن کشور بستگی دارد. هدف این پژوهش بررسی نقش نهادها می باشد. بدین منظور پرونده های موجود در دادگاه ها مربوط به حقوق مالکیت، اجرای قراردادها، فساد، ثبات و شفافیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون ...  بیشتر

ارائه یک روش جدید برای ارزیابی و انتخاب سبد پروژه های توسعه محصول جدید

سید مجتبی هاشمی مجومرد؛ مسعود کسایی

دوره 15، شماره 47 ، دی 1396، ، صفحه 23-43

https://doi.org/10.22054/jims.2017.8115

چکیده
  تمایز از طریق توسعه محصول جدید یکی از موثرترین راه ها برای کسب موفقیت است اما با توجه نرخ شکستاین پروژه ها نمیتوان تنها با اتکا به یک پروژه توسعه محصول به موفقیت شرکت امید داشت. بنابراین باید سبدیاز پروژه های توسعه محصول جدید را انتخاب نمود. در این تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و نظرسنجی از خبرگان نخست 3۲ معیار برای ارزیابی ...  بیشتر

مدلسازی و شبیه سازی
مدل‏سازی فرایند تحلیل بازار از طریق رویکرد شبیه ‏سازی ترکیبی SD-DES (مطالعه موردی: بازار تلفن همراه کشور)

محسن جاویدمؤید؛ عباس طلوعی اشلقی؛ محمدعلی افشارکاظمی

دوره 19، شماره 62 ، مهر 1400، ، صفحه 23-66

https://doi.org/10.22054/jims.2021.57172.2583

چکیده
  امروزه کسب‏ وکارهایی موفق‏ ترند که مشتریان خود را راضی نگه دارند و افزون بر سطح کلان سیاست‏گذاری‏های خود، به سطح خُرد و جزئیات بازار نیز توجه جدی داشته باشند. در این مقاله در راستای بررسی هرچه بیشتر عوامل تأثیرگذار در بازار تلفن همراه، از روش پویایی سیستم به همراه روش گسسته پیشامد به ‏صورت ترکیبی استفاده شده است. دو شرکت همراه ...  بیشتر

بررسی تأثیر ابعاد نوآوری سبز بر عملکرد سازمان

علی مروتی شریف‌‌آبادی؛ مهسا نمک‌شناس جهرمی؛ علیرضا ضیایی‌ بیده

دوره 12، شماره 33 ، تیر 1393، ، صفحه 25-42

چکیده
  دنیای مدرن امروز، موجب افزایش آلودگی‌ها و مشکلات زیست‌محیطی و در‌نتیجه افزایش نگرانی‌ دولت‌ها و سازمان‌ها در رابطه با محیط‌زیست شده‌است. این نگرانی‌ها موجب به‌وجود‌آمدن مفهوم جدیدی تحت‌عنوان نوآوری سبز شد. این پژوهش، با هدف بررسی تأثیر ابعاد نوآوری سبز بر عملکرد سازمان انجام‌شده و در این رابطه نقش میانجی عملکرد زیست‌محیطی ...  بیشتر

رویکرد بهینه سازی استوار در انتخاب تأمین کننده و تخصیص سفارش

یلدا یحیی زاده اندواری؛ لعیا الفت؛ مقصود امیری

دوره 14، شماره 40 ، فروردین 1395، ، صفحه 25-52

https://doi.org/10.22054/jims.2016.3909

چکیده
  دیریت مناسب زنجیره تأمین، یکی از مسائل پیشروی بنگاههای اقتصادی است که تمامی فعالیتهای سازمانرا به منظور تولید محصولات و ارائه خدمات تحت تأثیر قرار میدهد. به تبع آن انتخاب تأمینکننده نیز به دلیلدخالت داشتن معیارهای کمی و کیفی مختلف از قبیل کیفیت، قیمت، انعطافپذیری و زمان تحویل بسیاردشوار و پیچیده بوده و ابزار دقیق و مناسب خود را میطلبد. ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین فرایندهای مدیریت دانش و اثر بخشی مدیریت دانش

غلامرضا خوش سیما؛ مهدی ابراهیمی نژاد؛ حمیدرضا فلاح لاجیمی

دوره 3، شماره 10 ، مهر 1384، ، صفحه 25-46

چکیده
  در این تحقیق، در ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی شاخص های فرایندهای مدیریت دانش مورد بررسی قرار گرفته، سپس به اندازه گیری فرایندهای مدیریت دانش از دیدگاه نوناکا و اثر بخشی مدیریت دانش پرداخته شد. سپس ارتباط بین فرایندهای مدیریت دانش و اثر بخشی مدیریت دانش با استفاده از رگرسیون گام به گام و همبستگی تفکیکی مورد بررسی قرار گرفته ...  بیشتر

طراحی مدل قابلیت های کارکنان با استفاده از تئوری زمینه یابی

قاسم انصاری رنانی؛ ماندنی تونکه نژاد

دوره 6، شماره 15 ، فروردین 1386، ، صفحه 25-50

چکیده
  در دهه های اخیر گام های بلندی برای هماهنگ سازی و ایجاد انسجام در زیر سیستم های منابع انسانی برداشته شده است. یکی از این اقدامات، حرکت به سمت طراحی و تدوین الگوهای قابلیت به عنوان مبنای توسعه کارکنان و مبنای هماهنگی میان واحدهای آموزش، برنامه ریزی نیروی انسانی، تامین و سایر بخش ها و زیر سیستم های مدیریت منابع انسانی است. این پژوهش با ...  بیشتر

انتخاب تأمین‌کنندگان مناسب برای برون سپاری با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) و بر مبنای مدل BOCR (مورد مطالعه: شرکت آذین‌تنه)

ابوالفضل کزازی؛ لعیا الفت؛ ابوالفضل بهرامی

دوره 12، شماره 35 ، دی 1393، ، صفحه 27-60

چکیده
  امروزه انتخاب تأمین­کنندگان مناسب، یکی از مسائل مهم استراتژیک در بین شرکتهایی می­باشد که  به نحوی جهت تأمین­ کالای مورد نیاز خود به آنها وابسته می­باشند. متخصصین این امر اعتقاد دارند که هیچ یک از راههای ارزیابی و انتخاب، بهترین راه نمی­باشد. بنابراین سازمانها با نگرشهای متفاوتی به این موضوع می­نگرند و از روشهای متفاوتی ...  بیشتر

شناسایی و اولویت بندی ریسکهای کارآفرینی در صنعت بانکداری

مصطفی اختیاری؛ مسعود کسایی

دوره 13، شماره 36 ، فروردین 1394، ، صفحه 27-60

چکیده
  ریسکهای کارآفرینی همواره به عنوان مهمترین موموعاتی هستند که طی اجرای هر کسب و کار جدید یمیبایست مد نظر کارآفرینان قرار گیرند. عدم توجه به مقوله ریسک های کارآفرینی، می تواند کسب وکارهای جدید را با خطر عدم تحقق نتایج مورد انتظار مواجه سازد. ولیکن از آنجا که همواره مقوله ریسک باعدم قطعیت همراه بوده است و موفقیت یا عدم موفقیت یک فعالیت ...  بیشتر

چارچوبی برای تصمیم برون سپاری راهبردی

لعیا الفت؛ مسعود براتی؛ محمد رضا ولدی

دوره 9، شماره 25 ، تیر 1391، ، صفحه 27-50

چکیده
  تصمیم گیری در مورد برون سپاری بخشی از زنجیره ارزش سازمان، یکی ازمهمترین تصمیماتی است که شرکت های کنونی با آن مواجهند. تحقیقات نشانمی دهد که این تصمیم به ندرت در یک چشم انداز کاملاً راهبردی اتفاق می افتد وبیشتر شرکت ها صرفاً در جستجوی کاهش هزینه های کوتاه مدت هستند. با اینوجود، مطالعات اندکی بویژه در داخل کشور در خصوص چگونگی اخذ صحیحتصمیم ...  بیشتر

بررسی فرهنگ سازمانی در گروه صنایع جدید

سیدمحمد اعرابی؛ محمود رحیم زاده

دوره 2، شماره 5 ، تیر 1383، ، صفحه 27-47

چکیده
  این مقاله حاصل پژوهشی بمنظور بررسی فرهنگ سازمانی در یک گروه صنعتی می باشد. محقق پس از مطالعه کتابخانه ای و بررسی اجمالی روی چهارده الگوی فرهنگ سازمانی، الگوی گردن را هفت مولفه ی استانداردها، شفافیت سازمانی، مسئولیت ها، سازگاری، پاداشها، رهبری، صمیمیت و حمایت انتخاب نموده است. در این تحقیق به پیروی از الگوی مذکور و با ساختاری تعریف ...  بیشتر

علل حیاتی موفقیت و شکست پروژه های فناوری اطلاعات در کشور

مریم اخوان؛ مسلم علی محمدلو؛ جعفر حبیبی

دوره 2، شماره 6 ، مهر 1383، ، صفحه 27-44

چکیده
  امروزه استفاده از فناوری اطلاعات برای غلبه بر تغییرات سریع محیطی و کسب انعطاف پذیری ضروری و اجتناب ناپذیر است. از طرفی پیاده سازی پروژه های فناوری اطلاعات در بیشتر موارد با شکست مواجه می شود. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل حیاتی موفقیت و شکست پروژه های فناوری اطلاعات در داخل کشور و تبیین راهکارهایی برای کاهش نرخ شکست آنها می باشد. این ...  بیشتر